Organy nadzoru odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów REACH w Polsce

Organy nadzoru odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów REACH w Polsce

  • Państwowa Inspekcja Sanitarna. Główny Inspektor Sanitarny oraz stacje wojewódzkie i powiatowe – jest to główny organ kontrolny dla egzekwowaniem wspólnotowego prawa z zakresu chemikaliów. Reprezentuje Polskę w pracach Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów, działającym przy Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).
  • Inspekcja Ochrony Środowiska – egzekwowanie obowiązków w zakresie ochrony środowiska spoczywających na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, w tym m.in. poprzez kontrole w zakresie gospodarki wodnościekowej w celu ochrony zasobów wód; kontrole emisji zanieczyszczeń do powietrza; kontrole składowisk odpadów.
  • Państwowa Inspekcja Pracy – koncentruje się na obowiązkach producentów i dalszych użytkowników mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w szczególności przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Inspekcja Handlowa – nadzór nad bezpieczeństwem produktów konsumenckich.
  • Służba Celna – rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny, a także wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami.
Organy nadzoru odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów REACH w PolsceOrgany nadzoru odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów REACH w Polsce
 
 
 
 Organy nadzoru odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów REACH w Polsce