Rozporządzenie REACH

REACH managementProcedura zezwoleńRejestracja REACHOgraniczenia

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH- rejestracja REACH, udzielanie zezwoleń – Raport Bezpieczeństwa Chemicznego – IUCLID, QSAR…

E-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl; Tel: +48 32 202 90 34 ; skype: ekotox.polska

Formularz kontaktowy

REACH – rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów

Rozporządzenie REACH ma wpływ na szereg przedsiębiorstw w wielu sektorach, także na te, które uważają, że ich działalność nie wiąże się z chemikaliami.

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska, i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne. Przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów, rozporządzenie propaguje również alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne w celu ograniczenia liczby badań przeprowadzanych na zwierzętach.

Rozporządzenie REACH przewiduje następujące role dla przedsiębiorstw

Producent: jeżeli przedsiębiorstwo produkuje chemikalia na użytek własnej produkcji lub, w celu dostarczenia ich innym osobom (także na eksport), wówczas najprawdopodobniej z rozporządzenia REACH będą wynikać dla niego istotne zadania.

Importer: jeżeli przedsiębiorstwo dokonuje jakichkolwiek zakupów spoza UE/EOG, z rozporządzenia REACH wynikają dla niego pewne obowiązki. Import może obejmować poszczególne chemikalia, mieszaniny przeznaczone do dalszej sprzedaży lub produkty gotowe, takie jak odzież, meble lub wyroby z plastiku.

Dalsi użytkownicy: większość przedsiębiorstw wykorzystuje chemikalia, choć często nie zdaje sobie z tego sprawy, dlatego każde przedsiębiorstwo, które ma do czynienia z substancjami chemicznymi w działalności przemysłowej lub zawodowej, powinno sprawdzić swoje obowiązki w tym zakresie. Rozporządzenie REACH może określać obowiązki również dla tego rodzaju przedsiębiorców.

Rozporządzenie REACH

Ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko tych stosowanych w procesach przemysłowych, ale również tych towarzyszących nam w codziennym życiu, na przykład środków czyszczących czy farb, a także składników wyrobów, takich jak odzież, meble i urządzenia elektryczne. Dlatego rozporządzenie dotyczy większości przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie REACH wymaga, aby ciężar dowodu został spoczywał na przedsiębiorstwach. Zgodnie z wymogami rozporządzenia przedsiębiorstwa muszą zidentyfikować i kontrolować ryzyka związane z substancjami produkowanymi i wprowadzanymi do obrotu w UE. Muszą wykazać, że substancja może być bezpiecznie stosowana, a także poinformować użytkowników o środkach zmniejszających ryzyko.

Jeżeli zarządzanie ryzykiem jest możliwe, zastosowanie substancji może zostać ograniczone na wiele sposobów. W dalszej perspektywie substancje stwarzające największe zagrożenie powinny zostać zastąpione mniej niebezpiecznymi zamiennikami.

Rozporządzenie REACH ustanawia procedury gromadzenia i oceny informacji dotyczących właściwości substancji i związanych z nimi zagrożeń. Przedsiębiorstwa muszą rejestrować substancje chemiczne i w tym celu muszą współpracować z innymi przedsiębiorstwami rejestrującymi te same substancje.

REACH Rejestracja

Producent substancji chemicznych lub ich importer spoza UE w ilości przekraczającej jedną tonę rocznie może podlegać obowiązkowi ich rejestracji na podstawie rozporządzenia REACH. Jeżeli dodatkowo wytwarza lub importuje produkt (mieszaninę, wyrób), może on zawierać substancje wymagające indywidualnej rejestracji.

Udzielanie zezwoleń

Procedura udzielania zezwoleń ma na celu dopilnowanie, aby ryzyko związane z substancjami stanowiącymi bardzo duże zagrożenie było w odpowiedni sposób kontrolowane oraz aby substancje te były sukcesywnie zastępowane przez odpowiednie rozwiązania alternatywne przy jednoczesnym zagwarantowaniu dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE.

Identyfikacja niebezpiecznych właściwości substancji jako potencjalnych SVHC

  • spełniające kryteria klasyfikacji jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub substancje działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 A albo 1B w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2008 (substancje CMR);
  • trwałe, wykazujące zdolność do akumulacji i toksyczne (PBT) albo substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) w rozumieniu rozporządzenia REACH (załącznik XIII);
  • identyfikowane w szczególnych przypadkach, w przypadku których istnieją naukowe dowody na możliwość wystąpienia poważnych działań powodujących podobne obawy co w przypadku substancji CMR albo PBT/vPvB.

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria.

Formularz kontaktowy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg