Zarządzanie chemikaliami

 

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje usługi doradcze związane z zarządzaniem chemikaliami: substancjami, mieszaninami oraz wyrobami chemicznymi stosowanymi w Państwa przedsiębiorstwie (zgodność z przepisami REACH, CLP i in.) Działania te mają na celu minimalizację ryzyka oraz zapewnienie ochrony pracowników, bezpieczeństwa w miejscu pracy, jak również ochronę środowiska.

W razie pytań prosimy o kontakt telefonicznie: +48 793 988 790 lub e-mailowo: ekotoks(at)ekotoks.pl

ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI – bądź w zgodzie z przepisami

Efektywne zarządzanie chemikaliami składa się z następujących elementów

 1. SDS Screening – PRZEGLĄD KART CHARAKTERYSTYKI
 2. REACH + CLP Screening – ZIDENTYFIKOWANIE OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY wynikających z rozporządzeń REACH i CLP
 3. WDROŻENIE WYMAGAŃ ZAWARTYCH W e-SDS W MIEJSCU PRACY – SKALOWANIE SCENARIUSZY NARAŻENIA
 4. AKTYWNA KOMUNIKACJA Z INNYMI UCZESTNIKAMI ŁAŃCUCHA DOSTAW
 5. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY – PROCEDURY OPERACYJNE I OCENA RYZYKA
 6. OCHRONA ŚRODOWISKA

Grupa docelowa: producenci, dostawcy, a także dalsi użytkownicy korzystający z substancji chemicznych, mieszanin i wyrobów bez limitów ilościowych.

Faktem jest, że bezpieczne zarządzanie chemikaliami i stosowanie chemikaliów powinno być najwyższym priorytetem dla każdego przedsiębiorstwa.

Bardzo ważne jest, aby informacja o bezpiecznych warunkach użytkowania substancji chemicznych, mieszanin i wyrobów była przekazywana w dół i w górę łańcucha dostaw w celu minimalizowania ryzyka w miejscu pracy i ochrony pracowników.


1. PRZEGLĄD KART CHARAKTERYSTYKI – SDS SCREENING

Zakres usług

 1. Zidentyfikowanie substancji, mieszanin i wyrobów chemicznych używanych w przedsiębiorstwie na podstawie informacji od klienta (karty charakterystyki – SDS, rozszerzone karty charakterystyki – e-SDS, jak również inne dokumenty);
 2. Opracowanie listy dostawców;
 3. Opracowanie listy kart charakterystyki SDSów (e-SDSów) otrzymanych od dostawców;
 4. Ocena jakości kart charakterystyki przy użyciu odpowiedniej metodologii;
 5. Identyfikacja błędów w kartach charakterystyki – niezwykle ważna, ponieważ wiedza o niezgodności karty z wymaganiami prawnymi umożliwia identyfikację słabych punktów i obszarów, które wymagają natychmiastowej uwagi;
 6. Aktualizacje kart charakterystyki wymagających poprawy.

SDS SCREENING jest wykonywany w oparciu o Metodologię Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki opracowaną przez Centrum Ekotoksykologiczne.

Metodologia Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki zawiera Kwestionariusz kontroli kart charakterystyki dokument PDF, WORD.

Kwestionariusz jest użytecznym narzędziem komunikacji z dostawcami w celu poprawienia błędów w kartach charakterystyki. Przegląd SDS opiera się na identyfikacji poważnych błędów jakimi są niezgodności z obowiązującymi przepisami: rozporządzeniem 1272/2008 (CLP),  rozporządzeniem 2015/830.

W ramach SDS SCREENING zapewniamy

 1. Opracowanie listy dostawców – plik EXL.
 2. Opracowanie listy otrzymanych od dostawców kart charakterystyki – plik EXL.
 3. Metodologię Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki – dokument PDF.
 4. Raport z kontroli i ocenę jakości kart charakterystyki SDSów – dokument PDF.

Metodologia Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki obejmuje

Kroki dla dalszych użytkowników dotyczące oceny SDSów otrzymanych od dostawców

 • Jeśli są wątpliwości odnośnie dokładności lub kompletności danych – skontaktuj się ze swoim dostawcą.
 • W przypadku pojawienia się nowych informacji dotyczących niebezpiecznych właściwości substancji lub mieszaniny lub środków kontroli ryzyka  – przekaż informacje swojemu dostawcy.
 • Archiwizuj dokumentację z kontroli SDSów.
 • Przekazuj pracownikom informacje z kart charakterystyki istotne dla obowiązków jakie wykonują, a także upewnij się, że mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swojej pracy.

Poziom kontroli SDSów

 • Wstępne sprawdzenie podstawowych wymagań – np. język, data opracowania, daty rewizji, format, obecność scenariusza narażenia.
 • Zweryfikowanie klasyfikacji substancji w odniesieniu do rozporządzenia CLP.
 • Sprawdzenie klasyfikacji mieszaniny – w szczególności sprawdzenie klasyfikacji składników i zgodności z rozporządzeniem CLP.
 • Sprawdzenie zgodności środków kontroli ryzyka z rozporządzeniem (EU) 2015/830.
 • Szczegółowe sprawdzenie SDS – obejmuje elementy, takie jak sprawdzenie klasyfikacji mieszaniny.

2. ZIDENTYFIKOWANIE OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY – REACH + CLP SCREENING

Zakres usług

1.  Umiejscowienie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw w ramach prawodawstwa chemicznego:

 • Dostępność i poprawność podstawowej dokumentacji – karty charakterystyki, scenariusze narażenia, a także dokumentacja wewnętrzna.
 • Rejestracja, zgłaszanie substancji, procedura udzielania zezwoleń.
 • Ustalenie obowiązków przedsiębiorcy i systemu kontroli.
 • Wypełnienie obowiązków dostawców / importerów.
 • Wypełnienie obowiązków dalszych użytkowników.

