Dalszy użytkownik

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje usługi doradcze i profesjonalną pomoc w wypełnianiu obowiązków dalszego użytkownika w zakresie:

 • zabezpieczenie komunikacji w łańcuchu dostaw w celu podniesienia jakości dokumentacji (karta charakterystyki, rozszerzona karta charakterystyki, scenariusze narażenia)
 • ocena zgodności / niespójności środków zarządzania ryzykiem w Twojej firmie z warunkami stosowania substancji / mieszanin zawartymi w scenariuszu narażenia
 • opracowanie raportu bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika (DU CSR)
 • zapewnienie kompleksowego zarządzania chemikaliami w Twojej firmie (w tym stworzenie bazy danych substancji chemicznych / mieszanin, komunikacja w łańcuchu dostaw, aktualizacja dokumentacji (MSDS, SN), opracowanie wewnętrznych procedur)

Szczegóły dostępne również:  link: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

DALSZY UŻYTKOWNIK – Definicja w ramach rozporządzenia REACH

Dalszy użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę na terytorium Wspólnoty i niebędącą producentem ani importerem. Która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnika mieszaniny. Podczas prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej. Dystrybutor ani konsument nie są uważani za dalszych użytkowników. Re-importer podlegający wyłączeniu zgodnie z przepisem art. 2 ust. 7 lit. c) uważany jest za dalszego użytkownika.

Dalszym użytkownikiem może być każdy. Kto wykorzystuje substancje chemiczne do dalszej produkcji – na przykład producent mieszanin chemicznych. (Np. detergentów, materiałów budowlanych) lub producent wyrobów (elektronika, przedmioty codziennego użytku).

Główne obowiązki dalszych użytkowników (zgodnie z wytycznymi)

 1. Zapewnić, że podczas pracy z substancjami lub mieszaninami wzięte są pod uwagę zalecenia zawarte w karcie charakterystyki (SDS) i scenariuszach narażenia (SN). W przypadku, gdy zidentyfikowane zastosowanie nie jest uwzględnione w SN. Należy skontaktować się z dostawcą w celu włączenia danego zastosowania do SN. Może okazać się konieczne przeprowadzenie osobnej oceny bezpieczeństwa chemicznego przez dalszego użytkownika w sytuacji. Kiedy dostawca odmawia uzupełnienia scenariusza narażenia.
 2. Przekazywanie dostawcom informacji na temat niebezpiecznych właściwości substancji/mieszanin. Lub jeśli zaproponowane przez dostawcę środki zarządzania ryzykiem są niewystarczające.
 3. Przekazywanie informacji swoim odbiorcom:
 • o zagrożeniach, bezpiecznym stosowaniu i odpowiednich środkach zarządzania ryzykiem (najczęściej w postaci karty charakterystyki);
 • czy produkt zawiera substancje zawarte na liście kandydackiej w stężeniach powyżej 0,1% (wagowo).

Dalszy użytkownik (wykorzystuje substancje chemiczne do prowadzenia działalności zawodowej powinien poinformować swoich dostawców substancji lub mieszanin. Jeśli chce dołączyć do oceny bezpieczeństwa chemicznego i przekazać swoje zidentyfikowane zastosowania substancji.

Z drugiej strony dalsi użytkownicy mogą przeprowadzać własną ocenę bezpieczeństwa później i mogą wykonywać swoje obowiązki samodzielnie.

REACH nakłada na producentów i importerów substancji niebezpiecznych, produkowanych lub importowanych w ilości powyżej 10 t/rok obowiązek wykonania raportu bezpieczeństwa chemicznego. Który opisuje warunki niezbędne do kontroli ryzyka (środków zarządzania ryzykiem) podczas użytkowania substancji chemicznych. Scenariusze narażenia (SN) wynikają z przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa i są dołączane do kart charakterystyki substancji. SN zawierają instrukcje bezpieczeństwa dotyczące stosowania substancji chemicznych. Które są przedmiotem komunikacji między dostawcami i dalszymi użytkownikami po przeprowadzeniu rejestracji.
Dalszy użytkownik. Który otrzymał rozszerzoną kartę charakterystyki jest zobowiązany do wdrożenia warunków i środków zarządzania ryzykiem. Które są w niej zawarte i również powinien przekazać te informacje w dół łańcucha dostaw (jeśli dotyczy).

Jeżeli dalszy użytkownik nie jest w stanie wdrożyć środków kontroli ryzyka wymaganych w scenariuszu narażenia lub uznaje je za niewłaściwe, może wybrać kilka opcji:

 1. Ocenić i udokumentować warunki stosowania. Które są już realizowane i wykazać, że są one równoważne w stosunku środków zaproponowanych w SN. / lub
 2. Wykonać swój własny raport bezpieczeństwa chemicznego. Raport musi być dostępny na żądanie inspektorów. Natomiast Europejska Agencja Chemikaliów musi zostać poinformowana, że ocena bezpieczeństwa została przeprowadzona przez dalszego użytkownika. / lub
 3. Zmienić dostawcę na takiego, który będzie miał bardziej odpowiedni SN.

Dalsi użytkownicy nie muszą biernie czekać na nową kartę charakterystyki od dostawcy po rejestracji substancji. Ale mogą aktywnie monitorować i odwzorować sytuację dotyczącą jego zastosowania w odpowiednich stowarzyszeniach branżowych (często są przygotowane zgodnie z ogólnymi warunkami kilku typów aplikacji i na podstawie komunikacji z dostawcami na temat zastosowań i uwzględniane w dokumentacji rejestracyjnej). Jeżeli dostępne są odpowiednie dane dotyczące zastosowań, dalszy użytkownik musi zapewnić wystarczające i istotne informacje. Które powinny obejmować na przykład: ogólne typy procesów technologicznych i produktów, w których substancja jest stosowana, czas trwania i częstotliwość konsumpcji, oszacować ilość substancji stosowanej na dzień i środki ostrożności już ustanowione w miejscu pracy.

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg