Przedsiębiorca

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje usługi w zakresie określenia i wypełniania obowiązków
wynikających z przepisów UE (REACH, CLP itp.), takich jak powiadamianie, zgłaszanie i
rejestracja wyrobów i substancji chemicznych wytwarzanych lub importowanych do
UE; kontrola, opracowywanie i aktualizacja kart charakterystyki substancji i mieszanin
chemicznych, komunikacja w łańcuchu dostaw a także określanie wpływu prawodawstwa
chemicznego na poszczególne produkty.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34 lub przez
e-mail: ekotoks@ekotoks.pl

Produkty sprzedawane w EOG oraz ich opakowania zawierają bardzo różne substancje chemiczne. Unia Europejska stopniowo zaostrza wymagania dla firm produkujących / importujących /dostarczających produkty na rynek europejski. Przedsiębiorcy są zatem zobowiązani do dostarczenia dokładnych informacji na temat substancji chemicznych zawartych w mieszaninach i wyrobach.
Rozporządzenie REACH reguluje stosowanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w wyrobach przeznaczonych dla konsumentów jak również dla użytkowników profesjonalnych. Wszystkie substancje SVHC są zawarte na tzw. liście kandydackiej i opublikowane na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów. Obecnie lista kandydacka liczy 181 pozycji i jest cały czas uzupełniana.

Obowiązek przekazywania informacji w łańcuchu dostaw

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH, wytwórca / importer / dostawca wyrobów zawierających substancję (SVHC) w stężeniu powyżej 0,1% ma obowiązek dostarczenia wystarczających informacji dotyczących bezpiecznego stosowania wyrobów przez odbiorcę. Jako minimum informacji wymagana jest nazwa substancji SVHC. Obowiązek ten pojawia się niezwłocznie po umieszczeniu substancji na liście kandydackiej. Dotyczy to odbiorców przemysłowych lub profesjonalnych a także dystrybutorów, ale nie konsumentów.

Konsumenci natomiast mają prawo zażądać podobnych informacji. Dostawca wyrobu ma obowiązek przekazania tych informacji bezpłatnie w ciągu 45 dni.

Powiadomienie o substancjach zawartych w wyrobach

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia REACH producenci i importerzy mają obowiązek powiadamiania ECHA o tym, które substancje znajdujące się na liście kandydackiej są zawarte się w
ich wyrobach, jeżeli spełnione są dwa warunki:

 • substancja jest obecna w ich wyrobach w stężeniu większym niż 0,1% wagowo;
 • Substancja jest obecna w tych wyrobach w całkowitej ilości ponad 1 tony rocznie.

Firmy muszą przekazać taką informacje do ECHA nie później niż sześć miesięcy po tym, jak substancja została umieszczona na liście kandydackiej.

Wyjątki – dwa przypadki, w których powiadomienie nie jest wymagane:

 • Producent lub importer wyrobu może wykluczyć narażenie osób lub środowiska na tę substancję
  w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania wyrobu, w tym jego
  usuwania. W takich przypadkach producenci i importerzy muszą jedynie dostarczyć odbiorcy
  produktu odpowiednie instrukcje.
 • Producent lub importer substancji zarejestrował już substancję do tego zastosowania w UE.

Powiadomienie o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy w wyrobach

Powiadomienie o SVHC jest prawnym obowiązkiem wszystkich importerów i producentów wyrobów w UE. Nie każda firma w tej sytuacji jest świadoma tego obowiązku.

Składanie/tworzenie powiadomień

Firmy mogą przesyłać swoje powiadomienia za pośrednictwem formularza internetowego lub za pomocą REACH-IT (przygotowane w programie IUCLID). Korzystanie z formularza internetowego
zalecane jest szczególnie dla powiadamiających, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z IUCLID. Należy rozpocząć od utworzenia konta użytkownika w systemie REACH-IT oraz wypełnić i przesłać
powiadomienie na podstawie instrukcji zawartych w formularzu. W przypadku powiadomienia za pomocą IUCLID, pobierz bezpłatną aplikację na stronie internetowej IUCLID, a następnie wyślij
powiadomienie za pośrednictwem REACH-IT. Poradnik ECHA „Jak przygotować zgłoszenie substancji w wyrobach” zawiera szczegółowe instrukcje, jak skutecznie utworzyć powiadomienie w IUCLID. Producenci i importerzy wyrobów, takich jak artykuły budowlane, meble i odzież, są zobowiązani do informowania ECHA, pod pewnymi warunkami, o zawartości niektórych substancji znajdujących się na liście kandydackiej w swoich wyrobach. Lista kandydacka to lista substancji oficjalnie uznanych za SVHC w UE z powodu ich zagrożeń dla środowiska i / lub zdrowia.

