Wdrażanie wymagań zawartych w e-SDS

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje indywidualne doradztwo dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi, mieszaninami i wyrobami w twojej firmie (zgodnie z rozporządzeniami REACH, CLP) a także tworzenie scenariuszy narażenia (SN) oraz wdrażanie w miejscu pracy wymagań zawartych w SN otrzymanych od dostawców.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Wdrażanie wymagań zawartych w e-SDS – skalowanie scenariuszy narażenia

Co to jest scenariusz narażenia?

Scenariusz narażenia opisuje. W jaki sposób producent lub importer kontroluje lub zaleca dalszym użytkownikom kontrolowanie narażenia ludzi i środowiska na działanie substancji, dla zapewnienia bezpiecznego ich stosowania.

Kiedy dostawca substancji musi dostarczyć scenariusz narażenia?

Jeśli jesteś dalszym użytkownikiem i używasz niebezpiecznych substancji rejestrowanych. W ilości większej niż 10 ton/rok. Twój dostawca powinien ci przekazać rozszerzoną kartę charakterystyki SDS, zawierającą scenariusze narażenia.

Co zrobić, kiedy otrzymasz scenariusz narażenia?

Gdy otrzymasz rozszerzoną kartę charakterystyki SDS z numerem rejestracyjnym substancji. Musisz ustalić, jakie są twoje obowiązki i zadecydować, w jaki sposób je wypełnisz.

 • Zbierz informacje dotyczące sposobu, w jaki dana substancja jest stosowana w twojej firmie.

Uwzględnij np. do składu których mieszanin lub artykułów dodawana jest substancja? W których procesach produkcyjnych lub operacjach czyszczenia/konserwacji jest stosowana? Jakie są ewentualne stosowane środki zarządzania ryzykiem?

 • Oceń różnice pomiędzy twoimi rzeczywistymi warunkami stosowania oraz warunkami opisanymi w scenariuszach narażenia.

Można wyciągnąć trzy główne wnioski:

 1. Rzeczywiste zastosowania i/lub warunki stosowania są ujęte w scenariuszu narażenia.
 2. Rzeczywiste zastosowania są ujęte w scenariuszu narażenia, jednak warunki stosowania nieco się od niego różnią. Chociaż zastosowania są ujęte w scenariuszu narażenia, niekiedy istnieją różnice parametrów wpływających na narażenie. (Takich jak stężenie substancji, czas narażenia, ilość używanej substancji). Może być jednak możliwe wykazanie, że rzeczywiste warunki są tak czy inaczej ujęte w otrzymanym scenariuszu narażenia, poprzez zastosowanie tzw. skalowania.
 3. Rzeczywiste zastosowania i/lub warunki stosowania nie są ujęte w scenariuszu narażenia.
 • Sprawdź, czy przewidywalne zastosowania przez twoich klientów są zawarte w zidentyfikowanych zastosowaniach wskazanych w podsekcji 1.2 SDS i w załączonych do niej scenariuszach narażenia.

Na przykład istnieje niezgodność. Gdy sprzedajesz mieszaniny zawierające substancję na rynkach konsumenckich. Ale twój dostawca nie ujmuje w scenariuszach narażenia zastosowań konsumenckich.

 • Jeżeli nie jesteś w stanie ustalić, czy twoje zastosowania i/lub zastosowania twoich klientów są ujęte w zestawie scenariuszy narażenia, skontaktuj się z nami.

Wdrażanie wymagań zawartych w e-SDS – skalowanie scenariuszy narażenia
Podsumowanie

Jeżeli twoje zastosowania są ujęte w scenariuszu narażenia. Nie musisz w związku z tym podejmować żadnych dalszych działań. Udokumentuj swoje działania poprzez opisanie. W jaki sposób doszedłeś do takiego wniosku. I udostępnij tę informację na żądanie organom egzekwowania prawa. Jeżeli dostarczasz substancję dalej w łańcuchu dostaw (np. w mieszaninach), masz obowiązek informowania swoich klientów o warunkach bezpiecznego stosowania.

Jeżeli twoje zastosowania/warunki stosowania nie są ujęte w żadnym ze scenariuszy narażenia otrzymanych od twojego dostawcy, masz dostępnych kilka możliwości.

  1. Poproś swojego dostawcę o ujęcie twoich zastosowań/warunków stosowania w jego raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz o przekazanie ci w związku z tym odpowiedniego scenariusza narażenia.
  2. Wdróż warunki stosowania opisane w otrzymanym scenariuszu narażenia. Ta możliwość może wymagać zmian twoich procesów i/lub produktów.
  3. Wyeliminuj lub zastąp substancję lub operację bezpieczniejszą alternatywą.
  4. Znajdź innego dostawcę, który może dostarczyć substancję z SDS i scenariuszem narażenia obejmującymi twoje zastosowania.
  5. Przeprowadź własną ocenę bezpieczeństwa chemicznego i przygotuj własny raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika (DU CSR) w odniesieniu do twoich zastosowań.

Gdy już podejmiesz decyzję o najwłaściwszej dla ciebie możliwości, udokumentuj swoje działania i wnioski, i udostępniaj te informacje na żądanie organów kontrolnych.

Zobacz obraz źródłowy

Terminy

Twoje terminy rozpoczynają się w dniu. W którym otrzymasz rozszerzoną kartę charakterystyki z numerem rejestracji.

Jeżeli twoje zastosowania są ujęte. A ty nie musisz sporządzać własnego raportu bezpieczeństwa chemicznego, masz:

12 miesięcy na wdrożenie środków. O których poinformowano cię w rozszerzonej karcie charakterystyki. A także na zaktualizowanie kart charakterystyki mieszanin, które dostarczasz dalszym uczestnikom łańcucha dostaw.

Jeżeli twoje zastosowania nie są ujęte, masz:

12 miesięcy na przeprowadzenie własnej oceny bezpieczeństwa chemicznego oraz na wdrożenie powiązanych scenariuszy narażenia.

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami. Lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Wdrażanie wymagań zawartych w e-SDS - skalowanie scenariuszy narażenia

Więcej informacji:

Zarządzanie chemikaliami
SDS Screening
REACH + CLP Screening
Wdrażanie wymagań zawartych w e-SDS
Komunikacja w ramach łańcucha dostaw
Bezpieczeństwo w miejscu pracy