Wdrażanie wymagań zawartych w e-SDS

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje indywidualne doradztwo dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi, mieszaninami i wyrobami w twojej firmie (zgodnie z rozporządzeniami REACH, CLP) a także tworzenie scenariuszy narażenia (SN) oraz wdrażanie w miejscu pracy wymagań zawartych w SN otrzymanych od dostawców.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Wdrażanie wymagań zawartych w e-SDS – skalowanie scenariuszy narażenia

Co to jest scenariusz narażenia?

Scenariusz narażenia opisuje, w jaki sposób producent lub importer kontroluje lub zaleca dalszym użytkownikom kontrolowanie narażenia ludzi i środowiska na działanie substancji w celu zapewnienia bezpiecznego ich stosowania.

Kiedy dostawca substancji musi dostarczyć scenariusz narażenia?

Jeśli jesteś dalszym użytkownikiem i używasz niebezpiecznych substancji rejestrowanych w ilości większej niż 10 ton/rok, twój dostawca powinien ci przekazać rozszerzoną kartę charakterystyki SDS, zawierającą scenariusze narażenia.

Co zrobić, kiedy otrzymasz scenariusz narażenia?

Gdy otrzymasz rozszerzoną kartę charakterystyki SDS z numerem rejestracyjnym substancji, musisz ustalić, jakie są twoje obowiązki. Oprócz tego musisz zadecydować, w jaki sposób je wypełnisz.

 • Zbierz informacje dotyczące sposobu, w jaki sposób twoja firma wykorzystuje daną substancję.

W szczególności uwzględnij mieszaniny lub artykuły, w składzie których znajduje się dana substancja. Odpowiedz na pytania: w których procesach produkcyjnych lub operacjach czyszczenia/konserwacji się ją stosuje? Jakie są ewentualne środki zarządzania ryzykiem?

 • Oceń różnice pomiędzy twoimi rzeczywistymi warunkami stosowania oraz warunkami opisanymi w scenariuszach narażenia.

W związku z tym można wyciągnąć jeden z trzech wniosków:

 1. Rzeczywiste zastosowania i/lub warunki stosowania są ujęte w scenariuszu narażenia.
 2. Rzeczywiste zastosowania są ujęte w scenariuszu narażenia, jednak warunki stosowania nieco się od niego różnią. Chociaż scenariusz narażenia zawiera dane zastosowania, niekiedy istnieją różnice parametrów wpływających na narażenie. Na przykład: stężenie substancji, czas narażenia, ilość używanej substancji. Może być jednak możliwe wykazanie, że rzeczywiste warunki są tak czy inaczej ujęte w otrzymanym scenariuszu narażenia, poprzez zastosowanie tzw. skalowania.
 3. Scenariusz narażenia nie zawiera rzeczywistych zastosowań i/lub warunków stosowania.
 • Sprawdź, czy przewidywalne zastosowania przez twoich klientów są zawarte w zidentyfikowanych zastosowaniach wskazanych w podsekcji 1.2 SDS i w załączonych do niej scenariuszach narażenia.

Na przykład: istnieje niezgodność, gdy sprzedajesz mieszaniny zawierające substancję na rynkach konsumenckich, ale twój dostawca nie ujmuje w scenariuszach narażenia zastosowań konsumenckich.

 • Jeżeli nie jesteś w stanie ustalić, czy zestaw scenariuszy narażenia zawiera twoje zastosowania i/lub zastosowania twoich klientów, skontaktuj się z nami.

Wdrażanie wymagań zawartych w e-SDS – skalowanie scenariuszy narażenia
Podsumowanie

Jeżeli scenariusz narażenia zawiera twoje zastosowania, nie musisz w związku z tym podejmować żadnych dalszych działań. Udokumentuj swoje działania poprzez opisanie, w jaki sposób doszedłeś do takiego wniosku. Udostępnij także tę informację na żądanie organom egzekwowania prawa. Jeżeli dostarczasz substancję dalej w łańcuchu dostaw (np. w mieszaninach), masz obowiązek informowania swoich klientów o warunkach bezpiecznego stosowania.

Jednak jeżeli żaden ze scenariuszy narażenia otrzymanych od twojego dostawcy nie zawiera twoich zastosowań/warunków stosowania, masz dostępnych kilka możliwości.

  1. Poproś swojego dostawcę o ujęcie twoich zastosowań/warunków stosowania w jego raporcie bezpieczeństwa chemicznego. Poproś także o przekazanie ci w związku z tym odpowiedniego scenariusza narażenia.
  2. Wdroż warunki stosowania opisane w otrzymanym scenariuszu narażenia. Ta możliwość może wymagać zmian twoich procesów i/lub produktów.
  3. Wyeliminuj lub zastąp substancję lub operację bezpieczniejszą alternatywą.
  4. Znajdź innego dostawcę, który może dostarczyć substancję z SDS i scenariuszem narażenia obejmującymi twoje zastosowania.
  5. Przeprowadź własną ocenę bezpieczeństwa chemicznego i przygotuj własny raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika (DU CSR) w odniesieniu do twoich zastosowań.

Gdy już podejmiesz decyzję o najwłaściwszej dla ciebie możliwości, udokumentuj swoje działania i wnioski oraz udostępniaj te informacje na żądanie organów kontrolnych.

Zobacz obraz źródłowy

Terminy

Jeżeli twoje zastosowania są ujęte oraz nie musisz sporządzać własnego raportu bezpieczeństwa chemicznego, masz:

12 miesięcy na wdrożenie środków, o których poinformowano cię w rozszerzonej karcie charakterystyki. Dodatkowo masz również 12 miesięcy na zaktualizowanie kart charakterystyki, które dostarczasz dalszym uczestnikom łańcucha dostaw.

Jeżeli twoje zastosowania nie są ujęte, masz:

12 miesięcy na przeprowadzenie własnej oceny bezpieczeństwa chemicznego oraz na wdrożenie powiązanych scenariuszy narażenia.

Czas ten zaczyna się odliczać od dnia, w którym otrzymasz rozszerzoną kartę charakterystyki z numerem rejestracji.

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami, skontaktuj się z nami. Możesz także zacząć od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Wdrażanie wymagań zawartych w e-SDS - skalowanie scenariuszy narażenia

Więcej informacji:

Zarządzanie chemikaliami
SDS Screening
REACH + CLP Screening
Wdrażanie wymagań zawartych w e-SDS
Komunikacja w ramach łańcucha dostaw
Bezpieczeństwo w miejscu pracy