Piktogramy – Co oznaczają?

Wybuchowy

Wybuchowy

CO OZNACZA?

Materiał wybuchowy niestabilny

Zagrożenie wybuchem masowym, rozrzutem lub pożarem

CO ROBIĆ?

Zachowaj bezpieczną odległość, używać odzieży ochronnej. Przechowywać z dala od ciepła, iskier, ognia lub gorących powierzchni. Nie palić.

DLA JAKICH PRODUKTÓW?

fajerwerki, amunicja, nadtlenki organiczne

Łatwopalny

Łatwopalny

CO OZNACZA?

Wysoce i skrajnie łatwopalne gazy, aerozole, substancje stałe, ciecze i pary

CO ROBIĆ?

Nie podgrzewać, nie rozpylać na gorące powierzchnie. używać nieiskrzących narzędzi, pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty

DLA JAKICH PRODUKTÓW?

benzyna, farby i lakiery, środki odkażające do rąk, rozpuszcalniki

Utleniający

Utleniający

CO OZNACZA?

Może spowodować (lub intensyfikować) pożar lub wybuch

CO ROBIĆ?

Nie podgrzewać. nosić odzież ochronna. W przypadku kontakt z odzieżą i skórą spłucz wodą.

DLA JAKICH PRODUKTÓW?

środki wybielające, tlen

Gaz pod ciśnieniem

Gaz pod ciśnieniem

CO OZNACZA?

Po podgrzaniu może eksplodować, spowodować oparzenia lub uraz.

CO ROBIĆ?

Chronić przed promieniowaniem słonecznym. Nosić rękawice ochronne, odzież ochronną,  okulary ochronne i ochronę twarzy

DLA JAKICH PRODUKTÓW?

Gazy techniczne w butlach, propan-butan

Żrący

Żrący

CO OZNACZA?

Może powodować korozję metali, powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu

CO ROBIĆ?

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nosić rękawice ochronne, odzież ochronną, okulary ochronne i ochronę twarzy

DLA JAKICH PRODUKTÓW?

środki czyszczące, kwasy, zasady, środki do udrażniania rur

Toksyczny

Toksyczny

CO OZNACZA?

Po spożyciu, wdychaniu lub kontakcie ze skórą działa toksycznie lub może spowodować śmierć

CO ROBIĆ?

Zachowaj ostrożność. Podczas używania produktu nie jedz, nie pij i nie pal. Użyj wyposażenia chronnego. Zapobiegaj kontaktowi ze skórą i oczami. Trzymaj szczelnie zamknięty.

DLA JAKICH PRODUKTÓW?

Środki owadobójcze, nikotyna, liquidy do e-papierosów

Duże zagrożenie dla zdrowia

Duże zagrożenie dla zdrowia

CO OZNACZA?

Może działać szkodliwie na płodności lub dziecko w łonie matki, powodować raka, wywoływać objawy alergii lub astmy i powodować uszkodzenia narządów.

CO ROBIĆ?

Przed użyciem zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa, Podczas używania produktu nie jedz, nie pij i nie pal. Nie wdychać oparów, w przypadku trudności z oddychaniem skontaktować się z lekarzem

DLA JAKICH PRODUKTÓW?

Rozpuszczalniki, podpałki do grilla, farby lakiery, boraks

Szkodliwy dla zdrowia/warstwy ozonowej

Szkodliwy dla zdrowia/warstwy ozonowej

CO OZNACZA?

Może powodować alergiczną reakcję skórną lub poważne podrażnienie oczu; szkodliwy dla zdrowia po spożyciu lub wdychanie

CO ROBIĆ?

Zapobiegać kontaktowi ze skórą i oczami, nie wdychać par, po użyciu umyć ręce.

DLA JAKICH PRODUKTÓW?

środki czyszczące, farby, płyny do spryskiwaczy, kleje, odświeżacze powietrza, i inne

Niebezpieczny dla środowiska

Niebezpieczny dla środowiska

CO OZNACZA?

Toksyczny dla organizmów wodnych

CO ROBIĆ?

Zapobiegać uwalnianiu do środowiska

DLA JAKICH PRODUKTÓW?

środki ochrony roślin, farby i lakiery, środki czyszczące i dezynfekujące