Koncepcja niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów

Centrum Ekotoksykologiczne świadczy usługi doradcze i wsparcie klientów w zakresie prawodawstwa UE w zakresie chemikaliów – rejestracja REACH, wyłączny przedstawiciel, autoryzacja REACH, kontrola REACH/CLP, karty charakterystyki, usługi zgodności z prawem, zgłoszenia do PCN i nadawanie kodów UFI i inne.
– Sporządzanie kart charakterystyki
– Przygotowanie kart katalogowych składników
– Przygotowanie etykiet
– Zgloszenia do Europejskiej Agencji Chemikaliów (format PCN)
– Przygotowanie Paszportu Produktu
– Zgłoszenie do rejestru produktów
– Reprezentowanie firmy jako autoryzowany przedstawiciel
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 32 202 90 34, lub pocztą elektroniczną na adres ekotoks@ekotoks.plPojęcie niezbędnego zastosowania jest kluczowym aspektem prawodawstwa UE dotyczącego chemikaliów. W szczególności w odniesieniu do ich wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Zasadniczo koncepcja niezbędnego zastosowania ma na celu zrównoważenie potrzeb społecznych z ochroną zdrowia i środowiska poprzez umożliwienie ograniczonego i uzasadnionego stosowania substancji niebezpiecznych w określonych okolicznościach. W Unii Europejskiej koncepcja niezbędnego zastosowania zyskała na znaczeniu w ramach strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju, w której podkreślono potrzebę stopniowego wycofywania najbardziej szkodliwych substancji, uznając jednocześnie, że niektóre zastosowania mogą mieć zasadnicze znaczenie dla społeczeństwa. Podejście to jest zgodne z szerszym celem, jakim jest osiągnięcie nietoksycznego środowiska w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.Aby skutecznie wdrożyć koncepcję niezbędnego zastosowania, prawodawstwo UE musi określać, kiedy stosowanie niebezpiecznych chemikaliów jest uzasadnione. Obejmuje to uwzględnienie takich czynników, jak zdrowie i bezpieczeństwo, korzyści społeczne oraz dostępność alternatywnych substancji lub technologii.

Ponadto koncepcja niezbędnego zastosowania wymaga starannego rozważenia przepisów sektorowych, aby zapewnić jej wykonalność i zgodność z potrzebami przemysłu. Przewidując wyjątki dla jasno określonych niezbędnych zastosowań, przepisy UE mogą wspierać branże. Jednocześnie promując przejście na bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone praktyki.

Ogólnie rzecz biorąc, koncepcja niezbędnego zastosowania odgrywa zasadniczą rolę w wysiłkach UE na rzecz zarządzania ryzykiem chemicznym, ochrony zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska, przyczyniając się do realizacji szerszych celów Unii w zakresie zrównoważonego rozwoju i odporności.


Strona ECHA: Guiding criteria and principles for the essential use concept in EU legislation dealing with chemicals
EKOTOX Webinars: https://ekotoxtraining.com/