Inne źródła informacji

Co to jest scenariusz narażenia?Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażeniaCzy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?Inne źródła informacji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH – opracowanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia oraz wdrożenie zawartych w nich wymagań w Waszej firmie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks@ekotoks.pl

INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

Warto szukać informacji na temat wymagań dotyczących scenariuszy narażenia w stowarzyszeniach branżowych. Część z nich określiła zidentyfikowane zastosowania. I warunki stosowania dla dalszych użytkowników chemikaliów. W ramach systemu UDS, FECC do dystrybucji, FEIC do klejów itp.

Przydatnym narzędziem do tworzenia kart charakterystyki i scenariuszy narażenia. Jest biblioteka EuPhraC „europejska listę fraz EuPhraC” (wersja 1.0, 15 maja 2010). Europejski katalog wyrażeń EuPhraC . Jest obecnie dostępny w języku angielskim i niemieckim. Zaktualizowana wersja będzie dostępna w 30 językach. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://euphrac.eu

Dalszy użytkownicy mogą również szukać przydatnych informacji na stronach DUCC (Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group) – grupy wspierającej formulatorów mieszanin: http://www.ducc.eu/Home.aspx

Dalszy użytkownik powinien aktywnie monitorować i śledzić sytuację w odpowiednich stowarzyszeniach branżowych i stowarzyszeniach, które przygotowują ogólne scenariusze narażenia.


SCENARIUSZ NARAŻENIA
Co to jest scenariusz narażenia?
Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażenia
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?
Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Inne źródła informacji

 

Inne źródła informacji
Inne źródła informacji