Identyfikacja substancji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH- identyfikacja substancji, rejestracja, udzielanie zezwoleń – Raport Bezpieczeństwa Chemicznego – IUCLID, QSAR…

E-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl; Tel: +48 32 202 90 34 ; skype: ekotox.polska

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Identyfikacja substancji jest procesem, w którym określa się tożsamość substancji.

Dokładna identyfikacja substancji jest podstawą większości procesów. W ramach rozporządzeń REACH, CLP i produktów biobójczych. W szczególności umożliwia skuteczne i prawidłowe przygotowanie wspólnych rejestracji w ramach REACH i zapewnia, że dane z badań są odpowiednie dla substancji zarejestrowanej zgodnie z REACH. Rezultatem jest szczegółowa ocena zagrożeń i ryzyka zarejestrowanej substancji.

Właściwa identyfikacja substancji pozwala również na:

  • wspólne korzystanie z informacji w celu uniknięcia kosztów i niepotrzebnych badań na zwierzętach;
  • wykorzystanie danych badawczych przez przedsiębiorstwa i grupowanie substancji;
  • ocena, czy dana substancja znajduje się na liście zezwoleń, w wykazie ograniczeń lub czy posiada zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie.

Tożsamość substancji charakteryzuje się zazwyczaj poprzez:

  • nazwę chemiczną, np. benzen;
  • liczbę, np. numer EC 200-753-7;
  • skład chemiczny, np.> 99% benzenu i <1% toluenu.

Skład określa się za pomocą analizy chemicznej.

Procesy, w których kluczową rolę odgrywa identyfikacja substancji, to:

Zapytanie w ramach REACH

Firmy planujące rejestrację substancji niewprowadzonej lub substancji wprowadzonej, której nie zarejestrowały wstępnie, mają obowiązek złożyć zapytanie do ECHA, czy została złożona rejestracja dla tej substancji.

Dokładna identyfikacja substancji jest ważna w procesie wnioskowania o informacje, aby zapewnić, że firmy planujące rejestrację lub które już zarejestrowały tę samą substancję, mogą się ze sobą właściwie skontaktować. Zapewni to prawidłowe ujawnienie danych.

Więcej informacji

Rejestracja zgodnie z rozporządzeniem REACH

Rejestracja jest oparta na zasadzie „jedna substancja, jedna rejestracja”. Oznacza to, że producenci i importerzy tej samej substancji są zobowiązani do złożenia rejestracji razem.

Dokładna identyfikacja substancji jest ważna w procesie rejestracji, aby upewnić się, że rejestrujący tę samą substancję znajdują się w tej samej wspólnej rejestracji. Ustanawia również zakres wspólnej rejestracji.

Więcej informacji

Wyjątek dla PPORD

Substancje przeznaczone do działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji (PPORD) mogą być zwolnione z rejestracji przez okres pięciu lat. Firmy, które chcą skorzystać z tego zwolnienia, muszą przesłać do ECHA zgłoszenie PPORD.
Dokładna identyfikacja substancji jest ważna w procesie przyznawania zwolnienia dla PPORD, na przykład w celu wyjaśnienia, co obejmuje ten wyjątek.

Więcej informacji

Ocena w ramach REACH

ECHA i państwa członkowskie oceniają informacje przedłożone przez przedsiębiorstwa w celu zbadania jakości dokumentacji rejestracyjnej i propozycji przeprowadzenia badań. Ponadto celem oceny substancji jest wyjaśnienie, czy substancja stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

Dokładna identyfikacja substancji jest ważna w procesach oceny, ponieważ umożliwia ECHA i państwom członkowskim ustalenie, czy każda rejestracja dotyczy tylko jednej substancji i czy dane z badań dla tej substancji są odpowiednie.

Więcej informacji

Zarządzanie ryzykiem w ramach REACH i CLP

Firmy są zobowiązane do oceny, czy ich substancja jest zawarta w wykazie zezwoleń, wykazie ograniczeń lub czy ma zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie. Ta ocena może być dokonana tylko wtedy, gdy substancja jest prawidłowo zidentyfikowana.

Produkty biobójcze

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych dotyczy wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i ich stosowania. Produkty biobójcze służą do ochrony ludzi, zwierząt, materiałów lub produktów przed szkodliwymi organizmami, takimi jak szkodniki lub bakterie. Działanie ochronne jest oparte na właściwościach substancji czynnych zawartych w produkcie biobójczym.

Poprzez dokładną identyfikację produktu biobójczego zapewnia się, że dane z badań są odpowiednie dla danej substancji i że są prawidłowo udostępniane. Rezultatem jest szczegółowa ocena zagrożeń i ryzyka produktu biobójczego.

Więcej informacji

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Identyfikacja substancji