CLP

CLP

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Rozporządzenie CLP stosuje się bezpośrednio w prawie krajowym bez konieczności wprowadzania za pomocą osobnej ustawy. Wiele postanowień CLP jest ściśle powiązanych z przepisami wynikającymi z rozporządzenia REACH, a także z innymi przepisami prawnymi Unii (np. rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 w sprawie produktów biobójczych czy rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 w sprawie środków ochrony roślin).

CLP bazuje na globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) i wdraża postanowienia GHS w systemie prawnym UE. Wytyczne CLP zawierają informacje o sposobie wypełniania obowiązków nałożonych rozporządzeniem CLP.

Wprowadzenie zasad CLP odbywało się stopniowo:

  • Klasyfikacja substancji obowiązkowa od 1 grudnia 2010 r
  • Klasyfikacja mieszanin obowiązkowa od 1 czerwca 2015 r
  • Brak możliwości sprzedaży produktów oznakowanych według starych zasad os 1 czerwca 2017 r

Rozporządzenie CLP było aktualizowane 11 razy przez tzw. adaptacje do postępu naukowo- technicznego, a w roku 2017 dodano nowy załącznik dotyczący zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

W celu lepszego zrozumienia rozporządzenia CLP oraz zasad klasyfikacji ECHA przygotowała odpowiednie poradniki:

Celem poradnika jest pomoc przy zorientowaniu się w obowiązkach wynikających z rozporządzenia CLP. Jest on przeznaczony dla tych, którzy w pewnym stopniu orientują się już w klasyfikacji, oznakowania i pakowania. Poradnik nie wyjaśnia wszystkiego od podstaw, ale próbuje przedstawić rzetelny przegląd elementów rozporządzenia CLP.

Jest to wyczerpujący dokument zawierający techniczne i naukowe aspekty stosowania Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. W poradniku przedstawiono szczegółowe wytyczne dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do zagrożeń fizycznych oraz zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla producentów, importerów i dalszych użytkowników i zawiera wiele praktycznych przykładów.