Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?

Co to jest scenariusz narażenia?Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażeniaCzy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?Inne źródła informacji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH – opracowanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia oraz wdrożenie zawartych w nich wymagań w Waszej firmie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks@ekotoks.pl

Dalszy użytkownik jest zobowiązany powiadomić ECHA o własnych warunkach stosowania i stworzyć swój własny raport bezpieczeństwa chemicznego, jeżeli:

  • Dostawca nie ujął jego zastosowania w scenariuszach narażenia, lub
  • Nie ma możliwości modyfikowania swoich warunków użytkowania, tak aby spełniać zalecenia wymienione w scenariuszu narażenia od dostawcy.

Dalsi użytkownicy, którzy używają substancji w ilościach powyżej 1 tony rocznie i wykonują swoją własną ocenę bezpieczeństwa chemicznego są zobowiązani do poinformowania ECHA o tym fakcie w ciągu sześciu miesięcy.

Dalsi użytkownicy, którzy używają substancji w ilościach poniżej 1 tony rocznie nie muszą wykonywać swojej oceny bezpieczeństwa, ale powinni poinformować ECHA o swoich zastosowaniach.

UWAGA !! Jeśli substancja jest półproduktem, który powinien być stosowany jedynie w ściśle kontrolowanych warunkach, a chcesz używać go w inny sposób, informacja nie jest wystarczająca. Należy wybrać takiego dostawcę, który wykonał pełną rejestrację i zawarł w niej Twoje warunki użytkowania.

Raport Bezpieczeństw Chemicznego dalszego użytkownika powinien zawierać:

  • dane identyfikacyjne i dane kontaktowe dalszego użytkownika;
  • identyfikację producenta lub importera lub innego dostawcy;
  • Numer rejestracyjny (e), jeżeli są dostępne;
  • identyfikację substancji;
  • krótki ogólny opis zastosowania dalszego użytkownika i warunków użytkowania;

Raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika jest tworzony za pomocą programu IUCLID i CHESAR i składany do Agencji za pośrednictwem systemu REACH-IT.

W przypadku stosowanie substancji do więcej niż jednego zastosowania, istnieją pewne wyjątki. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie:

http://echa.europa.eu/doc/reach/du_fs/du_fact_sheet_en.pdf


SCENARIUSZ NARAŻENIA
Co to jest scenariusz narażenia?
Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażenia
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?
Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Inne źródła informacji