Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?

Co to jest scenariusz narażenia?Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażeniaCzy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?Inne źródła informacji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH – opracowanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia oraz wdrożenie zawartych w nich wymagań w Waszej firmie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks@ekotoks.pl

ZGŁOSZENIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA DO EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW

Dalszy użytkownik jest zobowiązany powiadomić ECHA o własnych warunkach stosowania. I stworzyć swój własny raport bezpieczeństwa chemicznego, jeżeli:

  • dostawca nie ujął jego zastosowania w scenariuszach narażenia, lub
  • nie ma możliwości modyfikowania swoich warunków użytkowania. Tak aby spełniać zalecenia wymienione w scenariuszu narażenia od dostawcy.

Kolejni użytkownicy. Którzy używają substancji w ilościach powyżej 1 tony rocznie i wykonują swoją własną ocenę bezpieczeństwa. Chemicznego są zobowiązani poinformować ECHA o tym fakcie w ciągu sześciu miesięcy.

Kolejni użytkownicy. Którzy używają substancji w ilościach poniżej 1 tony rocznie. Nie muszą wykonywać swojej oceny bezpieczeństwa. Ale powinni poinformować ECHA o swoich zastosowaniach.

UWAGA !! Jeśli substancja jest półproduktem. Który powinien być stosowany jedynie w ściśle kontrolowanych warunkach. A chcesz używać go w inny sposób. Informacja nie jest wystarczająca. Należy wybrać takiego dostawcę, który wykonał pełną rejestrację i zawarł w niej Twoje warunki użytkowania.

Raport Bezpieczeństw Chemicznego dalszego użytkownika powinien zawierać:

  • dane identyfikacyjne i dane kontaktowe dalszego użytkownika;
  • identyfikację producenta lub importera lub innego dostawcy;
  • numer rejestracyjny, jeżeli jest dostępny;
  • identyfikację substancji;
  • krótki ogólny opis zastosowania dalszego użytkownika i warunków użytkowania.

Raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika jest tworzony. Za pomocą programu IUCLID i CHESAR i składany do Agencji za pośrednictwem systemu REACH-IT.

W przypadku stosowania substancji do więcej niż jednego zastosowania. Istnieją pewne wyjątki. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie ECHA.


SCENARIUSZ NARAŻENIA
Co to jest scenariusz narażenia?
Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażenia
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?
Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Inne źródła informacji

Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?