WYROBY I NOTYFIKACJA SCIP

WYROBY I NOTYFIKACJA SCIP

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:
Zarządzania chemikaliami; Usługi wsparcia legislacyjnego; REACHCLPKarty Charakterystyki; E-SDS i Scenariusze NarażeniaDetergenty; Produkty biobójczeKosmetykiSeminaria i szkolenia, szkolenia w miejscu pracy; Outsourcing.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 /32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Rozporządzenie REACH (WE nr. 1907/2006) jest najbardziej wszechstronny, prawodawstwem w UE i jest jednym z najostrzejszych chemicznych systemów prawnych na świecie. REACH zawiera ponad 800 stron i dotyka prawie każdej firmy. Wiele firm (szczególnie producenci lub importerzy wyrobów, którzy nie wytwarzają substancji chemicznych lub mieszanin czy produktów bezpośrednio) nie mają dokładnego pojęcia o swoich obowiązkach.


WYROBY I NOTYFIKACJA SCIP

Jeśli jesteś producentem lub importerem wyrobów, istnieje możliwość, ze niektóre zobowiązania wynikające z rozporządzenia REACH dotykają również Ciebie. Na naszej stronie pomożemy Ci zrozumieć podstawowe zagadnienia, które trzeba uwzględnić w przypadku wyrobów w ramach nowego ustawodawstwa chemicznego REACH.

Definicja wyrobu

Wyrób jest to przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię oraz wzór, który decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny. (REACH art. 3. 3).

Aby określić, czy przedmiot spełnia definicję wyrobu w ramach REACH, należy ocenić funkcję obiektu i jego właściwości (Terminem „wyrób ” w zasadzie może być dowolny produkt w łańcuchu dostaw):

  • Funkcja wyrobu – określa się na podstawie odpowiedzi na pytanie „do czego służy dany wyrób”. W większości przypadków określenie funkcji nie powinno stanowić problemu, jednak w niektórych przypadkach trudno jednoznacznie wskazać jego przeznaczenie i konieczna jest dalsza analiza.
  • Kształt wyrobu – oznacza trójwymiarową postać obiektu, takich jak głębokość, szerokość i wysokość.
  • Powierzchnia – oznacza zewnętrzną warstwę wyrobu.
  • Konstrukcja – oznacza układ elementów wyrobu.

Wyroby mogą być traktowane jako jeden produkt, lub produkt złożony składający się z podzespołów:

  • stosowany samodzielnie (np. miski i naczynia kuchenne).
  • stosowane razem (np. przenośne elektronarzędzia składające się z narzędzi, baterii i ładowarki).
  • montowane w jeden obiekt (np. rower składający się z ramy, kół, siodełka).

WAŻNE: Opakowania jakie jak butelki, pojemniki, folie – to również wyroby.

Kogo dotyczą obowiązki związane z wyrobami w ramach REACH

Producenci – Firmy wytwarzające wyroby

Produkty mogą dotyczyć pojedynczego wyrobu w formie gotowej, ale nie tylko. Podmiot składający mechanicznie wyrób złożony z kilku elementów, czy łączący części elementów za pomocą mieszanin (np. kleju) również staje się producentem nowego wyrobu złożonego. Bez względu na proces produkcyjny, firmy które produkują wyroby na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) posiadają zobowiązania dotyczące substancji zawartych w ich wyrobach.

Importerzy – Firmy przywożące wyroby

Przedsiębiorstwa mające siedzibę w EOG mogą importować produkty z krajów spoza EOG, lub poza UE. Następnie mogą używać ich do własnej produkcji, lub do bezpośredniej sprzedaży klientom. Firmy te mogą mieć te same obowiązki dotyczące substancji zawartych w importowanych wyrobach, jak firmy produkujące te produkty w EOG.

Dostawcy – Firmy, które dostarczają wyroby

Firmy, które dostarczają produkty na rynek krajowy, muszą również spełniać określone wymagania dla substancji w wyrobach; niezależnie od tego czy produkty są nabywane wewnątrz EOG. W związku z powyższym dystrybutorzy czy podmioty handlowe mogą również posiadać pewne obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH w wyrobach.

Obowiązki dla substancji w wyrobach zgodnie z rozporządzeniem REACH oraz dyrektywą odpadową

(zgodnie z Guidance on requirements for substances in articles)

Zamierzone uwalnianie substancji z wyrobów

Zamierzone uwalnianie substancji zachodzi wtedy, gdy bez uwolnienia wyrób nie spełnia swojej funkcji, a także gdy jest konieczny w związku z ostatecznym zastosowaniem wyrobu. Przykładem jest:

– zapachowy worek na śmieci

– rękawiczki z balsamem

– zawieszka do samochodu zapachowa

Substancje uwalniające się z wyrobu zgodnie z definicją zamierzonego uwalniania, podlegają obowiązkowi rejestracji substancji w ramach rozporządzenia REACH, jeżeli ich ilość przekracza 1 tonę rocznie. Wymagania dotyczące dokumentacji rejestracyjnej są takie same jak dla producentów czy importerów substancji chemicznej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że rejestracji REACH podlegają wyłącznie substancje uwalniające się z wyrobu – nie ich mieszaniny, ani same wyroby.

Więcej informacji dotyczących rejestracji: https://ekotox.pl/reach/rejestracja-reach/

Substancje z listy kandydackiej (SVHC)

Producent, lub dostawca wyrobu zawierającego substancję SVHC w ilości powyżej 1 tony rocznie ma obowiązek przekazać odbiorcy informacje o zawartej substancji w wyrobie, a także instrukcje bezpiecznego stosowania tego wyrobu. Te same informacje należy przekazać konsumentowi na żądanie w ciągu 45 dni.

Więcej informacji dotyczących substancji SVHC: https://ekotox.pl/reach/svhc/

Zawiadomienie o substancji w wyrobach – REACH

Konsultacje w sprawie trzech projektów opinii Komitetu ds. Analiz  Społeczno-Ekonomicznych (ECHA SEAC) - Biuro do spraw Substancji Chemicznych  - Portal Gov.pl

Producenci oraz importerzy wyrobów mają obowiązek przekazywania odpowiednich informacji o substancjach SVHC zawartych w ich wyrobach, jeżeli substancja SVHC zawarta w wyrobie przekracza 0,1% wag., a także jest obecna w tych wyrobach w ilości powyżej 1 tony rocznie. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 6 miesięcy od momentu włączenia substancji na listę kandydacką do udzielenia zezwolenia.  

Zwolnione z obowiązku przekazywania informacji są podmioty, które są w stanie wykluczyć narażenie ludzi i środowiska podczas normalnych warunków stosowania i utylizacji tego wyrobu; lub jeżeli substancja została już zarejestrowana w danym zastosowaniu. Zgłoszenie nie jest również wymagane w przypadku substancji w wyrobach wyprodukowanych lub importowanych przed wpisaniem substancji na listę kandydacką.

Zgłoszenia dokonuje się na pośrednictwem REACH-IT poprzez przygotowanie formularza w systemie IUCLID. Aby dokonać zawiadomienia należy przygotować poniższe informacje:

– imię, nazwisko oraz dane teleadresowe

– numer rejestracji substancji jeżeli jest dostępny

– wielkość obrotu substancją

– krótki opis zastosowania substancji w wyrobie oraz samego wyrobu

Zgłoszenie wyrobu w bazie SCIP

WYROBY I NOTYFIKACJA SCIP

Baza SCIP stanowi uzupełnienie istniejących obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia REACH oraz substancji z listy kandydackiej zawartych w wyrobach. Jej celem jest usprawnienie procesu przetwarzania odpadów zawierających substancje niebezpieczne.

Obowiązek zgłoszenia wyrobu do bazy SCIP dotyczy wszystkich wyrobów, które zawierają substancję SVHC w ilości powyżej 0,1% wag., niezależnie od tonażu.

 

Więcej informacji: https://ekotox.pl/baza-danych-scip-obowiazek-zglaszania/