Tłumaczenia kart charakterystyki

Centrum Ekotoksykologiczne
specjalizuje się w sporządzaniu tłumaczeń kart charakterystyki w oparciu o wymogi rozporządzenia CLP oraz REACH.

Dokumenty muszą być sporządzone przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę oraz szkolenia, uwzględniając specyfikę oraz odrębne przepisy danego państwa członkowskiego UE.

Formularz kontaktowy

Karta charakterystyki sporządzona przez zwykłego tłumacza, który nie posiada wiedzy dotyczącej prawa chemicznego jest często sporządzana poprzez tłumaczenia zbyt dosłowne, błędne i niezgodnie z europejskimi wytycznymi dla sporządzania kart charakterystyki.

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętej legislacji chemicznej, w tym: z klasyfikacją substancji i mieszanin chemicznych, nadawaniem zwrotów H i P, zasadami oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin, notyfikacjami w Poison Center, nadawaniem  kodów UFI, zarządzaniem bezpieczeństwem dokumentacji.

Język karty charakterystyki (MSDS):

Zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH, Karta charakterystyki dostarczana jest w językach urzędowych państw członkowskich Unii Europejskiej, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej. W związku z tym jeżeli na terenie danego kraju obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy, może zachodzić potrzeba dostarczenia dokumentu w kilku językach.

Jeżeli do karty charakterystyki dołączony jest scenariusz narażenia, to również podlega on pod wymagania językowe, takie same jak karta charakterystyki towaru.

Dostępne języki kart charakterystyki:

Oferujemy szeroką ofertę sporządzania oraz tłumaczenia kart charakterystyki w następujących językach:

Tłumaczenia kart charakterystyki

Jeżeli powyżej nie znalazłeś odpowiedniej wersji językowej, skontaktuj się z nami celem indywidualnej oceny możliwości sporządzenia dedykowanego dokumentu.

Formularz kontaktowy