Kontrola i sankcje

KONTROLA I SANKCJE

Podstawowe akty prawne:

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Art. 126.
 • Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP). Art. 47.
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 2020 poz. 1364).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 maja 2020r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337).

KONTROLA I SANKCJE

Przykładowe sankcje karne przewidziane w Ustawie z dnia 25 lutego 2011r. dotyczące substancji i mieszanin chemicznych:

 • Stosowanie substancji / substancji w wyrobie / substancji w mieszaninie, która stwarza poważne i niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska – wstrzymanie produkcji lub wycofanie z obrotu.
 • Brak sporządzenia raportu bezpieczeństwa chemicznego, również przez dalszego użytkownika – zakaz wprowadzania i stosowania substancji , kara grzywny , kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.
 • Wywóz chemikaliów lub wyrobu bez powiadomienia o wywozie lub chemikaliów podlegającym zakazowi wywozu – kara grzywny , kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.
 • Wywóz chemikaliów bez oznakowania/etykiet oraz karty charakterystyki – kara grzywny.
 • Wprowadzenie środka powierzchniowo czynnego niespełniającego wymogów lub detergentu bez oznaczeń fosforanów – zakaz wprowadzania i stosowania substancji. Kara grzywny , kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.
 • Brak prawidłowego oznakowania detergentu, dokumentów dla personelu medycznego i informacji na stronie internetowej – kara grzywny.
 • Wprowadzenie substancji/mieszaniny/wyrobu wbrew ograniczeniom oraz warunkom zezwolenia – zakaz wprowadzania i stosowania substancji. Kara grzywny , kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.
 • Wykonanie badań na zwierzętach wbrew REACH – kara grzywny , kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 1 roku.
 • Niezastosowanie odpowiednich środków kontroli ryzyka – kara grzywny.
 • Brak lub błędna klasyfikacja substancji/mieszaniny – kara grzywny.
 • Brak numeru zezwolenia na etykiecie substancji – kara grzywny.
 • Nieprawidłowe oznakowanie substancji/mieszaniny – kara  grzywny.
 • Nieprzekazanie informacji o substancji SVHC – kara grzywny.

Ponadto:

 • Brak rejestracji REACH – grzywna do 200 000 zł.
 • Brak aktualizacji dokumentacji REACH – grzywna do 50 000 zł.
 • Nieudostępnienie badań na zwierzętach – grzywna do 50 000 zł.
 • Brak aktualizacji raportu bezpieczeństwa chemicznego – kara grzywny nie niższa niż 2000 zł.

KONTROLA I SANKCJE

Kara grzywny w większości nie jest ustalona. Zgodnie z artykułem 126 REACH oraz artykułem 47 CLP kara musi być: skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca. O jej wysokości decyduje najczęściej organ kontrolny, w zależności od rodzaju a także skali przewinienia.

Warto nadmienić, że istnieją również inne akty prawne. Odnoszące się do wyrobów gotowych, w których również określone są sankcje karne, np.:

 • Wprowadzenie i udostępnianie produktu biobójczego bez pozwolenia, lub bez spełnienia wymogów dotyczących substancji czynnej i jej dostawcy – kara grzywny , kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.
 • Wprowadzenie produktu kosmetycznego bez oceny bezpieczeństwa oraz dokumentacji produktu – kara w wysokości do 100 000 zł.
 • Nieprawidłowe oznakowanie kosmetyku – kara do 70 000zł.
 • Udostępnienie produktu po terminie jego ważności – kara do 50 000zł.
 • Wprowadzenie wyrobu medycznego bez oceny zgodności – kara grzywny , kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli chcesz uniknąć wstrzymania produkcji lub otrzymania kary, skontaktuj się z nami celem przeprowadzenia audytu REACH I CLP, w którym wskażemy Twoją rolę w łańcuchu dostaw, Twoje obowiązki a także zweryfikujemy potencjalne braki czy niezgodności.

Jeżeli jesteś w trakcie, lub po kontroli i nie wiesz co zrobić, skontaktuj się z nami. Zastanowimy się co jeszcze możemy zrobić oraz w jaki sposób przygotować odpowiedź dla organów kontrolnych. Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami. Lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 


KONTROLA I SANKCJE