Prawodawstwo europejskie – dodatkowe wymagania

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje pomoc przy pełnym spełnieniu wymagań dotyczących zarządzania chemikaliami, zarządzania ryzykiem, rejestracji substancji chemicznych oraz udzielania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH – wyszukiwanie, monitorowanie procesu, rejestracja rejestracji, autoryzacja uprawnień, tworzenie dokumentacji, komunikacja z ECHA,  opracowywanie strategii.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez  e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Prawodawstwo europejskie – dodatkowe wymagania
Przydatne wskazówki dotyczące wymogów i wyzwań prawodawstwa europejskiego w zakresie chemikaliów

1. Klasyfikacja i oznakowanie – CLP

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (ang. Classification, Labelling and Packaging, CLP) ((WE) nr 1272/2008) opiera się na Globalnym Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania (GHS) i ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia oraz środowiska, a także swobodny przepływ substancji, mieszanin i produktów.

Dekret CLP od dnia 1 czerwca 2015 r. jest jedynym obowiązującym w UE przepisem prawnym dotyczącym klasyfikacji i oznakowania substancji oraz mieszanin.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, wytwórcy, importerzy lub dalsi użytkownicy substancji albo mieszanin mają obowiązek klasyfikowania, oznakowania i pakowania w odpowiedni sposób niebezpiecznych substancji chemicznych przed wprowadzeniem ich do obrotu.

Pamiętaj!

Po sklasyfikowaniu danej substancji lub mieszaniny, o zidentyfikowanych zagrożeniach należy poinformować pozostałych uczestników łańcucha dostaw, włącznie z konsumentami. Oznakowanie ze względu na zagrożenia umożliwia poinformowanie użytkownika danej substancji lub mieszaniny za pomocą etykiet oraz kart charakterystyki o jej zaklasyfikowaniu jako stwarzającej zagrożenie, tak by zwrócić uwagę użytkownika na występowanie zagrożenia oraz na konieczność zarządzania powiązanym ryzykiem.

Ośrodki leczenia zatruć – zgłoszenie ELDIOM / Poison Center Notification

W 2017 r. do rozporządzenia CLP dodano nowy załącznik VIII, wprowadzając wymogi dotyczące przekazywania zharmonizowanych informacji w ramach zgłoszeń na mocy art. 45. Informacje te przekazywane są wyznaczonym podmiotom w państwie członkowskim i wykorzystywane w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (ośrodki leczenia zatruć).

W załączniku VIII określono niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej UFI, który jest wymagany w oznakowaniu danej mieszaniny, tworzący jednoznaczne powiązanie między mieszaniną wprowadzoną do obrotu a informacją udostępnianą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia. Dodatkowo mieszanina klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla zdrowia człowieka musi być zgłoszona w europejskim systemie Poison Center Notification.

Zawietrzny nie wiesz w jaki sposób poprawnie oznakować i zapakować substancję / mieszaninę, a także nie wiesz jak zgłosić mieszaninę niebezpieczną w nowym systemie PCN, pomożemy Ci przygotować odpowiednią dokumentację.

2. Rejestracja substancji chemicznych – REACH

Opiera się na zasadzie: „jedna substancja, jedna rejestracja”. Oznacza to, że producenci i importerzy tej samej substancji są zobowiązani do wspólnego przedłożenia dokumentacji rejestracyjnej.

Rejestracja dotyczy substancji w postaci czystej, w mieszaninach oraz niektórych przypadków w wyrobach.

Kto musi dokonać rejestracji?

– twórca lub importer substancji w postaci czystej lub w mieszaninie;

– producent lub importer wyrobów spełniających kryteria wyjaśnione w Poradniku na temat wymagań dotyczących substancji w wyrobach (ECHA);

-„wyłączny przedstawiciel” mający siedzibę w UE i wyznaczonym przez producenta, formulatora lub producenta wyrobów, mającego siedzibę poza UE, w celu wypełnienia obowiązków rejestracyjnych importerów.

Zawietrzny nie wiesz w jaki sposób zarejestrować substancję, pomożemy Ci przejść przez całą procedurę rejestracji substancji w Unii Europejskiej.

3. Substancje podlegające procedurze zezwoleń lub ograniczeń

ZAŁĄCZNIK XIV REACH – Substancje podlegające procedurze udzielania zezwoleń 

Lista kandydacka obejmuje substancje zidentyfikowane jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC). Substancje te stały się kandydującymi do włączenia do załącznika XIV (wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń). Substancje te mogą wywierać bardzo poważne i często nieodwracalne skutki dla zdrowia człowieka i środowiska.

Substancje wymienione w załączniku XIV nie będą mogły być wprowadzane do obrotu ani stosowane po terminie określonym jako data ostateczna, chyba że zostanie dla nich udzielone zezwolenie.
W celu identyfikacji substancji SVHC stosuje się procedurę zgodną z art. 59 ust. 2-10 rozporządzenia REACH.

Jeżeli substancja zostanie wymieniona w załączniku XIV rozporządzenia REACH. Wówczas każdy producent lub importer chcący wprowadzać ją do obrotu. Musi złożyć do Agencji w ustalonym terminie wniosek o udzielenie zezwolenia dla określonych zastosowań takiej substancji. Dalszy użytkownik. Którego zastosowanie substancji nie zostało objęte zezwoleniem jego dostawcy, musi sam ubiegać się o zezwolenie. Wniosek o udzielenie zezwolenia musi zawierać: raport bezpieczeństwa chemicznego oraz analizę dostępności substancji alternatywnych

Jeżeli Twoja substancja znajduje się z załączniku XIV możemy pomóc Ci przygotować wniosek o udzielenie zezwolenia.

Lista substancji zawartych w załączniku XIV jest publikowana na stronie https://echa.europa.eu/pl/authorisation-list

ZAŁĄCZNIK XVII REACH – Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów

W przypadku gdy istnieje ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. Którego nie można zaakceptować, wynikające z produkcji. Stosowania lub wprowadzania substancji do obrotu i któremu należy przeciwdziałać na terytorium całej Wspólnoty. Załącznik XVII zmienia się zgodnie z procedurą. O której mowa w art. 133 ust. 4, poprzez przyjęcie nowych ograniczeń lub zmianę określonych w załączniku XVII istniejących ograniczeń produkcji. Stosowania lub wprowadzania substancji do obrotu w ich postaci własnej. Jako składników  mieszaniny lub w wyrobach. Zgodnie z procedurą opisaną w art. 69–73. Wszelkie takie decyzje uwzględniają wpływ ograniczenia na wymiar społeczno-ekonomiczny, w tym dostępność rozwiązań alternatywnych.

Skontaktuj się z nami, jeżeli masz pytania dotyczące ograniczeń w stosowaniu substancji.

Tabela substancji zawartych w załączniku XVII https://echa.europa.eu/pl/substances-restricted-under-reach

UWAGA!

Nowelizacja ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z 28 maja 2020 r. wprowadziła przepis zakazujący produkcji. Lub wprowadzania do obrotu substancji.  (W postaci własnej, w wyrobie lub jako składnika mieszaniny) bez rejestracji w trybie REACH. Sankcją za takie działanie jest kara grzywny w wysokości do 200.000 złotych.

Prawodawstwo europejskie - dodatkowe wymagania Prawodawstwo europejskie – dodatkowe wymagania

Zawietrzny nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami. Lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria

Prawodawstwo europejskie - dodatkowe wymagania
Prawodawstwo europejskie – dodatkowe wymagania