WARUNKI ZWIĄZANE Z DECYZJĄ W SPRAWIE NIEZBĘDNEGO ZASTOSOWANIA

Ukierunkowana ocena ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska powinna ustalić, czy środki kontroli ryzyka i warunki operacyjne stosowania skutkują emisjami i narażeniem ludzi i środowiska. Które są zminimalizowane do najniższego poziomu, jaki jest technicznie i praktycznie możliwy. Jeżeli tak nie jest, należy ustanowić warunki dla osiągnięcia tego celu, odpowiednie dla każdego konkretnego aktu prawnego.

Zasady ustalania warunków dla zastosowań, które uznano za istotne dla społeczeństwa:

• zminimalizowanie narażenia ludzi i zwierząt oraz emisji do środowiska

produkcji, użytkowania, wycofania z eksploatacji i recyklingu. W tym warunków ograniczających ilość stosowanej substancji42, w szczególności w celu uniknięcia lub zminimalizowania narażenia grup szczególnie wrażliwych. Takich jak dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze, które są bardziej wrażliwe na narażenie na szkodliwe chemikalia.

• zapewnienie zachęt do innowacji w zakresie bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań alternatywnych
oraz warunków dotyczących substytucji zobowiązujących do zaangażowania się w zastępowanie i monitorowanie postępów w kierunku zastąpienia (plany zastąpienia),
a także o należy zwykle ustalić termin odstępstw od ograniczeń i dozwolonych zastosowań. • zapewnienie dostępności informacji na temat wykorzystania w łańcuchu dostaw oraz dla konsumentów i podmiotów gospodarujących odpadami.


I. PRZEGLĄD KONCEPCJI NIEZBĘDNEGO ZASTOSOWANIA W PROTOKOLE MONTREALSKIMII.
II. JAKIE JEST KONKRETNE ZASTOSOWANIE, KTÓRE NALEŻY OCENIĆ?
III. OCENA, CZY UŻYTKOWANIE JEST NIEZBĘDNE DLA SPOŁECZEŃSTWA