Karta charakterystyki

KARTA CHARAKTERYSTYKI – sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie

Co to jest karta charakterystyki?

Karta charakterystyki jest podstawowym dokumentem służącym do komunikacji zagrożeń związanych z daną substancją, lub mieszaniną. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia utrzymania bezpieczeństwa pracowników, przeciwdziałania awariom oraz ochrony środowiska.

Dlaczego karta charakterystyki (MSDS) jest potrzebna:

MSDS zawierają informacje na temat właściwości substancji lub mieszaniny, związanych z nimi zagrożeń oraz instrukcji postępowania, utylizacji i transportu, jak również informacje dotyczące pierwszej pomocy, procedur przeciwpożarowych oraz środków kontroli narażenia.

MSDS zawiera dane niezbędne do bezpiecznego obchodzenia się z substancją, lub mieszaniną dla wszystkich użytkowników substancji jako takich, mieszanin lub wyrobów. Z ich pomocą pracodawca może ustalić, czy w jego miejscu pracy znajdują się niebezpieczne mieszaniny lub substancje, a jednocześnie może ocenić ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikające z ich stosowania.

Karta charakterystyki ma określony szablon. W związku z tym każdy użytkownik substancji oraz mieszanin niebezpieczny wie, jakich informacji należy szukać w poszczególnych sekcjach.

Format i zawartość kart charakterystyki określono w rozporządzeniu REACH.

Dokument powinien zostać opracowany przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz na bieżąco aktualizowany.

Sporządzanie, tłumaczenie oraz sprawdzanie kart charakterystyki

Centrum Ekotoksykologiczne
oferuje usługi związane z sporządzaniem, tłumaczeniem oraz sprawdzaniem karty charakterystyki (SDS).

Tłumaczenie kart charakterystyki dostępne w wielu językach. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks.pl  Tel.32 202 34 90 / +48793988790

FB: https://www.facebook.com/kartacharakterystyki

Formularz kontaktowy

Kto powinien posiadać karty charakterystyki

Każdy uczestnik łańcucha dostaw, który udostępnia dalej produkt chemiczny stwarzający zagrożenie ma obowiązek posiadać oraz nieodpłatanie dostarczyć dokument dla substancji lub mieszaniny.

Obowiązek ten nie dotyczy jedynie ostatniego ogniwa w łańcuchu dostaw.

Jakim jest konsument.
Należy zauważyć, że dostawca musi każdorazowo zawrzeć dane kontaktowe w sekcji 1.3, nawet jeżeli korzysta z karty od swojego dostawcy bez wprowadzania żadnych zmian w jej treści.

Dla jakich produktów sporządza się karta charakterystyki

MSDS należy przekazywać odbiorcom produktu w przypadku substancji:

  • lub mieszaniny sklasyfikowanej jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem CLP;Produktów, dla których wymagana jest karta charakterystyki
  • trwałej, wykazującej zdolność do bioakumulacji i toksycznej (PBT) lub bardzo trwałej i wykazującej bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB);
  • ujętej na liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC).

Istnieją wyjątki w ramach których karta nie jest wymagana, a także sytuacje w których nie trzeba sporządzać KCH, ale należy przekazać odbiorcy wymagane informacje.

Więcej informacji znajduje się w podsekcji: Obowiązek dostarczania karty charakterystyki

Kiedy i w jaki sposób należy dostarczyć karty charakterystyki

Kartę charakterystyki należy bezpłatnie dostarczyć odbiorcy najpóźniej w dniu pierwszej dostawy towaru w wersji papierowej lub elektronicznej.

W praktyce może zostać ona wysłana pocztą, dostarczona poprzez e-mail, lub przyczepiona do opakowania towaru.

WAŻNE! Zgodnie z przewodnikiem ECHA umieszczenie MSDS na stronie internetowej, lub wysłanie klientowi odnośnika do strony nie jest rozumiane jako bezpośrednie dostarczenie dokumentu.

Nie trzeba wysyłać karty z każdą dostawą towaru, wystarczy zrobić to raz dla jednego odbiorcy z pierwszą dostawą towaru.

W przypadku aktualizacji karty charakterystyki należy przesłać aktualny dokument wszystkim odbiorcom substancji lub mieszaniny, którym dostarczono tę substancje lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Język karty charakterystyki

Zgodnie z artykułem 31 rozporządzenia REACH, karta charakterystyki dostarczana jest w językach urzędowych państw członkowskich Unii Europejskiej, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

W związku z tym jeżeli na terenie danego kraju obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy, może zachodzić potrzeba dostarczenia dokumentu w kilku językach.

Jeżeli do karty charakterystyki dołączony jest scenariusz narażenia, to również podlega on pod wymagania językowe, takie same jak karta charakterystyki towaru.

Aktualizacja karty charakterystyki

Należy niezwłocznie zaktualizować dokument, jeżeli:Karta charakterystyki

  • pojawią się nowe informacje dotyczące kontroli ryzyka, lub nowe informacje o zagrożeniach czy klasyfikacji substancji;
  • otrzymamy odmowę lub udzielenie zezwolenia;
  • pojawią się ograniczenia zastosowania substancji.

Nowe informacje należy zaktualizować datą oraz dopiskiem „Aktualizacja”.

Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących kart charakterystyki

PAMIĘTAJ! W 2020r. pojawił się nowy szablon MSDS! Wszystkie dotychczasowe karty powinny być zaktualizowane najpóźniej do końca 2022r. 

Zwróć uwagę na: SDS – zmiany 2023

Więcej informacji :

Pozostałe obowiązki związane z MSDS

  • Zgodnie z artykułem 36 rozporządzenia REACH każdy producent, importer, dalszy użytkownik i dystrybutor gromadzi wszystkie karty charakterystyki przez okres co najmniej 10 lat od ostatniej daty produkcji, importu, dostawy lub zastosowania substancji i mieszaniny. 
  • W oparciu o polską ustawę dotyczącą substancji chemicznych i ich mieszanin, każdy przedsiębiorca jest zobligowany do ustanowienia, prowadzenia i aktualizowania na bieżąco spisu produkowanych, importowanych i stosowanych substancji. 

Format karty charakterystyki

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1.Identyfikacja produktu

1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane

1.3.Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4.Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: Idenfyfikacja zagrożeń

2.1.Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2.Elementy oznakowania

2.3.Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach:

3.1.Substancje

3.2.Mieszaniny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1.Opis środków pierwszej pomocy

4.2.Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4.3.Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1.Środki gaśnicze

5.2.Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3.Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1.Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.2.Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6.3.Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.4.Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.2.Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7.3.Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1.Parametry dotyczące kontroli

8.2.Kontrola narażenia

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1.Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.2.Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1.Reaktywność

10.2.Stabilność chemiczna

10.3.Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10.4.Warunki, których należy unikać

10.5.Materiały niezgodne

10.6.Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

11.2.Informacje o innych zagrożeniach

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.Toksyczność

12.2.Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3.Zdolność do bioakumulacji

12.4.Mobilność w glebie

12.5.Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6.Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

12.7.Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1.Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1.Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2.Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3.Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4.Grupa pakowania

14.5.Zagrożenia dla środowiska  

14.6.Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.7.Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1.Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.2.Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje


Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw.
W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria

Formularz kontaktowy

Porada eksperta

ZMIANY W SDS 2023
PODSTAWY PRAWNE
FORMAT SDS
DODATKOWE INFORMACJE