2.  Kategoryzacja substancji chemicznych: SVHC, CMR, substancje oceniane przez CoRAP, a także ocena substancji niebezpiecznych dla środowiska za pomocą oprogramowania CHEMDOX na podstawie danych od klienta.
3.  Analiza odpowiedzialności w zakresie produkcji i importu artykułów zawierających substancje chemiczne o zamierzonym uwolnieniu lub też substancje SVHC.
4.  Identyfikacja niezgodności z REACH – w rezultacie uzyskana wiedza o niezgodności z wymaganiami prawnymi umożliwia identyfikację słabych punktów i obszarów, które wymagają natychmiastowej uwagi.
5.  Rekomendacje – w szczególności propozycje rozwiązań i procedur do wdrożenia.

W ramach REACH+CLP SCREENING zapewniamy

1)   Raport aktualnej sytuacji w waszym przedsiębiorstwie (dokument PDF), który zawiera:

 • Identyfikację miejsca przedsiębiorstwa w odniesieniu do rozporządzenia REACH.
 • Obowiązki przedsiębiorstwa na podstawie prowadzonej działalności i pozycji w łańcuchu dostaw oraz zastosowań substancji i mieszanin chemicznych.
 • Identyfikację niezgodności z wymaganiami prawnymi, a także propozycje rozwiązań i procedur do wdrożenia.

2)    Raport kategoryzacji substancji chemicznych jako takich lub zawartych w mieszaninie stosowanych w przedsiębiorstwie, który zawiera dokument PDF z listą substancji:

 • wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).
 • rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (CMR).
 • niebezpiecznych dla środowiska.
 • będących przedmiotem oceny CoRAP  (the Community rolling action plan) w celu zapewnienia, że produkcja i stosowanie substancji z listy CoRAP nie stwarza ryzyka dla zdrowia i środowiska.

Listy tworzone są przy użyciu oprogramowania CHEMDOX.
Więcej informacji na temat oprogramowania na stronie:

https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/sw-produkty/


3. WDROŻENIE WYMAGAŃ ZAWARTYCH W SDS – SKALOWANIE SCENARIUSZY NARAŻENIA

Zakres usług

 1. Identyfikacja parametrów scenariuszy narażenia (SN) na podstawie danych od klienta (rozszerzonych kart charakterystyki).
 2. Zidentyfikowanie warunków użytkowania w odniesieniu do scenariusza narażenia na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta.
 3. Identyfikacja wartości parametrów w odniesieniu do modelów użytkowania i szczegółowych informacji z oceny procesu, włącznie z parametrami zmierzonymi dla konkretnych procesów.
 4. Obliczenie przeskalowanych parametrów i weryfikacja ich stosowalności (modelowanie).
 5. Interpretacja wyników skalowania i ocena konieczności podjęcia dodatkowych działań – w szczególności formalizacja i zarządzanie dokumentacją.

W ramach SKALOWANIA SN zapewniamy

Raport z wdrożenia wymagań SN dla substancji jako takich lub zawartych w mieszaninach stosowanych w przedsiębiorstwie, który zawiera:

 • Zidentyfikowanie parametrów SN dostawcy (warunki stosowania opisane przez deskryptory, warunki operacyjne, środki kontroli ryzyka).
 • Zdefiniowanie najwyższych dopuszczalnych stężeń w oparciu o krajowe przepisy.
 • Zdefiniowanie warunków stosowania w przedsiębiorstwie.
 • Porównanie warunków operacyjnych Państwa przedsiębiorstwa z warunkami proponowanymi przez dostawcę.
 • Porównanie środków ochrony osobistej stosowanych w Państwa przedsiębiorstwie ze środkami zaproponowanymi przez producenta w SN.
 • Ocena zgodności warunków zaproponowanych w SN ze stosowanymi w Państwa przedsiębiorstwie oraz ocena konieczności podjęcia dodatkowych kroków.

4. KOMUNIKACJA Z INNYMI UCZESTNIKAMI ŁAŃCUCHA DOSTAW

Zakres usług

 1. Zapewnienie komunikacji z dostawcami w celu wyeliminowania wad zidentyfikowanych w kartach charakterystyki i scenariuszach narażenia.
 2. Reprezentowanie przedsiębiorstwa w relacji z dostawcami jako wyłączne ciało do komunikacji.

W ramach REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW w relacji z dostawcami zapewniamy

 1. Opracowanie bazy danych dostawców.
 2. Opracowanie bazy danych poprawionych SDSów, e-SDSów w wyniku komunikacji z dostawcą.
 3. Raport dotyczący komunikacji z dostawcą.

5. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY – PROCEDURY OPERACYJNE I OCENA RYZYKA

Zakres usług

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje opracowanie procedur operacyjnych dla pracy z czynnikami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem REACH, CLP i z krajowymi wymogami.

Zarządzanie chemikaliami
W ramach usługi OPRACOWANIA PROCEDUR zapewniamy

Opracowanie procedur operacyjnych dla Państwa przedsiębiorstwa (miejsca pracy) zgodnie z rozporządzeniem REACH i rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (dokument PDF), zawierających:

 • Ocenę ryzyka.
 • Informację na temat miejsc wystąpienia niebezpiecznych substancji chemicznych.
 • Bezpieczne metody pracy i procedury technologiczne.
 • Środki ochronne z zapobiegawcze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka w tym techniczne systemy zapobiegające uwolnieniu niebezpiecznych czynników chemicznych, zapłonowi lub wybuchowi.
 • Plan awaryjny.
 • Instrukcje i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy.
 • Metodyka i częstotliwość szkoleń.

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Zarządzanie chemikaliami