Wyroby tytoniowe – Oznakowanie i pakowanie

Wyroby tytoniowe – Oznakowanie i pakowanie
Oferujemy przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji i wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i ziołowych wyrobów do palenia:

 • Stworzenie konta w systemie ECAS przypisanie numeru identyfikacyjnego (ID) przez EU-CEG
 • Nadzienie formularza rejestracyjnego dla składników – przy użyciu kreatora TPD XML oraz stworzenie dokumentacji dla składników (dokument xml)
 • Wypełnianie formularza rejestracji dla produktu – przy użyciu kreatora TPD XML oraz stworzenie dokumentacji dla produktu (dokument xml)
 • Karta charakterystyki (dokument pdf)
 • Tekst umieszczany na etykiecie (dokument pdf)

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 32 202 90 34/+48 793 988 790 lub poprzez email: ekotoks(at)ekotoks.pl

WYROBY TYTONIOWE – OZNAKOWANIE I PAKOWANIE

(ROZDZIAŁ II i III Dyrektywy 2014/40/EU)

Na każdym opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym wyrobów tytoniowych do palenia zamieszcza się jedno z następujących ostrzeżeń ogólnych: „Palenie zabija – rzuć teraz!”

Na każdym pojedynczym i zewnętrznym opakowaniu wyrobów tytoniowych do palenia musi być umieszczony następujący napis informacyjny: „Dym tytoniowy zawiera ponad 70 czynników rakotwórczych”.

Każde pojedyncze opakowanie i każde opakowanie zewnętrzne wyrobów tytoniowych do palenia musi zawierać mieszane ostrzeżenia zdrowotne. Mieszane ostrzeżenia zdrowotne:

 • obejmują one jedno z ostrzeżeń tekstowych wymienionych w załączniku I oraz odpowiadającą mu kolorową fotografię z biblioteki obrazów w załączniku II;
 • zawierają informacje o zaprzestaniu palenia, takie jak numery telefonów, adresy e-mail lub adresy stron internetowych, gdzie konsumenci mogą zasięgnąć informacji o programach wsparcia dla osób, które chcą rzucić palenie.

W przypadku papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych wymagane są informacje dotyczące:

 • danych kontaktowych producenta lub importera i prawnej lub fizycznej osoby wyznaczonej do kontaktów na terytorium Unii Europejskiej;
 • użytkowania i przechowywania wyrobu, obejmujące informacje o tym, że wyrób nie jest zalecany dla ludzi młodych i osób niepalących;
 • informacji o przeciwwskazaniach;
 • ostrzeżenia dla grup szczególnego ryzyka;
 • możliwych niekorzystnych skutków;
 • właściwości uzależniających i toksyczności;
 • wykaz wszystkich składników wyrobu w porządku malejącym według masy, wskazanie zawartości nikotyny w wyrobie i jej ilości w przyjmowanej dawce, numer serii i ostrzeżenie dotyczące ochrony przed dziećmi;
 • następujące ostrzeżenie zdrowotne: „Wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie”.

Jeśli wyrobów tytoniowych bezdymnych:

 • ostrzeżenie zdrowotne: „Ten wyrób tytoniowy szkodzi Twojemu zdrowiu i powoduje uzależnienie”.

W przypadku wyrobów ziołowych do palenia:

 • ostrzeżenie o niebezpieczeństwach związanych z paleniem: „Palenie tego produktu szkodzi Twojemu zdrowiu”.

Coroczne sprawozdanie przekazywane do Inspektora

Producent i importer papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych jest obowiązany do przekazywania Inspektorowi corocznego sprawozdania zawierającego:

 • wyczerpujące dane na temat wielkości sprzedaży, w podziale na marki i rodzaje wyrobu;
 • informacje dotyczące preferencji różnych grup konsumentów, w tym ludzi młodych, osób niepalących i głównych grup osób aktualnie używających wyrobów;
 • informacje o formach sprzedaży produktów;
 • streszczenia wszystkich badań rynku przeprowadzonych w zakresie, o którym mowa w pkt 1–3, wraz z ich przekładem na język angielski.

Sprawozdanie przedkłada się w postaci elektronicznej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Wyroby tytoniowe - Oznakowanie i pakowanie
Wyroby tytoniowe – Oznakowanie i pakowanie