Raport bezpieczeństwa chemicznego CSR

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje pomoc przy:

• Sporządzaniu Raportu Bezpieczeństwa Chemicznego (CSR).
• Opracowywaniu scenariuszy narażenia (ES)
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34 lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO (CSR)

Raport Bezpieczeństwa Chemicznego to główne narzędzie oceny danych w ramach REACH. W którym zagrożenia stwarzane przez substancję .  Dane dotyczące narażenia są zebrane razem w celu scharakteryzowania ryzyka.

Przeprowadzenie Oceny Bezpieczeństwa Chemicznego zgodnie z załącznikiem . REACH jest obowiązkowe dla każdej substancji zarejestrowanej. W  ilości 10 lub więcej ton/rok. Przykładowe szablony raportów dostępne są na stronach internetowych ECHA.

Dla ułatwienia przygotowania Raportu Bezpieczeństwa Chemicznego ECHA przygotowała cały zbiór poradników. Zbiór składa się z dwóch podstawowych części: zwięzłych wytycznych (części A – F) . Wspomagających szczegółowych wytycznych (rozdziały R.2 – R.20). Część poradników jest dostępna w języku polskim.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego obejmuje następujące etapy oceny:

 1. zagrożenia dla zdrowia ludzkiego;
 2. zagrożeń wynikających z właściwości fizyczno-chemicznych;
 3. zagrożenia dla środowiska naturalnego;
 4. substancji PBT, vPvB.

Jeśli substancja spełnia kryteria klasyfikacji substancji niebezpiecznych zgodnie . Z  rozporządzeniem 1272/2008 lub zostanie uznana za substancję o właściwościach PBT lub vPvB. Konieczne jest dodatkowe zawarcie w raporcie bezpieczeństwa chemicznego następujących elementów:

 1. narażenia, łącznie ze sporządzeniem scenariuszy narażenia;
 2. charakterystyka ryzyka.

Scenariusze narażenia i charakterystyka ryzyka dotyczą wszystkich zastosowań zidentyfikowanych przez rejestrującego.

Raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika

Dalsi użytkownicy mogą zdecydować się na przygotowanie raportu bezpieczeństwa chemicznego. Gdy ich zastosowanie nie jest objęte oceną bezpieczeństwa przeprowadzoną przez ich dostawcę . (Lub jeśli używają tej substancji w warunkach innych niż określone w scenariuszu narażenia od dostawcy). Dotyczy to również sytuacji. W  których dane zastosowanie jest zastosowaniem odradzanym dostawcę . Lub dalszy użytkownik uważa informacje na temat swojego zastosowania jako poufne. Ocena bezpieczeństwa chemicznego powinna być udokumentowane poprzez . Raport Bezpieczeństwa Chemicznego, który powinny być na bieżąco aktualizowany.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika skupia się jedynie na kwestii zastosowania. Które nie zostało ujęte w otrzymanych scenariuszach narażenia. Nie ma wymogu sporządzania oceny zagrożeń. Jeżeli dalszy użytkownik uważa. Ze ocena zagrożenia w rozszerzonej karcie charakterystyki jest właściwa.

Rzeczywista ocena bezpieczeństwa chemicznego musi zostać zakończona w ciągu 12 miesięcy. Od dnia otrzymania numeru rejestracyjnego substancji w karcie charakterystyki. Dalszy użytkownik powinien złożyć zgłoszenie do ECHA. W ciągu 6 miesięcy, że zamierza przygotować raport bezpieczeństwa chemicznego.

Istnieje kilka przypadków, w których dalsi użytkownicy nie muszą przygotować oceny bezpieczeństwa chemicznego. Te wyłączenia to:

 • dla danej substancji nie jest wymagane przygotowanie scenariuszy narażenia; na przykład, w przypadku gdy substancja nie jest szkodliwa;
 • dla danej substancji nie jest wymagane wykonanie oceny bezpieczeństwa chemicznego; na przykład, kiedy tonaż wynosi poniżej 10 ton;
 • substancja występuje w mieszaninie w stężeniu niższym niż konieczne dla raportu bezpieczeństwa chemicznego (zazwyczaj w granicach ustalonych na podstawie klasyfikacji i w artykule 14. 2 REACH);
 • dalsi użytkownicy stosujący substancję w całkowitej ilości mniejszej niż jedna tona rocznie;
 • dalsi użytkownicy stosujący substancję do badań produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD).

W przypadku korzystania z jednego z dwóch ostatnich punktów, dalszy użytkownik musi zgłosić ten wyjątek do ECHA.

Podsumowanie całkowitego stosowania i wielkości obrotu „zastosowania, które nie zostało objęte”, z powiązanymi wymogami sprawozdawczości:

CSA

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami. Lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg