ROZPORZĄDZENIE CLP

Role i obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP
Obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP
Obowiązki producenta lub importera wynikające z rozporządzenia CLP
Obowiązki dalszego użytkownika (w tym formulatora/reimportera) wynikające z rozporządzenia CLP
Obowiązki dystrybutora (w tym podmiotu prowadzącego handel zagraniczny) wynikające z rozporządzenia CLP
Obowiązki wytwórcy pewnych szczególnych wyrobów wynikające z rozporządzenia CLP

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia CLP i REACH. Oferujemy pomoc przy klasyfikacji i oznakowaniu produktów, tworzeniu kart charakterystyki i wykonywaniu wymaganych zgłoszeń.

Zapraszamy do kontaktu: 

E-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl; Tel: +48 32 202 90 34 ; skype: ekotox.polska

ROZPORZĄDZENIE CLP

Obrót substancjami i mieszaninami nie dotyczy jedynie rynku wewnętrznego (UE/EOG), ale również rynku globalnego, aby ułatwić światową wymianę handlową i jednocześnie zapewnić ochronę ludzi i środowiska. W ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) starannie opracowywano zharmonizowane kryteria klasyfikacji i oznakowania wraz z ogólnymi zasadami ich stosowania. W wyniku tych prac powstał Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS), którego pierwszą wersję przyjęto w 2002 r.

Rozporządzenie CLP jest następstwem szeregu deklaracji, w których Unia potwierdziła zamiar wniesienia wkładu w globalną harmonizację kryteriów klasyfikacji i oznakowania. Poprzez włączenie uzgodnionych na poziomie międzynarodowym kryteriów GHS do prawa unijnego, przedsiębiorstwa powinny zatem odnieść korzyści z globalnej harmonizacji przepisów dotyczących klasyfikacji i oznakowania, oraz ze spójności między przepisami dotyczącymi klasyfikacji i oznakowania w zakresie dostawy i stosowania. Z jednej strony, a przepisami obowiązującymi w odniesieniu do transportu – z drugiej.

Rozporządzenie CLP jest prawnie wiążące dla wszystkich państw członkowskich UE/EOG i ma bezpośrednie zastosowanie do wszystkich branż przemysłu. Poprzednio obowiązujące dyrektywy (DSD i DPD) zostały uchylone po upływie okresu przejściowego, tj. z dniem 1 czerwca 2015 r.

Role i obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP

Obowiązki nałożone na dostawcę substancji, lub mieszanin w ramach CLP zależą w większości przypadków od jego roli w odniesieniu do danej substancji lub mieszaniny w łańcuchu dostaw. Najistotniejsze jest zatem ustalenie swojej roli według CLP.

Określenie swojej roli na podstawie rozporządzenia CLP

Rola wg CLPOpis
ProducentOsoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, która wytwarza lub wydobywa substancję w stanie, w jakim występuje w przyrodzie, na terytorium UE.
ImporterOsoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, która odpowiada za fizyczne wprowadzenie na obszar celny UE.
Dalszy użytkownik (w tym podmiot sporządzający mieszaniny / reimporter)Osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, niebędąca producentem ani importerem, która używa substancji w postaci własnej lub jako składnika mieszaniny podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej.
Dystrybutor (w tym podmiot prowadzący handel detaliczny)Osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, w tym osoba prowadząca handel detaliczny, która wyłącznie magazynuje oraz wprowadza do obrotu substancję w postaci własnej lub jako składnik mieszaniny, udostępniając ją osobom trzecim.
Wytwórca wyrobówOsoba fizyczna lub prawna wytwarzającą lub składająca wyrób na terytorium Unii Europejskiej, przy czym „wyrób” oznacza przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny.

UWAGI:

W życiu codziennym termin „producent” może obejmować zarówno osobę (fizyczną/prawną) produkującą substancje, jak i osobę (fizyczną/prawną) produkującą mieszaniny (producenta). W przeciwieństwie do języka potocznego, termin „producent” w kontekście REACH i CLP odnosi się tylko do osoby, która produkuje substancje. Formulator jest „dalszym użytkownikiem” w ramach REACH i CLP.

Dystrybutor ani konsument nie są dalszymi użytkownikami.

Będąc wytwórcą lub importerem wyrobu, jest się objętym wpływem rozporządzenia CLP jedynie wówczas. Gdy wytwarza się lub importuje materiały wybuchowe opisane w sekcji 2.1 załącznika I do CLP, lub w przypadku, gdy art. 7 lub 9 REACH przewiduje rejestrację lub zgłoszenie substancji obecnej w wyrobie.

Odpowiedzialność zawodowa wynikające z rozporządzenia CLP

Odpowiedzialność zawodowa producenta lub importera wynikające z rozporządzenia CLP

 1. Należy klasyfikować, oznakować i pakować substancje i mieszaniny zgodnie z przepisami CLP przed wprowadzeniem ich do obrotu. Należy również klasyfikować substancje, które nie są wprowadzane do obrotu i które podlegają obowiązkowi rejestracji lub zgłoszenia zgodnie z art. 6, 9, 17 lub 18 rozporządzenia REACH (art. 4 CLP). Należy:
  • dokonać klasyfikacji zgodnie z tytułem II CLP (art. 5-14 CLP)
  • oznakować zgodnie z tytułem III CLP (art. 17-33 CLP)
  • pakować zgodnie z tytułem IV CLP (art. 35 CLP)
 2. Dokonać zgłoszenia elementów klasyfikacji i oznakowania do wykazu klasyfikacji i oznakowania. Utworzonego w Agencji w przypadku wprowadzania substancji do obrotu (art. 40 CLP).
 3. Podejmować wszelkie możliwe stosowne działania, aby uzyskać nowe informacje naukowe lub techniczne. Które mogą mieć wpływ na klasyfikację substancji lub mieszanin wprowadzanych do obrotu. W przypadku uzyskania informacji. Które można uznać za właściwe i wiarygodne, należy bez nieuzasadnionej zwłoki dokonać nowej oceny stosownej klasyfikacji (art. 15 CLP).
 4. Należy dokonać aktualizacji etykiety po każdej zmianie klasyfikacji i oznakowania danej substancji lub mieszaniny. W pewnych przypadkach bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 30 CLP).
 5. W przypadku dysponowania nowymi informacjami. Które mogą prowadzić do zmiany elementów zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji (część 3 załącznika VI do CLP). Należy przedłożyć wniosek właściwemu organowi w jednym z państw członkowskich, w których substancja ta znajduje się w obrocie (art. 37 ust. 6 CLP).
 6. Należy gromadzić i przechowywać do wglądu wszelkie informacje wymagane do celów klasyfikacji i oznakowania. W ramach CLP przez okres co najmniej 10 lat po ostatniej dokonanej dostawie substancji lub mieszaniny. Informacje te należy przechowywać razem z informacjami wymaganymi na mocy art. 36 rozporządzenia REACH (art. 49 CLP).
 7. Importerzy wprowadzający mieszaniny do obrotu powinni być odpowiednio przygotowani do dostarczenia określonych informacji o mieszaninach organom państw członkowskich. Które są odpowiedzialne za przyjmowanie takich informacji w celu ustalenia środków profilaktycznych i leczniczych. Zwłaszcza w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (tzw. Centra Zatruć; art. 45 CLP i załącznik VIII).

Obowiązki dalszego użytkownika (w tym formulatora /re-importera) wynikające z rozporządzenia CLP

 1. Należy klasyfikować, oznakować i pakować substancje i mieszaniny zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP przed wprowadzeniem ich do obrotu (art. 4 CLP). Istnieje jednak również możliwość posłużenia się klasyfikacją dla danej substancji. Lub mieszaniny ustaloną już, zgodnie z tytułem II CLP, przez innego uczestnika łańcucha dostaw, pod warunkiem, że nie zmienia się składu chemicznego tej substancji lub mieszaniny.
  • W przypadku dokonania zmiany składu chemicznego substancji lub mieszaniny wprowadzanej przez siebie do obrotu. Należy dokonać klasyfikacji zgodnie z tytułem II CLP (art. 5-14 CLP)
  • Oznakować zgodnie z tytułem III CLP (art. 17-33 CLP)
  • Pakować zgodnie z tytułem IV CLP (art. 35 CLP)
 2. Trzeba podejmować wszelkie możliwe stosowne działania, aby uzyskać nowe informacje naukowe lub techniczne, które mogą mieć wpływ na klasyfikację substancji lub mieszanin wprowadzanych do obrotu. W przypadku uzyskania informacji, które można uznać za właściwe i wiarygodne, należy bez nieuzasadnionej zwłoki dokonać nowej oceny stosownej klasyfikacji (art. 15 CLP).
 3. Należy dokonać aktualizacji etykiety po każdej zmianie klasyfikacji i oznakowania danej substancji lub mieszaniny, w pewnych przypadkach bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 30 CLP).
 4. W przypadku dysponowania nowymi informacjami, które mogą prowadzić do zmiany elementów zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji, należy przedłożyć wniosek właściwemu organowi w jednym z państw członkowskich, w których substancja ta znajduje się w obrocie (art. 37 ust. 6 CLP).
 5. Należy gromadzić i przechowywać do wglądu wszelkie informacje wymagane do celów klasyfikacji i oznakowania w ramach CLP przez okres co najmniej 10 lat po ostatniej dokonanej dostawie substancji lub mieszaniny. Informacje te należy przechowywać razem z informacjami wymaganymi na mocy art. 36 rozporządzenia REACH (art. 49 CLP).
 6. Dalsi użytkownicy wprowadzający mieszaniny do obrotu powinni być odpowiednio przygotowani do dostarczenia określonych informacji o mieszaninach organom państw członkowskich, które są odpowiedzialne za przyjmowanie takich informacji w celu ustalenia środków profilaktycznych i leczniczych, zwłaszcza w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (tzw. Centra Zatruć; art. 45 CLP i załącznik VIII).

Odpowiedzialność zawodowa dystrybutora (w tym podmiotu prowadzącego handel zagraniczny) wynikające z rozporządzenia CLP

 1. Należy odpowiednio oznakować i pakować substancje i mieszaniny wprowadzane do obrotu (art. 4 CLP).
  • Istnieje możliwość posłużenia się klasyfikacją dla danej substancji lub mieszaniny ustaloną już, zgodnie z tytułem II CLP, przez innego uczestnika łańcucha dostaw, na przykład zawartą w otrzymanej karcie charakterystyk (art. 4 CLP)
  • Należy oznakować zgodnie z tytułem III CLP (art. 17-33 CLP)
  • Należy pakować zgodnie z tytułem IV CLP (art. 35 CLP)
 2. Gromadzić i przechowywać do wglądu wszelkie informacje wymagane do celów klasyfikacji i oznakowania w ramach CLP przez okres co najmniej 10 lat po ostatniej dokonanej dostawie substancji lub mieszaniny. Informacje te należy przechowywać razem z informacjami wymaganymi na mocy np. 36 rozporządzenia REACH (np. 49 CLP). W przypadku posłużenia się klasyfikacją dla substancji lub mieszaniny ustaloną przez innego uczestnika łańcucha dostaw, należy dopilnować, aby wszelkie informacje wymagane do celów klasyfikacji i oznakowania (np. karta charakterystyki) były również przechowywane.

Obowiązki wytwórcy pewnych szczególnych wyrobów wynikające z rozporządzenia CLP

 1. W przypadku produkowania i wprowadzania do obrotu materiału wybuchowego opisanego w sekcji 2.1 załącznika I do CLP należy zaklasyfikować, oznakować i pakować ten wyrób zgodnie z przepisami CLP przed wprowadzeniem go do obrotu (art. 4 CLP). Zastosowanie mają te same obowiązki. Które dotyczą importerów, z wyjątkiem obowiązku powiadamiania Agencji.
 2. Będąc wytwórcą lub importerem wyrobów, należy klasyfikować także te substancje. Które nie są wprowadzane do obrotu i które podlegają obowiązkowi rejestracji lub zgłoszenia z art.7 ust.1,2 i 5 lub art.9 rozporządzenia REACH (art.4 CLP). Należy dokonać klasyfikacji zgodnie z tytułem II CLP (art.5-14 CLP).

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg