Nowe karty charakterystyki 2023

Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących kart charakterystyki 2023

Od stycznia 2023 roku karty charakterystyki powinny zostać opracowane zgodnie z najnowszym szablonem karty charakterystyki, określonym w rozporządzeniu 2020/878/UE. Wszystkie dotychczasowe karty, nieuwzględniające zmian można stosować maksymalnie do 31 grudnia 2022r.
Nie odkładaj działań na ostatnią chwilę, aktualizacja dokumentów wymaga czasu! Przeprowadź audyt w swoim przedsiębiorstwie, zaplanuj pracę i bądź zgodny z wymaganiami na czas. Dzięki temu będziesz mógł racjonalnie rozłożyć koszty i uniknąć pochopnych decyzji podejmowanych pod presją czasu.
Jak przygotować się do zmian? Należy zacząć od dobrze opracowanego planu działania, aby skutecznie i maksymalnie szybko wdrożyć wymagania legislacyjne. 
Centrum Ekotoksykologiczne oferuje pełne wsparcie – przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy oszczędzając Twój czas, lub pomożemy Ci w realizacji wybranych zadań. Korzyści płynące dla Twojej firmy to:

Pamiętaj o dodatkowych wymaganiach, które mogą Cię obowiązywać!

  • sprawdź czy wyroby które produkujesz, importujesz lub dystrybuujesz zawierają substancje SVHC >0,1%. Jeżeli tak, pamiętaj o obowiązkowym zgłoszeniu wyrobu w europejskiej bazie SCIP.
  • dla produktów klasyfikowanych jako mieszaniny niebezpieczne, od 2021r. wymaga się podawania kodu UFI na etykiecie produktu. Kod UFI charakteryzujący mieszaninę oraz jej skład musi zostać zarejestrowany w europejskim systemie Poison Center Notification PCN.

Najnowsze zmiany w kartach charakterystyki 2023

Zmiany i modyfikacje rozporządzeń REACH i CLP stopniowo wprowadzają zwiększone wymagania dotyczące formatu i treści karty charakterystyki. Wymaga to od firm zaplanowania procesu wdrożenia zmian w kartach charakterystyki celem zapewnienia zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi.

Zmiany w karcie charakterystyki 2023:

Każdy dostawca mieszanin chemicznych musi spełnić obowiązki wynikające z art. 31 rozporządzenia REACH (Wymagania dotyczące kart charakterystyki) oraz załącznika II rozporządzenia REACH. Odniesienia do tekstu prawnego zostały zaktualizowane, aby odzwierciedlić najnowszą wersję załącznika II (tj. załącznika do rozporządzenia (UE) 2020/878).

Według nowych przepisów w karcie charakterystyki będzie trzeba uwzględnić stężenia graniczne, charakterystykę nanopostaci cząstek oraz zawrzeć informacje na temat bezpieczeństwa substancji, między innymi jej wpływu na funkcjonowanie układu hormonalnego (zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Do najważniejszych zmian należą:

  • nowy format dla sekcji 9obowiązku umieszczenia w karcie charakterystyki informacji dotyczącej nanopostaci lub zestawu podobnych nanopostaci, określając charakterystykę cząstek;
  • wydzielenie nowego podrozdziału 11.2
  • wydzielenie nowych podsekcji 12.6 i 12.7
  • zmieniono brzmienie podpunktu w punktach 14.1 i 14.7

Centrum Ekotoksykologiczne 

oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki.

Tłumaczenie kart dostępne w wielu językach. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks.pl  Tel.: 32 202 34 90 / +48793988790

FB: https://www.facebook.com/kartacharakterystyki

Formularz kontaktowy

Okres przejściowy:

Nowe wymagania dotyczące karty charakterystyki mają zastosowanie od 1 stycznia 2021 r., ale zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) 2020/878, obowiązujący dotychczas format karty, nieuwzględniający zmian Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 charakterystyki będzie można stosować maksymalnie do 31 grudnia 2022 r. Po tym terminie wszystkie karty charakterystyki muszą być zgodne z nowymi wytycznymi.

Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązku aktualizacji kart charakterystyki zgodnie z art. 31 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz przypadków, w których niepowtarzalny identyfikator formuły (UFI) jest dodawany do kart charakterystyki.

Okres przejściowy obejmujący następujące scenariusze/działania:

  • Brak zmian w karcie charakterystyki
  • Mała zmiana w kartach charakterystyki nieobjęta zakresem art. 31 ust. 9
  • Aktualizacja kart charakterystyki w zakresie art. 31 ust. 9 lub wprowadzenie UFI
  • Nowe karty charakterystyki opracowane po raz pierwszy po 1 stycznia 2021 r.
SDS

Innymi słowy, w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 zarówno stare jak i nowe Karty Charakterystyki mogą być udostępniane na rynku, jak pokazano na powyższym rysunku. Zaleca się jednak, aby nowy format został przyjęty tak szybko, jak to możliwe, aby zapewnić zgodność wszystkich kart charakterystyki w wymaganym terminie.

Aktualizacja kart charakterystyki

Jak przygotować się do zmian:

Aktualizacja SDS

KTO? – Weryfikacja profilu i pozycji firmy w łańcuchu dostaw.

Tam, gdzie istnieje łańcuch dostaw, wymagania REACH w odniesieniu do dostarczania kart charakterystyki mają zastosowanie na każdym etapie łańcucha dostaw. Każdy podmiot z branży chemicznej: producenci, dostawcy substancji, mieszanin, produktów do użytku profesjonalnego lub wyrobów gotowych, zwłaszcza detergentów i biocydów, ale także pracownicy profesjonalni, sklepy i detaliści muszą zapewnić, że są zobowiązani do przygotowania, udostępniania i przechowywania karty charakterystyki.

CO? – Identyfikacja wszystkich substancji, mieszanin i produktów wytwarzanych, dostarczanych i stosowanych w firmie.

Dostawca substancji lub preparatu dostarcza odbiorcy substancji lub preparatu kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z załącznikiem II:

a) w przypadku gdy substancja lub preparat spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG lub 1999/45/WE; lub

b) w przypadku gdy substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazuje bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII; lub

c) gdy substancja znajduje się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż te, o których mowa w lit. a) ib).

JAK? – Analiza posiadanych dokumentów i zasobów.

Zacznij od dobrze zaprojektowanego planu działania, aby skutecznie wdrożyć wymagania prawne. Typowy plan działania obejmuje następujące kroki:

KROK 1: Zacznij od Ekotox REACH + SDS Screening – pozwala on zidentyfikować profil Twojej firmy, zidentyfikować wszystkie substancje chemiczne, mieszaniny i produkty, przygotować listę chemikaliów potrzebnych SDS i zidentyfikować luki w Twojej dokumentacji chemicznej.

KROK 2: Oszacuj czas potrzebny na zmiany i określ całkowity koszt. Przygotuj strategię adaptacji do zmian, biorąc pod uwagę możliwości, jakie daje okres przejściowy: czy zmiany będą dokonywane w całości czy w części.

KROK 3: Skontaktuj się z dostawcami i partnerami, aby uzyskać wszelkie informacje potrzebne do wypełnienia obowiązków wynikających z nowych zmian prawnych. Zbierz numery rejestracyjne substancji, aktualne dane toksykologiczne substancji, a także wartości DNEL i PNEC, właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną itp.

KROK 4: Zaktualizuj swoją dokumentację chemiczną i przygotuj nowe karty charakterystyki w formacie zgodnym z rozporządzeniem (UE) 2020/878, w wymaganych językach urzędowych państw członkowskich, w których produkt jest wprowadzany do obrotu. Należy pamiętać, że karta charakterystyki musi być sporządzona przez kompetentną osobę. Centra Ekotox zapewniają Państwu doradztwo SDS oraz usługę przygotowania kart charakterystyki w wielu językach. Oferujemy zniżkę na cały wolumen Twojej karty charakterystyki.

KROK 5: Wyślij nowe karty charakterystyki do odbiorców przed upływem wymaganego terminu i upewnij się, że przechowywane przez Ciebie dokumenty są zgodne z nowym formatem.

KIEDY? – Ustalanie harmonogramu i priorytetów.

Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla każdej firmy. Zależy to od ilości produktów, które firma posiada w portfolio i które podlegają wymogom REACH. Jeżeli firma jest producentem i posiada kompletną dokumentację dla każdej substancji, wdrożenie zmian będzie szybsze i łatwiejsze. Jeżeli firma jest importerem lub dalszym użytkownikiem musi współpracować z innymi podmiotami. W przypadku dostawców spoza UE uzyskanie wymaganych informacji i dokumentacji substancji będzie trudniejsze i bardziej czasochłonne. Z czasem należy zastanowić się, czy nie ma innych czynników związanych z aktualizacją karty charakterystyki przed 31.12.2022 r., m.in. reklasyfikacja substancji, aktualizacja informacji toksykologicznych itp.

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. 


Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie
PODSTAWY PRAWNE
FORMAT KARTY CHARAKTERYSTYKI
DODATKOWE INFORMACJE
Webinaria – kursy i szkolenia