Oznakowanie i pakowanie

Kto ma obowiązek oznakowania substancji/mieszaniny?
W jaki sposób należy oznakować substancję/mieszaninę?
Rozmiary etykiety i piktogramów
Jakie informacje są wymagane na etykiecie?
Kiedy należy aktualizować etykiety?
Szczególne sytuacje związane z oznakowaniem i pakowaniem
Klasyfikacje ze względu na zagrożenia, z których wynikają przepisy CLP dotyczące zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci i/lub wyczuwalnych dotykiem ostrzeżeń o niebezpieczeństwie
Substancje, które wymagają stosowania przepisów CLP dotyczących zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia CLP i  REACH. Oferujemy pomoc przy klasyfikacji i oznakowaniu produktów, tworzeniu kart charakterystyki i wykonywaniu wymaganych zgłoszeń.

Zapraszamy do kontaktu: 

E-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl; Tel: +48 32 202 90 34 ; skype: ekotox.polska

OZNAKOWANIE ETYKIET I OPAKOWAŃ

Rozporządzenie CLP przewiduje stosowanie zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, zwrotów wskazujących środki ostrożności oraz piktogramów w ramach GHS ONZ. Ponadto rozporządzenie CLP przewiduje stosowanie dwóch haseł ostrzegawczych w ramach GHS ONZ: „Niebezpieczeństwo” i „Uwaga” dla określenia stopnia zagrożenia.

Substancję lub mieszaninę zawartą w opakowaniu należy oznakować zgodnie z przepisami CLP, jeżeli:

 • substancja lub sama mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie;
 • jest to mieszanina zawierająca jedną lub więcej substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie w stężeniu wyższym niż to określone w części 2 załącznika II do CLP, nawet jeżeli sama mieszanina nie jest ogólnie zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. W takim przypadku stosuje się oznakowanie uzupełniające, o którym mowa w części 2 załącznika II do CLP (art. 25 ust. 6 CLP);
 • stanowi ona wyrób wybuchowy zgodnie z definicją zawartą w części 2.1 załącznika I do CLP.

Kto ma obowiązek oznakowania substancji/mieszaniny

Będąc producentem, importerem, dalszym użytkownikiem (w tym formulatorem) lub dystrybutorem (w tym osobą prowadzącą handel detaliczny), należy oznakowywać jakąkolwiek substancję lub mieszaninę wymagającą oznakowania i zawartą w opakowaniu przed wprowadzeniem jej do obrotu (art. 4 ust. 4 CLP). Dotyczy to również wytwórców i importerów wyrobów które są materiałami wybuchowymi zgodnie z kryteriami wyszczególnionymi w części 2 załącznika I do CLP.

W jaki sposób należy oznakować substancję/mieszaninę

Etykiety powinny być trwale przytwierdzone do co najmniej jednej powierzchni opakowania bezpośrednio zawierającego substancję lub mieszaninę (art. 31 CLP). Powinny one umożliwiać odczytanie treści w poziomie, gdy opakowanie jest ustawione w typowy sposób.

Należy przestrzegać minimalnego rozmiaru etykiet w zależności od pojemności opakowania.

Rozmiary etykiety i piktogramów

Pojemność opakowaniaWymiary etykiety (w milimetrach)Wymiary piktogramu (w milimetrach)
≤ 3 litryW miarę możliwości co najmniej 52 x 74Nie mniejszy niż 10 x 10 Jeżeli to możliwe, co najmniej 16 x 16
> 3 litry ale ≤ 50 litrówCo najmniej 74 × 105Co najmniej 23 × 23
> 50 litry ale ≤ 500 litrówCo najmniej 105 × 148Co najmniej 32 × 32
> 500 litrówCo najmniej 148 × 210Co najmniej 46 × 46

Jakie informacje są wymagane na etykiecie

Jeżeli substancja lub mieszanina wymaga oznakowania i jest zawarta w opakowaniu, należy ją oznakować uwzględniając elementy oznakowania określone w art. 17 CLP:

 • nazwa, adres i numer telefonu dostawcy(-ów) substancji lub mieszaniny
 • nominalna ilość substancji lub mieszaniny w opakowaniach udostępnianych ogółowi społeczeństwa, chyba że ilość ta jest określona w innym miejscu na opakowaniu
 • identyfikatory produktu oraz w stosownych przypadkach:
  • piktogramy określające rodzaj zagrożenia;
  • hasło ostrzegawcze;
  • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia;
  • odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności;
  • informacje uzupełniające.