Problemy jakie mogą się pojawić podczas składania powiadomienia:

Czy mój wyrób zawiera substancję SVHC?

Istnieją różne sposoby, aby producenci i importerzy mogli dowiedzieć się, czy i jakie substancje z listy kandydackiej mogą znajdować się w końcowym produkcie. W wielu przypadkach mogą uzyskać te informacje od innych uczestników łańcucha dostaw. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 5 Poradnika na temat wymagań dotyczących substancji w wyrobach.

Jaką ilość substancji SVHC zawiera mój produkt?
Po ustaleniu / ustaleniu, która substancja z listy kandydackiej znajduje się w wyrobach, producent / importer musi określić jej stężenie w wyrobie i ustalić, czy mieści się w granicach do 0,1%. Jeżeli
wyrób zawiera więcej niż jeden przedmiot składowy, stężenie należy obliczyć dla produktu w momencie jego wytworzenia lub importu. Oznacza to, że jeśli chodzi o samochód importowany,
stężenie można obliczyć dla całego samochodu. Jeśli ozdobna pokrywa koła jest importowana, należy obliczyć stężenie w tej pokrywie. Dalsze wyjaśnienia i przykłady można znaleźć w poradnikach ECHA.

Jeżeli całkowita ilość substancji w przywożonych lub wyprodukowanych wyrobach (zawierających mniej niż 0,1% substancji) jest większa niż 1 tona na producenta lub importera rocznie, należy również złożyć powiadomienie.
Kolejnym ważnym elementem, który należy uwzględnić w dokumentacji zgłoszenia, jest rodzaj wyrobu, funkcja substancji w wyrobie i opis użytkowania wyrobu.

Firmy nie muszą składać powiadomienia, jeśli:

• można wykluczyć narażenie osób lub środowiska w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania, w tym usuwania;
• substancja została już zarejestrowana do tego zastosowania.

Jednakże, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej zastosowania wyłączenia lub sprawdzenie, czy zastosowanie substancji zostało uwzględnione w rejestracji, może być bardzo
czasochłonne i trwać dłużej i/lub być droższe niż przygotowanie i przesłanie powiadomienia. Kiedy należy złożyć powiadomienie? Powiadomienie o substancjach SVHC zawartych w wyrobach należy złożyć najpóźniej sześć miesięcy po włączeniu substancji na listę kandydacką. Lista kandydacka jest rutynowo aktualizowana dwa razy w roku, w czerwcu i grudniu. Producenci i importerzy powinni zaktualizować powiadomienie, jeśli nastąpiła zmiana w dostarczanych danych. Przykładami takich zmian mogą być: zmiana zakresu masy, produkcja / import innych wyrobów zawierających tę samą substancję SVHC (np. przy innych zastosowaniach) itp.

Dodatkowe informacje:
Lista kandydacka
Procedura udzielania zezwoleń
Prawa konsumenta
Strona internetowa ECHA

Organa nadzoru odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów REACH w Polsce:

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna. Główny Inspektor Sanitarny oraz stacje wojewódzkie i powiatowe – jest to główny organ kontrolny dla egzekwowaniem wspólnotowego prawa z zakresu chemikaliów. Reprezentuje Polskę w pracach Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów, działającym przy Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).
 • Inspekcja Ochrony Środowiska – egzekwowanie obowiązków w zakresie ochrony środowiska spoczywających na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, w tym m.in. poprzez kontrole w zakresie gospodarki wodnościekowej w celu ochrony zasobów wód; kontrole emisji zanieczyszczeń do powietrza; kontrole składowisk odpadów.
 • Państwowa Inspekcja Pracy – koncentruje się na obowiązkach producentów i dalszych użytkowników mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w szczególności przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Inspekcja Handlowa – nadzór nad bezpieczeństwem produktów konsumenckich
 • Służba Celna – rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami.

Konsument: