Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH- rejestracja, udzielanie zezwoleń – Raport Bezpieczeństwa Chemicznego – IUCLID, QSAR, substancje SVHC w mieszaninach i wyrobach – SCIP.

E-mail: ekotoks(at)ekotoks.plTel: +48 32 202 90 34 ; skype: ekotox.polska

SUBSTANCJE WZBUDZAJĄCE SZCZEGÓLNIE DUŻE OBAWY

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) to substancje. Które powodują poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Narażenie na ich działanie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Np. powodują raka albo mają inne właściwości niebezpieczne i/lub pozostają w środowisku przez długi czas i stopniowo gromadzą się w tkankach zwierząt. SVHC są zdefiniowane w art. 57 rozporządzenia REACH i obejmują substancje, które są :

  • CMR (Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction)

-substancje spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze, mutagenne lub działające. Szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 (CLP).

  • PBT (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) i vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative)

-substancje, które są trwałe, wykazują zdolność do bioakumulacji i toksyczne lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII rozporządzenia REACH.

  • Substancje, w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska dające równoważne powody do obaw.

– takie jak substancje zaburzające gospodarkę hormonalną. Lub substancje posiadające właściwości toksyczne i zdolne do bioakumulacji. Lub bardzo trwałe i wykazujące zdolność do bioakumulacji. Które nie spełniają kryteriów określonych w załączniku XIII rozporządzenia REACH.

Identyfikacja substancji wzbudzających szczególnie duże obawy oraz włączenie ich na listę kandydacką jest pierwszym krokiem w procesie autoryzacji i pod następujące obowiązki dla:

  • substancji: dostawcy substancji muszą dostarczyć kartę charakterystyki dla swoich klientów;
  • mieszanin: dostawca mieszaniny, która nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna musi przedstawić kartę charakterystyki na żądanie. Gdy mieszanina zawiera przynajmniej jedną substancję SVHC w ilości powyżej 0,1% (w przypadku substancji gazowych, powyżej 0,2%);
  • wyrobów: dostawca wyrobów konsumenckich zawierających substancje wymienione na liście kandydackiej. W stężeniu większym niż 0,1% musi udzielić na wniosek odbiorcy informacji w terminie 45 dni odnośnie bezpiecznego korzystania produktu. Producent i importer wyrobów informuje ECHA, że jego wyroby zawierają substancję SVHC przy zawartości substancji większej niż 0,1%.

Obowiązki wynikające z przepisów REACH:

Artykuł 33

Dostawca wyrobu zawierającego w stężeniu powyżej 0,1 % wag. substancję SVHC przekazuje odbiorcy wyrobu wystarczające informacje. Którymi dysponuje, pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę substancji.

  • Obowiązek dostarczenia informacji dotyczy wszystkich uczestników łańcucha dostaw nie tylko producenta i importera, jak w przypadku zgłoszenia.
  • Artykuł 33 ma zastosowanie nie tylko do wyrobów produkowanych lub importowanych po opublikowaniu listy, ale także produkowanych lub importowane przed tą datą.

Artykuł 7 p. 2

Każdy wytwórca lub importer wyrobów przekazuje Agencji informacje zgodne z ust. 4 niniejszego artykułu, jeżeli substancja spełnia kryteria zawarte w art. 57 i jest zidentyfikowana zgodnie z art. 59 ust. 1, a także jeżeli spełnione są obydwa poniższe warunki:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę rocznie na wytwórcę lub importera;
b) substancja ta obecna jest w tych wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1 % wag.

Obowiązek zgłoszenia wyrobu bazie SCIP:

Artykuł 9 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów rozszerza obowiązki dostawców wynikające z art. 33 rozporządzenia REACH. Od dnia 5 stycznia 2021 r. wyroby zawierające substancje SVHC w stężeniu wyższym niż 0,1 % wag. które zostały wprowadzone do obrotu na terenie UE muszą być zgłoszone do ECHA w bazie SCIP.

Baza SCIP stanowi uzupełnienie istniejących wcześniej obowiązków REACH w odniesieniu do substancji chemicznych znajdujących się na liście kandydackiej.

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg