Oferta

Oferta
Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

 1. Zarządzania chemikaliami – doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami);
 2. Usługi wsparcia legislacyjnego – dla wyrobów, substancji chemicznych i mieszanin;
 3. REACH – rejestracja, procedura udzielania zezwoleń, IUCLID, QSAR, ocena danych, analiza luk w danych i inne;
 4. CLP – klasyfikacja, oznakowanie, notyfikacje do ECHA;
 5. Karty Charakterystyki – sporządzanie i doradztwo;
 6. E-SDS i Scenariusze Narażenia;
 7. Detergenty;
 8. Produkty biobójcze;
 9. Kosmetyki – ocena bezpieczeństwa, CPNP – wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych;
 10. Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki – CHEMDOX;
 11. Seminaria i szkolenia, szkolenia w miejscu pracy;
 12. Outsourcing.

Szczegółowa oferta EKOTOX CENTERS – Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o.

ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI

– doradztwo w zakresie wymagań dotyczących przedsiębiorców wynikających z rozporządzeń REACH i CLP

– określenie miejsca przedsiębiorcy w łańcuchu dostaw

– analiza poprawności kart charakterystyki oraz etykiet na opakowaniach

– opracowanie listy substancji/mieszanin produkowanych i importowanych

– pomoc w interpretacji przepisów chemicznych i usługi wsparcia legislacyjnego dla wyrobów, substancji chemicznych i mieszanin

WYROBY I BAZA SCIP

– utworzenie konta firmowego na ECHA

– sprawdzenie portfolio produktów w kontekście obowiązku zgłoszenia w bazie SCIP

– przygotowanie dokumentacji produktu (dossier) w programie IUCLID

– zgłoszenie wyrobu zawierającego substancję SVHC w bazie SCIP

KOD UFI I CENTRA ZATRUĆ

– wygenerowanie kodu UFI dla mieszaniny niebezpiecznej

– utworzenie konta firmowego na ECHA

– przygotowanie dokumentacji produktu (dossier) w programie IUCLID

– zgłoszenie mieszaniny w systemie Poison Center Notification (PCN) dla wszystkich krajów UE

KARTA CHARAKTERYSTYKI

– tworzenie karty charakterystyki dla substancji lub mieszaniny

– aktualizacja treści karty charakterystyki

– ocena zgodności z przepisami oraz poprawności posiadanej karty charakterystyki

– tłumaczenie karty charakterystyki na wybrane języki

ETYKIETY DLA PRODUKTÓW I MIESZANIN CHEMICZNYCH

– przygotowanie treści oznakowania dla substancji i mieszanin chemicznych

– ocena zgodności oraz poprawności posiadanej etykiety z wymaganiami prawnymi

CLP

porady dotyczące oznakowania i pakowania mieszanin niebezpiecznych

– doradztwo w zakresie klasyfikacji substancji i mieszanin

– monitorowanie i informowanie o zmianach w przepisach

– doradztwo w zakresie wymagań przedsiębiorców wynikających z rozporządzenia CLP

REACH

– doradztwo w identyfikacji substancji wymagających rejestracji

– ocena danych na potrzeby rejestracji substancji oraz analiza luk informacyjnych

– przygotowanie i przesłanie zapytania Inquiry do Europejskiej Agencji Chemikaliów

– kontakt z wiodącym rejestrującym oraz wsparcie w działaniach konsorcjum i SIEF

-przygotowanie rejestracji do wspólnego złożenia wniosku

– przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej w IUCLID

– rejestracja substancji w UE w ramach rozporządzenia REACH

– wsparcie po-rejestracyjne

– pomoc w sporządzeniu raportu bezpieczeństwa chemicznego CSR

– opracowanie scenariuszy narażenia dla substancji (ES)

– przygotowanie wniosku o udzielenie zezwolenia

– identyfikacja substancji wzbudzających szczególnie duże obawy SVHC

– identyfikacja substancji objętych ograniczeniami i procedura autoryzacji

– doradztwo w zakresie obowiązków przedsiębiorców i importerów

KOSMETYKI

– analiza komunikacji marketingowej produktu oraz użytych claimów

– pomoc przy wprowadzeniu produktu kosmetycznego na rynek

– doradztwo w zakresie klasyfikacji produktu

– analiza poprawności oraz kompletności dokumentacji kosmetycznej PIF

– analiza poprawności składu i zastosowanych surowców

– notyfikacja kosmetyku na portalu CPNP

– przygotowanie lub analiza poprawności etykiety produktu kosmetycznego

– przygotowanie raportu bezpieczeństwa kosmetyku

– wsparcie przedsiębiorstwa podczas kontroli Inspekcji

PRODUKTY BIOBÓJCZE

– weryfikacja poprawności dokumentacji dla produktu biobójczego

– wsparcie przy składaniu dokumentacji rejestracyjnej w Polsce oraz na rynkach europejskich

– sporządzenie karty charakterystyki produktu biobójczego,

– przygotowanie lub weryfikacja poprawności etykiety produktu biobójczego

– przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej w programie R4BP

– rejestracja produktu biobójczego w procedurach europejskich (procedura krajowa, wzajemne uznawanie pozwoleń)

wsparcie przy monitorowaniu przebiegu procesu rejestracji

– zmiany po-rejestracyjne oraz aktualizacje pozwoleń

– wygenerowanie kodu UFI oraz zgłoszenie produktu niebezpiecznego w Centrum Zatruć (PCN)

DETERGENTY

– przygotowanie treści etykiet detergentu

– tworzenie kart charakterystyki detergentu

– przygotowanie arkusza składników dla personelu medycznego oraz listy składników do publikacji

– wygenerowanie kodu UFI oraz zgłoszenie produktu niebezpiecznego w Centrum Zatruć (PCN)

WYROBY TYTONIOWE I E-PAPIEROSY

– stworzenie konta w systemie ECAS i przypisanie numeru identyfikacyjnego (ID) przez EU-CEG

– wypełnienie formularza rejestracyjnego dla składników – przy użyciu kreatora TPD XML oraz stworzenie dokumentacji dla składników

– wypełnienie formularza rejestracyjnego dla produktu – przy użyciu kreatora TPD XML oraz stworzenie dokumentacji dla produktu

– stworzenie karty charakterystyki

– weryfikacja treści etykiety

POMOC W EKSPORCIE

– pomoc w spełnieniu wymagań dla krajów poza unijnych: Korea Południowa, Kanada, USA, Turcja, Wielka Brytania

– Rejestracja substancji zgodnie z UK-REACH, K-REACH, KKDIK i ustanowienie wyłącznego przedstawiciela

– Weryfikacja substancji i mieszanin na zgodność z TSCA

INNE

– seminaria i szkolenia w miejscu pracy klienta

– oprogramowanie do tworzenia kart charakterystyki CHEMDOX

– ocena profilu toksykologicznego substancji chemicznych

– wykonanie oceny ryzyka dla substancji chemicznych

– sprawdzenie statusu prawnego substancji i możliwych ograniczeń przed wprowadzeniem jej na rynek

– współpraca z instytutami naukowymi

Oferta

Jeżeli nie wiesz, czy nasza oferta pasuje do Twojego przedsiębiorstwa, lub nie znalazłeś tutaj danej usługi skontaktuj się z nami.