Ograniczenia REACH

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje indywidualne doradztwo dotyczące stosowania ograniczeń, zarządzania substancjami chemicznymi, mieszaninami i wyrobami w twojej firmie (zgodnie z rozporządzeniami REACH, CLP) w celu zminimalizowania ryzyka oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w pracy i środowiska.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

STOSOWANIE OGRANICZEŃ REACH

Stosowanie ograniczeń to narzędzie służące do ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Przed niedopuszczalnym ryzykiem spowodowanym przez szczególnie groźne czynniki chemiczne. Wykaz substancji. Które podlegają ograniczeniom znajduje się w Załączniku XVII REACH i podlega ciągłym aktualizacjom.

Skutkiem wpisania substancji do Załącznika XVII może być ograniczenie lub zakaz wytwarzania. Wprowadzania do obrotu lub zakaz używania substancji w określonych zastosowaniach.

Ograniczenia stosuje się wobec substancji w postaci własnej i/lub jako składnika mieszaniny lub wyrobu. W tym substancji niewymagających rejestracji. Ograniczenie może również dotyczyć substancji importowanych.

Zgodnie z Rozporządzeniem REACH (tytuł VIII, art. 67) Substancja w postaci własnej. Jako składnik mieszaniny lub w wyrobie, w stosunku do której w załączniku XVII zostało określone ograniczenie. Nie może być produkowana, wprowadzana do obrotu lub stosowana. Chyba że spełnione są warunki tego ograniczenia.

Przepisu tego nie stosuje się do produkcji. Wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji w badaniach naukowych i rozwoju. W załączniku XVII określa się, czy ograniczenie stosuje się do produktu i procesu badań i rozwoju. Jak również maksymalną ilość substancji podlegającą zwolnieniu.

Propozycję wprowadzenia ograniczenia może zgłosić państwo członkowskie lub ECHA na wniosek Komisji Europejskiej w przypadku uznania za konieczne ograniczenia ryzyka na poziomie Wspólnoty. Każdy może zgłosić uwagi do propozycji w sprawie ograniczenia substancji. Najbardziej zainteresowane będą firmy. Organizacje branżowe lub pozarządowe, indywidualni obywatele oraz organy rządowe. Uwagi mogą składać osoby zarówno z państw członkowskich UE, jak również z państw nienależących do UE.

We współpracy z ekspertami z państw członkowskich ECHA sporządza opinie naukowe w sprawie każdego proponowanego ograniczenia, na podstawie których Komisja Europejska oraz państwa członkowskie podejmują ostateczną decyzję.

Zobacz obraz źródłowy

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami. Lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg

Więcej informacji:
Lista substancji podlegających ograniczeniom >>
Strona internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów ( ECHA) w sekcji ograniczenia >>