Scenariusz narażenia

Co to jest scenariusz narażenia?Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażeniaCzy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?Inne źródła informacji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH – opracowanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia oraz wdrożenie zawartych w nich wymagań w Waszej firmie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34 lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

SCENARIUSZ NARAŻENIA – BEZPIECZNE WARUNKI STOSOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I MIESZANIN

Scenariusze narażenia zawierają informacje o tym, w jaki sposób można kontrolować narażenie pracowników, konsumentów i środowiska na substancje niebezpieczne w trakcie ich stosowania. Odpowiednie scenariusze narażenia są dołączanie jako załącznik do karty charakterystyki danej substancji, jeśli przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z rozporządzeniem REACH.

W przypadku otrzymania przez dalszych użytkowników scenariuszy narażenia muszą oni sprawdzić, czy ich zastosowania i warunki operacyjne są uwzględnione w scenariuszu. Jeśli nie zostały uwzględnione przedsiębiorstwo musi podjąć odpowiednie działania – przede wszystkim skontaktować się ze swoimi odbiorcami.

Scenariusz narażenia (SN) jest załącznikiem do karty charakterystyki, która wraz z SN nazywa się rozszerzoną kartą charakterystyki. Scenariusze narażenia zawierają podsumowanie głównych informacji zawartych w ocenie bezpieczeństwa chemicznego, przygotowanej na potrzeby rejestracji w ramach systemu REACH. Obejmują opis zalecanego przez rejestrującego sposobu kontrolowania narażenia pracowników, konsumentów i środowiska w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania substancji.

Dalszy użytkownik

jest zobowiązany do wdrożenia środków opisanych w scenariuszu narażenia lub do podjęcia działań alternatywnych. Oznacza to, że po otrzymaniu scenariuszy narażenia należy sprawdzić, czy obejmują one dane zastosowanie. Należy upewnić się, że sposób stosowania substancji lub mieszaniny jest zgodny z przekazanymi informacjami. W przypadku nieotrzymania oczekiwanych informacji lub wątpliwości, czy obejmują one dane zastosowanie, należy skontaktować się ze swoim dostawcą.

Termin wyznaczony na zakończenie koniecznych działań wynosi 12 miesięcy. Po otrzymaniu scenariuszy narażenia wraz z kartą charakterystyki ustal najpierw, czy planowane zastosowanie zostało objęte treścią otrzymanych scenariuszy narażenia. Scenariusze narażenia powinny obejmować typy zastosowań substancji w twoim zakładzie oraz przewidywalne rodzaje zastosowań przez klientów, w tym pracowników i konsumentów. Następnie sprawdź, czy uwzględniono warunki stosowania, porównując scenariusze narażenia przekazane przez dostawcę ze sposobem, w jaki Ty i Twoi klienci korzystają z substancji.
Jeśli Twoje zastosowanie i/lub warunki stosowania substancji nie zostały ujęte w otrzymanych scenariuszach narażenia, musisz podjąć stosowne działania.

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 


SCENARIUSZ NARAŻENIA
Co to jest scenariusz narażenia?
Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażenia
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?
Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Inne źródła informacji

Exit mobile version