Wprowadzenie wymagań REACH w firmie

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje indywidualne doradztwo dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi, mieszaninami i wyrobami w twojej firmie obejmujące między innymi przegląd posiadanych kart charakterystyki oraz sprawdzenie zgodności z wymaganiami rozporządzeń REACH i CLP.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34 lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

WDROŻENIE PRZEPISÓW REACH W PRAKTYCE

Wstępna ocena zobowiązań przedsiębiorstwa koncentruje się przede wszystkim na następujących obszarach:

 • ANALIZA SYTUACJI – Analiza sytuacji w przedsiębiorstwie w oparciu o identyfikację działalności, relacje dostawca-klient, zastosowanie substancji i mieszanin.
 • IDENTYFIKACJA OBOWIĄZKÓW – Określenie obowiązków przedsiębiorstwa w odniesieniu do prawodawstwa chemicznego.
 • REACH IDENTYFIKACJA ZADAŃ – Uznanie niezgodności z wymaganiami przepisów pozwala na identyfikację słabości i obszarów wymagających natychmiastowej uwagi.
 • ZALECENIA – Propozycja rozwiązań i procedur do wdrożenia.
 • REACH + CLP SCREENING – Kompletne sprawdzenie działalności przedsiębiorstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów i powiązanym ustawodawstwem krajowym.

REACH SCREENING

Obejmuje sprawdzenie:

1) Substancji chemicznych, mieszanin, wyrobów (materiały dostarczone przez klienta, również karty charakterystyki, wywiady i dokumentacja uzupełniająca) stosowanych i obecnych w przedsiębiorstwie.

2) Pozycji przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw oraz w ramach prawodawstwa chemicznego:

 • Dostępność i dokładność podstawowej dokumentacji – karty charakterystyki, scenariusze narażenia, dokumentacja wewnętrzna;
 • Rejestracja, powiadomienie, autoryzacja;
 • Określanie odpowiedzialności i bezpieczeństwa systemu w przedsiębiorstwie;
 • Dostawcy i wypełnianie obowiązków;
 • Wymagania dotyczące odbiorców.

3) Identyfikacja poszczególnych substancji chemicznych na podstawie ich właściwości uzyskanych z dostępnych danych i poszukiwanie danych z innych źródeł informacji – baz danych. Identyfikacja obowiązków dotyczących wyrobów.

4) Kategoryzacja substancji chemicznych: SVHC, CMR, ograniczenia, procedura zezwoleń.

5) Ocena zobowiązań w zakresie produkcji i importu wyrobów zawierających substancje o zamierzonym uwalnianiu lub substancji wzbudzających szczególnie duże obawy.

W ramach wdrażania REACH oferujemy:

 • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej w systemie REACH-IT;
 • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej REACH – IUCLID 6;
 • ocena bezpieczeństwa chemicznego i raport bezpieczeństwa chemicznego; przedłożenie dokumentacji do ECHA;
 • reprezentowanie na forum wymiany informacji o substancjach (SIEF);
 • wnioski o udzielenie zezwolenia;
 • kontaktowanie się z dostawcami i dalszymi użytkownikami;
 • zarządzanie chemikaliami.

Pracownicy Centrum Ekotoksykologicznego mają praktyczne doświadczenie w spełnianiu wymagań przepisów chemicznych dla szerokiej gamy firm z różnych branż – producentów, importerów i dalszych użytkowników.

Kontakt: Katowice, tel.: +48 793 988 790 / 32 202 90 34,  e-mail: ekotoks@ekotoks.pl

WYMAGANIA REACH

Rozporządzenie REACH – rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Weszło w życie 1 czerwca 2007 r. i zastąpiło wiele europejskich dyrektyw i rozporządzeń jednym systemem.

Cele REACH:

 • Zapewnienie wysokiego poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska;
 • Przeniesienie odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem związanym ze stosowaniem chemikaliów na podmioty wprowadzające chemikalia do obrotu – producentów i importerów;
 • Umożliwienie swobodnego przepływu substancji na rynku UE;
 • Promowanie innowacji i konkurencyjności w przemyśle chemicznym w UE;
 • Promowanie alternatywnych metod oceny niebezpiecznych właściwości substancji (np. za pomocą metody QSAR, testów in vitro).

Zakres stosowania i wyłączenia:

Rozporządzenie REACH stosuje się do wszystkich substancji chemicznych jako takich, w mieszaninach lub w wyrobach. Rejestracja REACH dotyczy substancji produkowanych lub importowanych do UE w ilościach przekraczających 1 tonę rocznie.

Rozporządzenie REACH nie stosuje się do:

 • Substancji radioaktywnych;
 • Substancji pod dozorem celnym;
 • Transportu substancji;
 • Niewyodrębnionych półproduktów;
 • Odpadów;
 • Niektórych naturalnie występujących substancji niskiego ryzyka.

Częściowo wyłączone spod rozporządzenia REACH są substancje podlegające innym, specjalnym przepisom:

 • Substancje w produktach leczniczych stosowanych u ludzi lub do celów weterynaryjnych;
 • Żywność i dodatki do żywności;
 • Środki ochrony roślin i produkty biobójcze.

Częściowe zwolnienie z obowiązku rejestracji dotyczy substancji stosowanych w kontrolowanych warunkach:

 • Półproduktów wyodrębnionych;
 • Substancji wykorzystywanych do badań i rozwoju.

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg