Wprowadzenie system REACH

Wprowadzenie system REACH

Rozporządzenie REACH – zarządzanie substancjami chemicznymi

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje indywidualne doradztwo dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi, mieszaninami i wyrobami w twojej firmie obejmujące między innymi przegląd posiadanych kart charakterystyki oraz sprawdzenie zgodności z wymaganiami rozporządzeń REACH i CLP.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34 lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Wstępna ocena zobowiązań przedsiębiorstwa koncentruje się przede wszystkim na następujących obszarach:

 • ANALIZA SYTUACJI Analiza sytuacji w przedsiębiorstwie w oparciu o identyfikację działalności, relacje dostawca-klient, zastosowanie substancji i mieszanin
 • IDENTYFIKACJA OBOWIĄZKÓW Określanie obowiązków przedsiębiorstwa w odniesieniu do prawodawstwa chemicznego
 • REACH IDENTYFIKACJA ZADAŃ Uznanie niezgodności z wymaganiami przepisów pozwala na identyfikację słabości i obszarów wymagających natychmiastowej uwagi
 • ZALECENIA Propozycja rozwiązań i procedur do wdrożenia
 • REACH + CLP SCREENING zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów i powiązane ustawodawstwo krajowe.

REACH SCREENING

Obejmuje sprawdzenie:

 1. Substancji chemicznych, mieszanin, wyrobów (materiały dostarczone przez klienta, również karty charakterystyki, wywiady i dokumentacja uzupełniająca)
 2. Pozycji przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw oraz w ramach prawodawstwa chemicznego:
 • Dostępność i dokładność podstawowej dokumentacji – karty charakterystyki, scenariusze narażenia, dokumentacja wewnętrzna;
 • Rejestracja, powiadomienie, autoryzacja;
 • Określanie odpowiedzialności i bezpieczeństwa systemu w przedsiębiorstwie;
 • Dostawcy i wypełnianie obowiązków;
 • Wymagania dotyczące odbiorców.
 1. Identyfikacja poszczególnych substancji chemicznych na podstawie ich właściwości uzyskanych z dostępnych danych i poszukiwanie danych z innych źródeł informacji – baz danych. Identyfikacja obowiązków dotyczących wyrobów.
 2. Kategoryzacja substancji chemicznych: SVHC, CMR, ograniczenia, procedura zezwoleń.
 3. Ocena zobowiązań w zakresie produkcji i importu wyrobów zawierających substancje o zamierzonym uwalnianiu lub substancji wzbudzających szczególnie duże obawy.

 Rozporządzenie REACH – rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Weszło w życie 1 czerwca 2007 r. i zastąpiło wiele europejskich dyrektyw i rozporządzeń jednym systemem.

 Cele REACH:

 • Zapewnienie wysokiego poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska
 • Przeniesienie odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem związanym ze stosowaniem chemikaliów na podmioty wprowadzające chemikalia do obrotu – producentów i importerów
 • Umożliwienie swobodnego przepływu substancji na rynku UE
 • Promowanie innowacji i konkurencyjności w przemyśle chemicznym w UE
 • Promowanie alternatywnych metod oceny niebezpiecznych właściwości substancji (np. za pomocą metody QSAR, testó in vitro)

 Zakres stosowania i wyłączenia:

Rozporządzenie REACH stosuje się do wszystkich substancji chemicznych jako takich, w mieszaninach lub w wyrobach. Rejestracja REACH dotyczy substancji produkowanych lub importowanych do UE w ilościach przekraczających 1 tonę rocznie.

Rozporządzenie REACH nie stosuje się do:

 • Substancji radioaktywne
 • Substancji pod dozorem celnym
 • Transportu substancji
 • Niewyodrębnionych półproduktów
 • Odpadów
 • Niektórych naturalnie występujących substancji niskiego ryzyka

Częściowo wyłączone spod rozporządzenia REACH są substancje podlegające innym, specjalnym przepisom:

 • Substancje w produktach leczniczych stosowanych u ludzi lub do celów weterynaryjnych
 • Żywność i dodatki do żywności
 • Środki ochrony roślin i produkty biobójcze

Częściowe zwolnienie z obowiązku rejestracji dotyczy substancji stosowanych w kontrolowanych warunkach:

 • Półproduktów wyodrębnionych
 • Substancji wykorzystywanych do badań i rozwoju

W ramach wdrażania REACH oferujemy:

 • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej w systemie REACH-IT;
 • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej REACH – IUCLID 6;
 • ocena bezpieczeństwa chemicznego i raport bezpieczeństwa chemicznego; przedłożenie dokumentacji do ECHA;
 • Reprezentowanie na forum wymiany informacji o substancjach (SIEF);
 • Wnioski o udzielenie zezwolenia;
 • kontaktowanie się z dostawcami i dalszymi użytkownikami;
 • zarządzanie chemikaliami.

Pracownicy Centrum Ekotoksykologicznego mają praktyczne doświadczenie w spełnianiu wymagań przepisów chemicznych dla szerokiej gamy firm z różnych branż – producentów, importerów i dalszych użytkowników.

Kontakt: Katowice, tel.: +48 793 988 790 / 32 202 90 34,  e-mail: ekotoks@ekotoks.pl