Baza Danych SCIP – obowiązek zgłaszania

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia CLP i REACH i innych przepisów związanych z chemikaliami. Oferujemy pełną obsługę konta w portalu ECHA, przygotowanie zgłoszeń SCIP w programie UCLID i zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi.

Zapraszamy do kontaktu: 

E-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl; Tel: +48 32 202 90 34 ; skype: ekotox.polska

SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) to baza danych zawierająca informacje na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w wyrobach jako takich lub w obiektach złożonych (produktach) ustanowiona na mocy dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (2008/98/WE). Obowiązek dokonania zgłoszenia w sprawie SCIP dotyczy wszystkich wyrobów wprowadzanych do obrotu w UE zawierających substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy znajdującą się na liście kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1% w/w. Dostawcy wyrobów muszą przedłożyć te informacje do ECHA począwszy od dnia 5 stycznia 2021 r. Celem SCIP jest zapewnienie dostępności informacji na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) znajdujących się na liście kandydackiej przez cały cykl życia produktów i materiałów, w tym na etapie odpadów.

Trzy główne cele bazy SCIP:

  1. ograniczenie wytwarzania odpadów zawierających substancje niebezpieczne przez pomoc w zastępowaniu substancji stanowiących zagrożenie w wyrobach wprowadzanych do obrotu w UE;
  2. udostępnianie informacji służących dalszemu usprawnianiu operacji przetwarzania odpadów;
  3. sprawienie, aby władze mogły monitorować użycie w wyrobach substancji stanowiących zagrożenie oraz uruchamiać odpowiednie działania na wszystkich etapach cyklu życia wyrobów, w tym na etapie odpadu.

Baza SCIP stanowi uzupełnienie istniejących obowiązków informacyjnych określonych w rozporządzeniu REACH w odniesieniu do substancji z listy kandydackiej w wyrobach.

Informacje do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) muszą przekazywać następujący dostawcy wyrobów:

  • unijne podmioty produkujące i składające wyroby, 
  • unijni importerzy, 
  • unijni dystrybutorzy wyrobów i inni uczestnicy łańcucha dostaw wprowadzające je do obrotu. 

Obowiązkiem dostarczania informacji do bazy danych SCIP nie są objęci sprzedawcy detaliczni i inni uczestnicy łańcucha dostaw dostarczający wyroby bezpośrednio i wyłącznie konsumentom.

Dostawcy wyrobów muszą przedstawić ECHA następujące informacje:

  • informacje umożliwiające identyfikację wyrobu
  • nazwę, zakres stężeń substancji i element produktu zawierający substancję znajdującą się na liście kandydackiej obecnej w danym wyrobie
  • inne informacje umożliwiające bezpieczne użycie wyrobu, zwłaszcza informacje służące zapewnieniu odpowiedniego zarządzania wyrobem, gdy stanie się on odpadem. 

ECHA ustanowiła zharmonizowany format IUCLID do przekazywania wymaganych informacji do bazy danych SCIP. Informacje są przekazywane przez specjalny portal ECHA.