Format karty charakterystyki

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks.pl  

Tel.: 32 202 34 90 / +48793988790

FORMAT KARTY CHARAKTERYSTYKI

Obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym format karty charakterystyki jest  Rozporządzenie Komisji  (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Poniżej link do rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R0878

SDS

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:

  • nowych wymogów dla nanopostaci substancji
  • dostosowania przepisów do szóstego i siódmego przeglądu GHS
  • dostosowania do przepisów załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
  • wymogów odnoszących się do substancji i mieszanin o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego
  • obowiązku umieszczania w karcie charakterystyki specyficznego stężenia granicznego, współczynnika mnożenia i szacunku toksyczności ostrej ustalonej zgodnie z rozporządzeniem CLP

Karta charakterystyki składa się z 16 następujących tytułów sekcji zgodnie z art. 31 ust. 6 oraz dodatkowo ich wymienionych podtytułów, z wyjątkiem sekcji 3, w której należy uwzględnić jedynie odpowiednio podsekcję 3.1 albo 3.2:

Obecny format karty charakterystyki przedstawia się następująco:

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1.Identyfikacja produktu

1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane

1.3.Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4.Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2:Idenfyfikacja zagrożeń

2.1.Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2.Elementy oznakowania

2.3.Inne zagrożenia

SEKCJA 3:Skład/informacja o składnikach:

3.1.Substancje

3.2.Mieszaniny

SEKCJA 4:Środki pierwszej pomocy

4.1.Opis środków pierwszej pomocy

4.2.Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4.3.Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5:Postępowanie w przypadku pożaru

5.1.Środki gaśnicze

5.2.Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3.Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6:Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1.Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.2.Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6.3.Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.4.Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7:Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.2.Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7.3.Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8:Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1.Parametry dotyczące kontroli

8.2.Kontrola narażenia

SEKCJA 9:Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1.Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.2.Inne informacje

SEKCJA 10:Stabilność i reaktywność

10.1.Reaktywność

10.2.Stabilność chemiczna

10.3.Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10.4.Warunki, których należy unikać

10.5.Materiały niezgodne

10.6.Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11:Informacje toksykologiczne

11.1.Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

11.2.Informacje o innych zagrożeniach

SEKCJA 12:Informacje ekologiczne

12.1.Toksyczność

12.2.Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3.Zdolność do bioakumulacji

12.4.Mobilność w glebie

12.5.Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6.Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

12.7.Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13:Postępowanie z odpadami

13.1.Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14:Informacje dotyczące transportu

14.1.Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2.Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3.Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4.Grupa pakowania

14.5.Zagrożenia dla środowiska  

14.6.Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.7.Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15:Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1.Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.2.Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16:Inne informacje