Obowiązek zgłaszania wyrobów – baza danych SCIP

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia CLP i REACH i innych przepisów związanych z chemikaliami. Oferujemy pełną obsługę konta w portalu ECHA, przygotowanie zgłoszeń SCIP w programie UCLID i zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi.

Zapraszamy do kontaktu: 

E-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl; Tel: +48 32 202 90 34 ; skype: ekotox.polska

ZGŁOSZENIE WYROBU W BAZIE SCIP

SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) to baza danych zawierająca informacje na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w wyrobach jako takich lub w obiektach złożonych (produktach) ustanowiona na mocy dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (2008/98/WE).

Baza SCIP stanowi uzupełnienie istniejących obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia REACH oraz substancji z listy kandydackiej zawartych w wyrobach. Jej celem jest usprawnienie procesu przetwarzania odpadów zawierających substancje niebezpieczne.

Informacje na temat wyrobów zawierających substancje SVHC >0,1% należy przekazywać poprzez stronę ECHA od dnia 5 stycznia 2021r.

Zgłoszenia wyrobu dokonuje się poprzez konto na stronie ECHA, przy użyciu oprogramowania IUCLID.

Kogo dotyczy obowiązek zgłaszania

Obowiązek zgłoszenia wyrobu w bazie SCIP dotyczy wszystkich wyrobów wprowadzonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej, które zawierają substancję SVHC w ilości powyżej 0,1% wag., niezależnie od tonażu. W związku z tym obowiązek dotyczy bezpośrednio:

– producentów wyrobów, oraz podmioty składające wyroby złożone;

– importerów wyrobów;

– dystrybutorów i innych uczestników łańcucha dostaw.

Wyłączeni z obowiązku zgłaszania informacji do bazy SCIP są jedynie dalsi użytkownicy jak np. sprzedawcy detaliczni oraz podmioty oferujące wyroby bezpośrednio konsumentowi.

Jakie informacje zawiera zgłoszenie SCIP

Informacje przekazywane do Europejskiej Agencji Chemikaliów zawierają:

– informacje umożliwiające identyfikację wyrobu, taki jak numer identyfikacyjny, katalogowy czy kod EAN;

– nazwę substancji SVHC, zakres stężeń oraz dokładne miejsce tej substancji w wyrobie;

– dane dotyczące bezpiecznego użycia wyrobu, a także informacje służące odpowiedniemu postępowaniu z odpadem.

Zgłoszenie wyrobu złożonego

W przypadku wyrobów złożonych, składających się wielu podzespołów należy dokonać dogłębnej analizy wyrobu oraz lokalizacji substancji SVHC. Przed dokonaniem zgłoszenia należy sprawdzić:

– z jakich podzespołów składa się wyrób;

– zidentyfikować substancje SVHC oraz ich stężenie;

– sprawdzić czy posiadamy numery SCIP dla podzespołów, dostarczone przez dostawcę;

– przygotować instrukcje o bezpiecznym stosowaniu i postępowaniu z odpadem;

– dokonać hierarchii i pogrupować elementy.

Publikowanie danych

Dane o zgłoszeniu wyrobu są publikowane na stronie ECHA i dostępne również dla konsumentów. Informacje złożone do bazy danych SCIP będą dostępne publicznie, a zatem łatwo dostępne dla podmiotów zajmujących się odpadami w celu wypełnienia istniejącej luki w przepływie informacji. ECHA nie publikuje poufnych informacji handlowych, dzięki którym można ustalić powiązania pomiędzy podmiotami w łańcuchu dostaw.

https://echa.europa.eu/scip-database

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg