Treść scenariusza narażenia

Co to jest scenariusz narażenia?Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażeniaCzy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?Inne źródła informacji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH – opracowanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia oraz wdrożenie zawartych w nich wymagań w Waszej firmie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks@ekotoks.pl

Scenariusze narażenia przekazywane w łańcuchu dostaw mają zazwyczaj strukturę zgodną z Poradnikiem ECHA na temat wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego, część D: Przygotowanie scenariusza narażenia.

 • krótki tytuł określający zawartość scenariusza narażenia,
 • procedury i działania objęte scenariuszem narażenia,
 • czas trwania i częstotliwość zastosowania (dla pracowników, konsumentów i środowiska),
 • fizyczna postać produktu zawierającego substancję i stężenie substancji,
 • ilości wykorzystane w danym okresie i / lub aktywności (dla pracowników, konsumentów i środowiska);
 • inne operacyjne warunki zastosowania,
 • środki kontroli ryzyka w przedsiębiorstwach przemysłowych (pracownicy i środowisko),
 • środki kontroli ryzyka do stosowania poza zakładami przemysłowymi (pracownicy i środowisko),
 • kontrolowanie ryzyka związanego z zastosowaniem przez konsumentów i ogół społeczeństwa (w odniesieniu do konsumentów i środowiska);
 • środki zarządzania odpadami związane z zastosowaniami,
 • oszacowanie narażenia odniesienie do jego źródła,
 • wytyczne dla dalszych użytkowników w zakresie kontroli, czy pracują w granicach określonych w scenariuszu narażenia.

Dla każdego scenariusza narażenia została przeprowadzona ocena bezpieczeństwa chemicznego zawierająca ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka, w celu wykazania, że ryzyko jest kontrolowane.


SCENARIUSZ NARAŻENIA
Co to jest scenariusz narażenia?
Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażenia
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?
Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Inne źródła informacji