Analiza społeczno-ekonomiczna

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH- rejestracja, udzielanie zezwoleń – Raport Bezpieczeństwa Chemicznego – IUCLID, QSAR…

E-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl; Tel: +48 32 202 90 34 ; skype: ekotox.polska

ANALIZA SPOŁECZNO – EKONOMICZNA

Analiza społeczno-ekonomiczna (SEA) może być elementem wniosku o udzielenie zezwolenia na stosowanie substancji wpisanej do Załącznika XIV REACH.

SEA jest podejściem stosowanym do opisania i przeanalizowania każdego istotnego wpływu. (Tj. zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków). Udzielenia zezwolenia w porównaniu z odmową udzielenia zezwolenia. W ramach SEA konieczne jest przeanalizowanie i udokumentowanie. Czy korzyści społeczno-ekonomiczne płynące z dalszego stosowania substancji są większe niż ryzyko dla zdrowia człowieka i dla środowiska. SEA jest procesem wykonywanym przez wnioskodawcę lub stronę trzecią w celu oszacowania. Czy w danym przypadku przewaga ta ma miejsce. A tym samym także w celu uzasadnienia, że zezwolenie powinno lub nie powinno zostać udzielone.

W załączniku XIV do rozporządzenia REACH określone są informacje. Które mogą być uwzględnione przez osoby przeprowadzające analizę społeczno-ekonomiczną i przedkładające SEA wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia. Zgodnie z art. 62 ust. 5 lit. a).

Jeżeli w swoim CSR wnioskodawca nie może wykazać odpowiedniej kontroli nad ryzykiem wynikającym ze stosowania substancji włączonej do załącznika XIV. Zezwolenia można mu udzielić tylko wtedy, gdy udowodni, że:

  • nie istnieją żadne odpowiednie substancje alternatywne dla substancji włączonej do załącznika XIV; oraz
  • korzyści społeczno-ekonomiczne płynące ze stosowania substancji, o zastosowanie której się ubiega przewyższają ryzyko dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

Tryb analizy społeczno-ekonomicznej będzie zawsze stosował się do wniosków o udzielenie zezwolenia dla substancji: włączonych do załącznika XIV, które są PBT, vPvB; nieposiadających wartości progowych substancji CMR i dających powody do równoważnych obaw. Wynika to z tego, że w rozporządzeniu REACH stwierdza się, że takie substancje nie mogą być „odpowiednio kontrolowane” zgodnie z sekcją 6.4 załącznika I do rozporządzenia REACH. Ponadto tryb ten ma zastosowanie do substancji CMR i substancji dających powody do równoważnych obaw, które posiadają próg wystąpienia skutków, ale w przypadku których niemożliwe jest zmniejszenie narażenia do poziomu niższego niż te poziomy progowe.

Przedstawienie szczegółowej analizy rozwiązań alternatywnych jest kluczowe dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku w trybie analizy społeczno-ekonomicznej, a brak uzasadnienia co do istnienia i przydatności rozwiązań alternatywnych może skutkować decyzją odmowną, w szczególności jeżeli strony trzecie (które mogą dostarczać informacji na mocy art. 64 ust. 2) lub inni wnioskodawcy przeszli już na stosowanie rozwiązań alternatywnych. Brak działań badawczo-rozwojowych powinien doprowadzić do wyznaczenia krótszych okresów przeglądu.

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg