Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje usługi doradcze i opracowywanie dokumentacji w celu udowodnienia zgodności z prawodawstwem UE:
– kontrola dokumentacji,
– przygotowanie dokumentacji uzupełniającej,
– przygotowanie deklaracji zgodności (DoC),
– indywidualne konsultacje.

W razie pytań prosimy o kontakt telefonicznie: +48 793 988 790 lub e-mailowo: ekotoks(at)ekotoks.pl

Bezpieczeństwo żywności jest jednym z kluczowych czynników ochrony zdrowia ludzkiego. Nie mniej ważne jest bezpieczeństwo materiałów mających kontakt z żywnością (zwanych dalej FCMFood Contact Materials). Opakowania, butelki, przybory kuchenne i ich części składowe, zastawa stołowa, pojemniki na żywność lub powierzchnie w zakładach i maszynach przetwórstwa spożywczego mogą zawierać substancje zdolne do migracji do żywności. Kluczowe znaczenie ma jednak zapewnienie, aby składniki te nie przedostawały się do żywności w ilościach. Kktóre mogłyby zagrozić zdrowiu ludzkiemu lub spowodować niedopuszczalną zmianę w składzie żywności lubpogorszenie właściwości organoleptycznych.

Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy FCM muszą udowodnić, że składniki produktu. Który zamierzają wprowadzić na rynek, nie przekraczają prawnych limitów migracji i że produkt jest bezpieczny dla konsumenta.

Na terenie UE materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą być wytwarzane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. W sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Tworzywa sztuczne, recyklingowane tworzywa sztuczne, ceramika i folia z regenerowanej celulozy są dodatkowo regulowane szczegółowymi przepisami lub dyrektywami. Materiały aktywne, bisfenol A, pochodne epoksydowe, N-nitrozoaminy i substancje zdolne do ich tworzenia również podlegają tym przepisom. Poliamid i melamina z plastikowych przyborów kuchennych z Chin i Hongkongu są objęte dodatkowymi regulacjami.

Deklaracja zgodności (DoC)

Określonym materiałom (np. tworzywom sztucznym, folii z regenerowanej celulozy, ceramice itp.). Towarzyszy temu pisemna deklaracja stwierdzająca, że użyte materiały spełniają odpowiednie przepisy – Deklaracja zgodności.

Deklaracji zgodności powinna towarzyszyć dokumentacja uzupełniająca dostępna dla organów kontrolnych.

DoC podsumowuje informacje na temat producenta/importera/dalszego użytkownika, samego materiału/produktu, a także metod i warunków użytkowania. Dobrze sporządzona DoC służy jako dostęp do ważnych informacji dla każdego innego użytkownika bez konieczności dzielenia się informacjami poufnymi.