Dodatkowe informacje

DODATKOWE INFORMACJE DOT. KARTY CHARAKTERYSTYKI

Format karty charakterystyki: sekcje, podsekcje

Karta charakterystyki składa się z 16 tytułów sekcji zgodnie z art. 31 ust. 6 oraz dodatkowo ich wymienionych podtytułów, z wyjątkiem sekcji 3, w której należy uwzględnić jedynie odpowiednio podsekcję 3.1 albo 3.2 (Patrz: Format karty charakterystyki )

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w tytułach sekcji częścią wymaganego tytułu jest samo słowo „SEKCJA”. Przykładowo pełny tytuł sekcji 1 karty charakterystyki ma postać:

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Datę sporządzenia karty charakterystyki podaje się na pierwszej stronie. W przypadku przeglądu SDS i przekazania odbiorcom nowej zaktualizowanej wersji karty, zwraca się ich uwagę w sekcji 16 na zmiany w karcie charakterystyki, o ile zmian tych nie wskazano w innym miejscu.

W przypadku zaktualizowanej wersji SDS datę sporządzenia, oznaczoną w następujący sposób: „Aktualizacja: (data)” oraz inne informacje na temat zmienionej wersji, taki jak numer wersji, numer aktualizacji lub datę zmiany wersji umieszcza się na pierwszej stronie.

Odpowiedzialność za treść karty charakterystyki

W sytuacji, gdy istnieje łańcuch dostaw, wymagania rozporządzenia REACH dotyczące dostarczania SDS obowiązują na każdym etapie łańcucha dostaw. Początkowa odpowiedzialność za sporządzenie karty charakterystyki spoczywa na pierwszym dostawcy substancji na rynek UE.

W praktyce może być to producent. Importer lub w niektórych przypadkach, wyłączny przedstawiciel, który powinien w miarę możliwości przewidzieć potencjalne zastosowania substancji lub mieszaniny.

Podmioty na kolejnych etapach łańcucha dostaw powinny również dostarczyć SDS, posługując się informacjami przekazanymi przez swoich dostawców. Sprawdzając ich poprawność oraz ewentualnie uzupełniając je, tak aby spełnić konkretne potrzeby swoich klientów.

Dostawcy substancji lub mieszaniny, która wymaga SDS, ponoszą w każdym przypadku odpowiedzialność za jej treść. Nawet jeżeli nie sporządzili karty charakterystyki samodzielnie. (Dotyczy to również kart charakterystyki rozpowszechnianych w językach innych niż pierwotny język, w którym je sporządzono).

Należy zauważyć, że dostawca musi każdorazowo zawrzeć dane kontaktowe w sekcji 1.3 karty charakterystyki. Nawet jeżeli korzysta z karty od swojego dostawcy bez wprowadzania żadnych zmian w jej treść.

Kto może sporządzić kartę charakterystyki

W sekcji 0.2.3 załącznika II znajduje się informacja:

[…] Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, w stopniu w jakim są one znane. Dostawcy substancji i mieszanin zapewniają odbycie przez takie kompetentne osoby stosownych szkoleń, w tym szkoleń przypominających

W rozporządzeniu nie podano konkretnej definicji „kompetentnej osoby”. Można jednak podać użyteczną definicję powyższego terminu: chodzi o osobę, pewną liczbę osób lub koordynatora grupy posiadającego/posiadających z racji odbytego szkolenia, doświadczenia i kształcenia ustawicznego wiedzę wystarczającą, aby sporządzić stosowne sekcje karty charakterystyki lub całą SDS.

Zobacz obraz źródłowy

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw.
W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków oraz poznania dodatkowych informacji wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Centrum Ekotoksykologiczne
oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki, a także doradztwo w zakresie obowiązku dostarczania karty charakterystyki.
Tłumaczenie kart dostępne w wielu językach. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks.pl  Tel.: 32 202 34 90 / +48793988790

Formularz kontaktowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI
ZMIANY W KARTACH CHARAKTERYSTYKI od 2023 roku
PODSTAWY PRAWNE
FORMAT KARTY CHARAKTERYSTYKI