Ślad węglowy i sprawozdawczość/rozliczanie

Centra Ekotox świadczą usługi doradcze i wsparcie klientów w zakresie Śladu Węglowego i Raportowania
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami pod jednym z następujących punktów kontaktowych:
 
e-mail na ekotoks(at)ekotoks.pl
Centra Ekotox: Przegląd | Serwis LinkedIn

Ślad węglowy jest miarą tego, jak bardzo coś wpływa na kryzys klimatyczny. Mierzy całkowitą ilość gazów cieplarnianych wytwarzanych bezpośrednio lub pośrednio przez organizację. Usługę lub produkt i jest zwykle wyrażana w równoważnych tonach dwutlenku węgla (tCO2e). Kiedy mówimy o emisji dwutlenku węgla, zwykle mamy na myśli wszystkie gazy cieplarniane, które zatrzymują ciepło w atmosferze ziemskiej, prowadząc do globalnego ocieplenia i zmiany klimatu.

Co to jest rozliczanie emisji dwutlenku węgla?

Rozliczanie emisji dwutlenku węgla pozwala firmom, rządom i osobom prywatnym zrozumieć i zmierzyć ich wpływ na środowisko. Czyszczenie emisji dwutlenku węgla uwzględnia całkowitą emisję gazów cieplarnianych wytwarzanych przez przedsiębiorstwo, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.

Rozliczanie emisji dwutlenku węgla ma na celu zsumowanie wszystkich emisji, za które odpowiada dane przedsiębiorstwo. W tym emisji wykraczających poza jego bezpośrednią działalność. Szeroko cytowany Protokół Gazów Cieplarnianych, opracowany przez Światowy Instytut Zasobów i Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Dzieli emisje firmy na trzy rodzaje zwane „zakresami”.

Emisje z zakresu 1: Są one również określane jako emisje „bezpośrednie”, które obejmują wszystkie emisje generowane bezpośrednio z działalności firmy. Obejmuje to emisje z procesów produkcyjnych lub chemicznych oraz energię elektryczną wytwarzaną na miejscu w wyniku spalania paliw kopalnych.

Emisje z zakresu 2: Zakres 2 odnosi się do emisji „pośrednich”, wynikających z wytwarzania energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia zakupionych i zużywanych przez firmę podczas wykonywania jej pracy.

Emisje z zakresu 3: Emisje z zakresu 3, powszechnie znane jako emisje w łańcuchu dostaw, obejmują pośrednie emisje gazów cieplarnianych wynikające z działalności firmy, pochodzące ze źródeł pozostających poza jej własnością lub kontrolą. Na przykład w kontekście producenta.

Raportowanie niefinansowe

Obowiązek obliczania i publikowania Raportu Śladu Węglowego w pierwszej kolejności nakładany jest na firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników (raport 2024). W kolejnym roku raportowanie śladu węglowego będzie dotyczyło również firm zatrudniających powyżej 250 pracowników (raport 2025). I wreszcie, w 2026 r. taki obowiązek będzie dotyczył części małych i średnich przedsiębiorstw: przy założeniu jednak, że do 2028 r. będą one miały możliwość zgłoszenia, że nie są gotowe do obliczania swojego śladu węglowego.

Dlaczego rozliczanie emisji dwutlenku węgla jest ważne?

Rozliczanie emisji dwutlenku węgla jest ważne z następujących powodów:

  1. Firma przyczynia się w ten sposób do realizacji celów politycznych UE, zgodnie z którymi dąży do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z wartością zmierzoną w 2019 r. do 2030 r., a także do osiągnięcia zerowej emisji netto w perspektywie długoterminowej.
  2. Dowód na to, że przedsiębiorstwa wywiązują się ze swoich zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.
  3. W szerszym ujęciu rozliczanie emisji dwutlenku węgla ma znaczenie dla efektywności. Produkty i usługi o znacznym śladzie węglowym zazwyczaj odzwierciedlają nieefektywne metody produkcji. Dlatego ograniczenie wydatków na emisję dwutlenku węgla może skutkować oszczędnościami kosztów dla firmy.