Zgłaszanie niebezpiecznych mieszanin do ECHA

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia CLP i  REACH, w tym zgłaszanie niebezpiecznych mieszanin do ECHA. Oferujemy pomoc w przypisaniu kodów UFI, zarządzaniu nimi oraz pełną obsługę konta w portalu ECHA, przygotowanie zgłoszeń w programie IUCLID, zgłoszenie w PCN czy SCIP, a także zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi.

Zapraszamy do kontaku: 

E-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl; Tel: +48 32 202 90 34 ; skype: ekotox.polska

PORTAL PCN (Poison Center Notification)

– nowy sposób zgłaszania mieszanin klasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z załącznikiem VIII do Rozporządzenia CLP. Celem utworzenia portalu jest ułatwienie lekarzom i toksykologom dostępu do informacji o produkcie oraz jego składzie, w nagłych przypadkach.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1677&qid=1605269330028

Obowiązek zbierania informacji na temat niebezpiecznych mieszanin wprowadzanych do obrotu na terenie Państw Członkowskich wynika z art. 45 Rozporządzenia 1272/2008 (CLP). Produkty stwarzające niebezpieczeństwo muszą zostać zgłoszone do odpowiednich organów wyznaczonych przez poszczególne Państwa Członkowskie.

Nowy Załącznik VIII do Rozporządzenia CLP wprowadził zharmonizowany format, w jakim podmioty gospodarcze muszą przygotowywać informacje przekazywane do ośrodków zatruć.

Wymogi ogólne

Powiadomień dokonują producenci, importerzy i dalsi użytkownicy, ale także w pewnych przypadkach dystrybutorzy, którzy wprowadzają do obrotu mieszaniny stwarzające zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub zagrożenia fizyczne. Te stwarzające zagrożenie jedynie dla środowiska nie muszą być zgłaszane do ośrodków zatruć.

Zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych do ECHA musi być zgodne ze zharmonizowanymi wymaganiami w zależności od zastosowania mieszaniny:

 • zastosowanie konsumenckie i profesjonalne od 1.01.2021 roku
 • zastosowanie przemysłowe od 1.01.2024 roku

Okres przejściowy dla produktów, które pozostawały na rynku przed 1 stycznia 2021 (i zostały zgłoszone w ELDIOM) kończy się 31.12.2024 roku.

Przekazywane informacje zgodnie z załącznikiem VIII

 • Identyfikator produktu;
 • Dane podmiotu przekazującego informacje;
 • Dokładny skład mieszaniny i dane o składnikach;
 • Kategoria EuPCS;
 • Klasyfikacja mieszaniny i elementy oznakowania;
 • Informacje toksykologiczne;
 • Kod UFI;
 • Pozostałe informacje: opakowanie, pH, kolor, stan skupienia.

Zgłoszenia mieszanin niebezpiecznych przekazuje się za pośrednictwem Portalu ECHA. Aby było to możliwe należy posiadać konto na stronach Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz założony profil przedsiębiorstwa.  

Dossier produktu można przygotować na trzy różne sposoby:

 • IUCLID Cloud dla użytkowników, którzy chcą przygotowywać swoje zgłoszenia online;
 • IUCLID 6 za pomocą specjalnego interfejsu PCN dla użytkowników, którzy chcą przygotować swoje zgłoszenia offline. Zgłoszenia można przekazywać za pomocą funkcji wgrywania i przesyłania w portalu składania wniosków ECHA;
 • Integracja międzysystemowa dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą bezpośrednio edytować dane w formacie XML, np. w przypadku, gdy systemy branżowe automatycznie generują dane.

Niezależnie od sposobu przekazania informacji wszystkie muszą być zgodne ze zharmonizowanym formatem PCN.

Aktualizacja Zgłoszeń

Zgłoszenie musi być aktualizowane w momencie dokonania istotnej zmiany w danych dla mieszaniny:

 • Nadanie nowego kodu UFI;
 • Nowa klasyfikacja produktu;
 • Nowe informacje toksykologiczne;
 • Zmiany składu – dodanie, usunięcie, zastąpienie składnika i zmiany stężeń wykraczające poza zakres lub poza limity.

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. Jeżeli masz pytania lub nie wiesz jak dokonać zgłoszenia skontaktuj się z nami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg