Etykiety

Producenci, importerzy, dalsi użytkownicy i dystrybutorzy, a także producenci i importerzy niektórych konkretnych wyrobów muszą informować pozostałych uczestników łańcucha dostaw, w tym konsumentów, o zidentyfikowanych zagrożeniach.

Informacje przekazuje się za pomocą karty charakterystyki a także odpowiedniego oznakowania produktu zgodnie z jego klasyfikacją i przypisanymi ostrzeżeniami.

Oznakowanie zgodne z CLP jest obowiązkowe jeśli:

  • substancja lub mieszanina jest sklasyfikowana jako niebezpieczna,
  • mieszanina zawiera jedną lub więcej substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne w ilościach przekraczających pewien próg,
  • produkt ma właściwości wybuchowe.

Rozporządzenie CLP określa treść etykiety i rozmieszczenie poszczególnych elementów etykiety. Etykieta musi być trwale przymocowana do jednej lub więcej powierzchni opakowania i musi zawierać:

  • nazwę, adres i numer telefonu dostawcy,
  • nominalna ilość substancji lub mieszaniny w opakowaniu, która jest dostępna dla ogółu społeczeństwa (chyba że kwota ta podana jest gdzie indziej na opakowaniu).
  • Identyfikatory produktu
  • W stosownych przypadkach piktogramy ostrzegawcze, ostrzeżenia, ostrzeżenia, ostrzeżenia i informacje uzupełniające.

Etykietę sporządza się w języku urzędowym kraju, w którym substancja lub mieszanina wprowadzana jest to obrotu.

Etykiety
Etykiety