CSS (Strategia ds. zrównoważonych chemikaliów)

Centrum Ekotoksykologiczne świadczy usługi doradcze i wsparcie klientów w zakresie prawodawstwa europejskiego dotyczącego chemikaliów i zarządzania chemikaliami:

rejestracja REACH, autoryzacja REACH, REACH/CLP Screening, trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO), produkty biobójcze (BPR), produkty kosmetyczne, dostosowanie do dyrektyw RoHS, WEEE, karty charakterystyki, zgłaszanie do PCN, nadawanie kodów UFI  i wiele innych…

Tel.: +48 32 202 90 34
e-mail: ekotoks@ekotoks.plStrategia ds. zrównoważonych chemikaliów (CSS) to kompleksowe ramy opracowane przez Komisję Europejską w celu sprostania wyzwaniom związanym z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i promowania zrównoważonych praktyk zarządzania chemikaliami w Unii Europejskiej. Ma ona na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez minimalizację ryzyka związanego z substancjami chemicznymi w całym cyklu ich życia. Od produkcji po utylizację. CSS kładzie nacisk na stopniowe wycofywanie najbardziej szkodliwych chemikaliów, promowanie bezpieczniejszych alternatyw oraz przyjęcie podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym do produkcji i stosowania chemikaliów. Opowiada się również za większą przejrzystością, innowacyjnością i współpracą między interesariuszami, aby osiągnąć swoje cele. Poprzez środki regulacyjne, zachęty rynkowe i współpracę międzynarodową CSS dąży do stworzenia bezpieczniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla Europy i jej obywateli.

Komisja przedstawiła zapowiedzianą strategię 14 października 2020 r. Opiera się na 5 nurtach działania:

1. Innowacje na rzecz bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów w UE: Strategia ta obejmuje opracowanie unijnych kryteriów dotyczących bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów. Wprowadzenie wymogów prawnych dotyczących substancji potencjalnie niebezpiecznych w produktach oraz promowanie stosowania bezpieczniejszych chemikaliów przez przemysł UE poprzez zmiany w przepisach dotyczących emisji przemysłowych.

2. Wzmocnienie ram prawnych UE: Strategia ta koncentruje się na ochronie konsumentów i pracowników przed szkodliwymi substancjami chemicznymi. Rozwiązywaniu problemów takich jak substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i PFAS oraz zwalczaniu zanieczyszczenia chemicznego środowiska naturalnego.

3. Uproszczenie i konsolidacja ram prawnych: Środki obejmują usprawnienie oceny zagrożeń/ryzyka w prawodawstwie dotyczącym chemikaliów. Wzmocnienie zarządzania Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA) oraz przegląd procesów autoryzacji i ograniczeń REACH.

4. Tworzenie kompleksowej bazy wiedzy na temat chemikaliów: Strategia ta ma na celu ustanowienie systemu wczesnego ostrzegania i działania w odniesieniu do chemikaliów. Monitorowanie pojawiających się zagrożeń chemicznych oraz stworzenie wskaźników służących ocenie skuteczności prawodawstwa dotyczącego chemikaliów.

5. Dawanie przykładu w zakresie globalnego zarządzania chemikaliami: Działania obejmują wspieranie budowania zdolności w państwach trzecich w zakresie oceny chemikaliów i zarządzania nimi oraz zapewnienie, aby niebezpieczne chemikalia zakazane w UE nie były produkowane na wywóz.Rada zatwierdziła strategię 15 marca 2021 r., popierając pięć głównych obszarów działania. Podkreśliła znaczenie jasnych przepisów prawnych w unijnym prawie produktowym i z zadowoleniem przyjęła podejście „jedna substancja, jedna ocena”. Rada podkreśliła, że należy wyeliminować PFAS, o ile nie jest to niezbędne dla społeczeństwa, oraz wzmocnić ramy prawne dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. 16 maja 2022 r. komisja ENVI omówiła postępy w realizacji strategii, zwracając uwagę na takie kroki, jak publikacja planu działania w zakresie ograniczeń oraz zalecenia w sprawie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów. Wniosek dotyczący ograniczenia PFAS w ramach rozporządzenia REACH jest obecnie oceniany przez ECHA.

Zmiany prawne
Przegląd rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
Przegląd przepisów UE dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów (CLP)
Przegląd przepisów UE o materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Przegląd dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych
Inicjatywa na rzecz Zrównoważonych Produktów

Wdrożenie – Komisja Europejska (europa.eu)