Ocena substancji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje indywidualne doradztwo dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi, mieszaninami i wyrobami w twojej firmie (zgodnie z rozporządzeniami REACH, CLP) w celu zminimalizowania ryzyka oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w pracy i środowiska.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

OCENA SUBSTANCJI

Informacje na temat substancji przekazane przez przedsiębiorców w procesie rejestracji podlegają ocenie, którą przeprowadza ECHA oraz Państwa Członkowskie. Ocenie podlega jakość danych zawartych w dossier a także propozycje dalszych badań zgłoszone przez rejestrujących. Substancje są też przeglądane pod kątem niebezpieczeństw, które mogą stwarzać dla zdrowia ludzi lub środowiska.

Ocena zgodnie z REACH koncentruje się na trzech głównych obszarach:

  • Sprawdzenie zgodności dokumentów. Dotyczy oceny, czy informacje przedłożone przez rejestrującego są zgodne z wymogami prawnymi zgodnie z załącznikami VI-X. Rozporządzenie REACH wymaga, aby ECHA sprawdziła co najmniej 5% dokumentacji rejestracyjnej dla każdego zakresu wielkości obrotu.
  • Rozpatrywanie propozycji przeprowadzenia badań przedłożonych w dokumentacji ma na celu zagwarantowanie, że wygenerowane zostają odpowiednie i wiarygodne dane oraz że badanie jest dostosowane do faktycznych potrzeb w zakresie informacji, w szczególności w celu zapobiegania zbędnemu testowaniu na zwierzętach kręgowych. Rejestrujący muszą zawsze ubiegać się o pozwolenie od ECHA przed przeprowadzeniem jakichkolwiek badań wyższego rzędu wymienionych w załącznikach XI-X, a ECHA rozpatruje wszystkie propozycje przeprowadzenia badań w dokumentacji rejestracyjnej.
  • Ocena substancji. Jej celem jest sprawdzenie, czy potrzebne są dalsze informacje, aby ustalić, czy stosowanie substancji stanowi ryzyko dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. Ocenie podlegają substancje wybrane przez ECHA we współpracy z państwami członkowskimi w ramach podejścia opartego na ryzyku. W przypadku każdej substancji objętej oceną substancji ECHA ma na celu przeprowadzenie najpierw kontroli zgodności dla zbadania w szczególności identyfikacji substancji i danych na temat zagrożenia i zapewnienia odpowiedniej podstawy do przeprowadzenia oceny.

Sprawozdanie

Zgodnie z art. 54 rozporządzenia REACH do dnia 28 lutego każdego roku agencja publikuje sprawozdanie dotyczące postępów dokonanych podczas poprzedniego roku kalendarzowego w zakresie wypełniania obowiązków ciążących na niej w związku z oceną. Sprawozdanie to zawiera zwłaszcza zalecenia dla potencjalnych rejestrujących w celu poprawy jakości przyszłych dokumentów rejestracyjnych.

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg