Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?

Co to jest scenariusz narażenia?Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażeniaCzy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?Inne źródła informacji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH – opracowanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia oraz wdrożenie zawartych w nich wymagań w Waszej firmie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks@ekotoks.pl

WPROWADZENIE INFORMACJI ZE SCENARIUSZA NARAŻENIA DO KARTY CHARAKTERYSTYKI MIESZANIN

  • dołączenie scenariusza narażenia dla substancji jako takiej lub dla substancji w mieszaninie powyżej stężenia progowego zgodnie z art. 14 rozporządzenia REACH jako załącznik;
  • włączenie informacji z wielu scenariuszy narażenia dla substancji jako takich lub substancji w mieszaninie bezpośrednio do karty charakterystyki (sekcja 1-16);
  • dołączenie scenariusza narażenia do karty charakterystyki dla mieszaniny specjalnej (np. stopy, mieszanki gumowe itp.);
  • dołączenie scenariusza narażenia do karty charakterystyki dla mieszaniny zgodnie z art. 31 ust. 2 rozporządzenia REACH, jeśli wykonany został raport bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny;
  • dołączenie do karty charakterystyki tzw. SUMI (Safe use of mixture instruction).

SCENARIUSZ NARAŻENIA
Co to jest scenariusz narażenia?
Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażenia
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?
Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Inne źródła informacji

Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?