Karta charakterystyki

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks.pl  

Tel.: 32 202 34 90 / +48793988790
https://www.facebook.com/ekotoxcentrum/

Karta charakterystyki

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki jest podstawowym dokumentem służącym do komunikacji zagrożeń związanych z daną substancją lub mieszaniną. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia utrzymania bezpieczeństwa pracowników, przeciwdziałania awariom oraz ochrony środowiska. Karty charakterystyki zawierają informacje na temat właściwości substancji lub mieszaniny, związanych z nimi zagrożeń oraz instrukcji postępowania, utylizacji i transportu, jak również informacje dotyczące pierwszej pomocy, procedur przeciwpożarowych oraz środków kontroli narażenia.

Format i zawartość kart charakterystyki określono w rozporządzeniu REACH.

Każdy uczestnik łańcucha dostaw, który udostępnia dalej produkt chemiczny stwarzający zagrożenie ma obowiązek nieodpłatanie dostarczyć również kartę charakterystyki substancji lub mieszaniny. Kartę charakterystyki należy przekazywać odbiorcom produktu w przypadku:

  • substancji lub mieszaniny sklasyfikowanej jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem CLP
  • substancji trwałej, wykazującej zdolność do bioakumulacji i toksycznej (PBT) lub bardzo trwałej i wykazującej bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB)
  • substancji ujętej na liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC)

Kartę charakterystyki należy bezzwłocznie aktualizować w przypadku udostępnienia nowych informacji o zagrożeniach lub konieczności wprowadzenia bardziej rygorystycznych środków zarządzania ryzykiem.

Zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH: Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.


ZMIANY W KARTACH CHARAKTERYSTYKI od 2023 roku
PODSTAWY PRAWNE
FORMAT KARTY CHARAKTERYSTYKI
DODATKOWE INFORMACJE