W niektórych przypadkach konieczne może być uwzględnienie na swojej etykiecie informacji wymaganych przez inne prawodawstwo, na przykład informacji wymaganych przez prawodawstwo w zakresie produktów biobójczych, środków ochrony roślin, detergentów i dozowników aerozolu.

Kiedy należy aktualizować etykiety

Należy aktualizować swoje etykiety bez nieuzasadnionej zwłoki po każdej zmianie klasyfikacji i oznakowania swojej substancji lub mieszaniny w przypadku, gdy nowy rodzaj zagrożenia jest wyższego stopnia lub gdy na mocy art. 25 wymagane jest wprowadzenie nowych uzupełniających elementów oznakowania (art. 30 CLP). Dotyczy to również niezaklasyfikowanych mieszanin zawierających co najmniej jedną substancję zaklasyfikowaną jako stwarzająca zagrożenie.

Jeżeli wymagane jest wprowadzenie innych elementów oznakowania, np. w przypadku, gdy zmieniona klasyfikacja będzie odzwierciedlała zagrożenie niższego stopnia lub gdy nastąpiła zmiana numeru telefonu, dostawca danej substancji lub mieszaniny zapewnia aktualizację etykiety w terminie 18 miesięcy. Etykiety substancji lub mieszanin objętych zakresem BPR lub PPPR są aktualizowane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń.

Szczególne sytuacje związane z oznakowaniem i pakowaniem

Jeżeli dostarczają Państwo substancje i mieszaniny ogółowi społeczeństwa mogą Państwo być zobowiązani do wyposażenia swojego opakowania w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci (CRF) i/lub wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie (TWD) (część 3 załącznika II do CLP). Przepisy te wynikają albo ze szczególnej klasy/kategorii zagrożenia lub ze stężenia określonych substancji. Przepisy te stosuje się bez względu na pojemność opakowania.

Klasyfikacje ze względu na zagrożenia, z których wynikają przepisy CLP dotyczące zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci i/lub wyczuwalnych dotykiem ostrzeżeń o niebezpieczeństwie

Klasa (kategoria) zagrożeniaZamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieciWyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie
Toksyczność ostra (kategorie 1-3)xx
Toksyczność ostra (kategoria 4) x
STOT narażenie jednorazowe (kategoria 1)xx
STOT narażenie jednorazowe (kategoria 2) x
STOT narażenie powtarzane (kategoria 1)xx
STOT narażenie powtarzane (kategoria 2) x
Działanie żrące na skórę (kategorie 1A, 1B, 1C)xx
Działanie uczulające na drogi oddechowe (kategoria 1) x
Zagrożenie spowodowane aspiracją (kategoria 1) Z wyjątkiem substancji lub mieszanin w postaci aerozolu lub w szczelnym pojemniku z rozpylaczem, pod warunkiem, że nie są zaklasyfikowane do innej klasy zagrożenia podlegającej przepisom w zakresie CRF lub TWDxx
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze (kategoria 2) x
Rakotwórczość (kategoria 2) x
Działanie szkodliwe na rozrodczość (kategoria 2) x
Gazy łatwopalne (w tym gazy chemicznie niestabilne) (kategorie 1 i 2; kategorie A i B) x
Substancje ciekłe łatwopalne (kategorie 1 i 2) x
Substancje stałe łatwopalne (kategorie 1 i 2) x

Substancje, które wymagają stosowania przepisów CLP dotyczących zamknięć utrudniających otwarcie przez dzieci

Identyfikacja substancjiStężenie graniczneZamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci
Metanol³ 3%x
Dichlorometan³ 1%x

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg