Co to jest scenariusz narażenia

Co to jest scenariusz narażenia?Format SN
Treść scenariusza narażeniaCzy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?Inne źródła informacji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH – opracowanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia oraz wdrożenie zawartych w nich wymagań w Waszej firmie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks@ekotoks.pl

Co to jest SN?

SN jest narzędziem do opisania odpowiednich warunków operacyjnych i środków zarządzania ryzykiem, aby zapewnić kontrolę ryzyka dla użytkowników w całym łańcuchu dostaw. SN może składać się z kilku scenariuszy cząstkowych opisujących różne zastosowania (obejmujące środowisko, pracowników i konsumentów, jeśli to konieczne).

W SN opisane są warunki, w których substancja może być stosowana przy jednoczesnej kontroli ryzyka dla określonego zastosowania (lub grupy zastosowań). Zidentyfikowane zastosowania są podane w tytule SN, a także w sekcji 1 (podsekcja 1.2) karty charakterystyki.
Warunki stosowania

Termin „warunki stosowania” obejmuje parametry, które mają wpływ na ocenę narażenia na działanie substancji podczas stosowania (tak zwane determinanty narażenia).

Obejmuje:

  • Warunki operacyjne (OC), oraz
  • Środki zarządzania ryzykiem (RMM).

Warunki operacyjne opisują warunki, w których pracownicy lub konsumenci używają substancji. Obejmuje to na przykład warunki procesu (np. temperatura, proces zamknięty lub otwarty), częstotliwość i czas użytkowania, użyte ilości. Warunki operacyjne obejmują również fizyczny stan substancji w procesie lub w produkcie (ciało stałe / ciecz / gaz, stopień zapylenia przy stanie stałym), jak również cechy środowiska w którym stosuje się substancję (na przykład wysokość temperatury i wydajność wentylacji), oraz środowiska, do którego substancja jest emitowana (np. przepływ przez rzekę i pojemność kanalizacji).

Określenie „środek zarządzania ryzykiem” oznacza środek, który został wprowadzony podczas wytwarzania lub stosowania substancji (jako takie lub w mieszaninie substancji) i który ogranicza lub zapobiega narażeniu na jej działanie ludzi i środowiska.

Środkami zarządzania ryzykiem stosowanymi w przemyśle są, na przykład: zamknięcie procesu, wprowadzenie systemów wentylacji wyciągowej, spalanie gazów odlotowych z pieca, oczyszczanie ścieków (wody) w miejskich lub przyzakładowych oczyszczalniach ścieków.

Środki zarządzania ryzykiem obejmują również stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak rękawiczki lub maski.


SCENARIUSZ NARAŻENIA
Co to jest scenariusz narażenia?
Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażenia
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?
Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Inne źródła informacji