Przedsiębiorca

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje usługi w zakresie określenia i wypełniania obowiązków wynikających z przepisów UE (REACH, CLP itp.). Takich jak: powiadamianie, zgłaszanie i rejestracja wyrobów i substancji chemicznych wytwarzanych. Lub importowanych do UE; kontrola, opracowywanie i aktualizacja kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych. Komunikacja w łańcuchu dostaw a także określanie wpływu prawodawstwa chemicznego na poszczególne produkty.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34 lub przez
e-mail: ekotoks@ekotoks.pl

Produkty sprzedawane w EOG . Oraz ich opakowania zawierają bardzo różne substancje chemiczne. Unia Europejska stopniowo zaostrza wymagania dla firm produkujących / importujących /dostarczających produkty na rynek europejski. Przedsiębiorcy są zatem zobowiązani do dostarczenia dokładnych informacji. Na temat substancji chemicznych zawartych w mieszaninach i wyrobach.
Rozporządzenie REACH reguluje stosowanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). W wyrobach przeznaczonych dla konsumentów jak również dla użytkowników profesjonalnych. Wszystkie substancje SVHC są zawarte na tzw. liście kandydackiej i opublikowane na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów. Obecnie lista kandydacka liczy 181 pozycji i jest cały czas uzupełniana.

Obowiązek przekazywania informacji w łańcuchu dostaw

Obowiązki związane z przekazywaniem informacji zależą od pozycji firmy w łańcuchu dostaw. Rozporządzenie REACH definiuje oraz dzieli podmioty na: producenta, importera, dystrybutora oraz dalszego użytkownika.

1. Producent / importer / formulator substancji:

  • Zgodnie z rozporządzeniem REACH producent/ importer substancji ma obowiązek przekazywać informacje dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznej. Dotyczy to zarówno obowiązku przekazywania karty charakterystyki substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie, oraz scenariusze narażenia. Kartę charakterystyki dostarcza się bezpłatnie, w języku urzędowym odbiorcy towaru, najpóźniej w dniu jego wysyłki. W przypadku substancji dla których karta charakterystyki nie jest wymagana, należy dostarczyć przynajmniej numery rejestracji substancji.
  • Producent ma obowiązek przekazać informację o tym, czy substancja wymaga zezwolenia, a także szczegóły związane z udzieleniem lub odmową zezwolenia. Każdy dalszy użytkownik w łańcuchu dostaw powinien upewnić się, że jego zastosowanie zostało ujęte w warunkach określonych w ograniczeniu.
  • W celu spełnienia wymogów CLP producenci i importerzy substancji i mieszanin muszą przedłożyć do ECHA zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania dla każdej substancji spełniającej kryteria klasyfikacji substancji stwarzającej zagrożenie i wprowadzanej do obrotu w swojej własnej postaci lub w mieszaninie.

2.  Producent / importer / dostawca wyrobów:

  • Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia REACH producenci i importerzy mają obowiązek powiadamiania ECHA o tym, które substancje znajdujące się na liście kandydackiej są zawarte w ich wyrobach, jeżeli spełnione są dwa warunki: substancja jest obecna w ich wyrobach w stężeniu większym niż 0,1% wagowo, oraz substancja jest obecna w tych wyrobach w całkowitej ilości ponad 1 tony rocznie. Od 2021r. mają również obowiązek zgłosić taki wyrób do bazy SCIP, niezależnie od wielkości tonażu.
  • Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH, wytwórca / importer / dostawca wyrobów zawierających substancję (SVHC) w stężeniu powyżej 0,1% ma obowiązek dostarczenia wystarczających informacji dotyczących bezpiecznego stosowania wyrobów przez odbiorcę. Jako minimum informacji wymagana jest nazwa substancji SVHC. Obowiązek ten pojawia się niezwłocznie po umieszczeniu substancji na liście kandydackiej. Dotyczy to odbiorców przemysłowych lub profesjonalnych a także dystrybutorów, ale nie konsumentów. Konsumenci natomiast mają prawo zażądać podobnych informacji. Dostawca wyrobu ma obowiązek przekazania tych informacji bezpłatnie w ciągu 45 dni.
  • Przedsiębiorca powinien również sprawdzić i upewnić się, że żadna substancja w wyrobie nie została objęta ograniczeniami dla danego zastosowania.

3. Dalszy użytkownik:

  • Powinien zweryfikować dostępne karty charakterystyki, a także wdrożyć odpowiednie środki kontroli ryzyka w swojej firmie. Jeżeli są one nieodpowiednie, lub istnieją nowe informacje dotyczące zagrożenia, ma obowiązek przekazać te informacje swojemu dostawcy.
  • Dalszy użytkownik powinien powiadomić swojego dostawcę o sposobie stosowania substancji w swojej firmie. Tak aby dostawca uwzględnił jego zastosowanie jako zastosowanie zidentyfikowane w dokumentacji rejestracyjnej substancji.
  • Jeżeli dalszy użytkownik przekazuje dalej substancję. Lub mieszaninę, to również musi przekazać odbiorcy kartę charakterystyki oraz informacje dotyczące bezpiecznego. Stosowania substancji lub mieszaniny.
  • W przypadku substancji podlegających ograniczeniom. Lub obowiązku udzielenia zezwolenia. Dalszy użytkownik musi otrzymać informację o warunkach określonych. W zezwoleniu przyznanym podmiotowi znajdującemu się. Na wcześniejszym etapie swojego łańcucha dostaw.

Ponadto:

Niezależnie od powyższego należy pamiętać. Ze wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw mają obowiązek przechowywać. I archiwizować informacje przez okres co najmniej 10 lat od dnia ostatniej produkcji. Sprzedaży czy wprowadzenia do obrotu. Na żądanie inspekcji podmioty mają obowiązek udzielenia wymaganych informacji organom kontrolnym.

Dodatkowo, zgodnie z artykułem 35 rozporządzenia REACH. Każdy pracodawca zapewnia swoim pracownikom dostęp do informacji. O substancji/mieszaninie lub produkcie. Pracodawca ma obowiązek zapoznania z informacjami. O zagrożeniu, bezpiecznym stosowaniu produktu. Postępowaniu w przypadku awarii. Każdy pracownik powinien mieć łatwy i szybki dostęp do powyższych informacji.

Jeżeli nie wiesz jakie informacje powinieneś dostarczyć swoim odbiorcom. Lub nie wiesz czy jesteś zobligowany do udzielenia informacji o które pyta Twój klient, skontaktuj się z nami. 

Dodatkowe informacje:
Lista kandydacka
Procedura udzielania zezwoleń
Prawa konsumenta
Strona internetowa ECHA

Konsument: