Format scenariusza narażenia

Co to jest scenariusz narażenia?Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażeniaCzy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?Inne źródła informacji

Format scenariusza narażenia nie jest oficjalnie określony. Panuje zatem dowolność co do formy w jakiej odpowiednie informacje powinny być zawarte. Jako ułatwienie dla przedsiębiorców zostały opracowane standardowe formaty scenariuszy narażenia przez stowarzyszenia branżowe. W Polsce podobny dokument został opracowany przez Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki w Instytucie Chemii Przemysłowej.

STANDARDOWE FORMATY SCENARIUSZY NARAŻENIA

Informacje, które należy zawrzeć w scenariuszu narażenia są dostępne w wydanym przez ECHA Poradniku na temat wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.12: opis zastosowań, Plik jest dostępny w języku polskim w formacie PDF:

https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_pl.pdf

Użyteczne informacje można znaleźć także w Części D Poradnika: Przygotowanie scenariusza narażenia i oraz w Części F: Format raportu bezpieczeństwa chemicznego.

Wszystkie poradniki dostępne są na stronie:

https://echa.europa.eu/pl/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment


SCENARIUSZ NARAŻENIA
Co to jest scenariusz narażenia?
Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażenia
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?
Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Inne źródła informacji