Oktametylocyklotetrasiloksan (D4), dekametylocyklopentasiloksan (D5) i dodekametylocykloheksasiloksan (D6) substancje podlegające ograniczeniom na mocy rozporządzenia Komisji UE 

Oktametylocyklotetrasiloksan (D4), dekametylocyklopentasiloksan (D5) i dodekametylocykloheksasiloksan (D6) substancje podlegające ograniczeniom na mocy rozporządzenia Komisji UE 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1328 z dnia 16 maja 2024 r

Pozycja 70 w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 otrzymuje brzmienie: 

Substancji nie wprowadza się do obrotu jako substancji w postaci własnej, jako składnika innych substancji lub w mieszaninach. Jeżeli ich stężenie jest równe lub większe niż 0,1% wagowo po dniu 6 czerwca 2026 r. (ust. 1). 

Ponadto substancja nie może być stosowana jako rozpuszczalnik do czyszczenia na sucho tekstyliów, skóry i futer po 6 czerwca 2026 r. (ust. 2). 

W drodze odstępstwa (między innymi):

 • W przypadku D4 i D5 w zmywalnych produktach kosmetycznych, jeżeli występuje w mieszaninach, stosuje się je po 31 stycznia 2020 r. 
 • W odniesieniu do wszystkich produktów kosmetycznych innych niż wymienione powyżej ustęp 1 będzie miał zastosowanie po 6 czerwca 2027 r. 
 • W odniesieniu do wyrobów medycznych i akcesoriów do wyrobów medycznych ust. 1 stosuje się po dniu 6 czerwca 2031 r. 
 • W odniesieniu do produktów leczniczych i weterynaryjnych produktów leczniczych ustęp 1 stosuje się po dniu 6 czerwca 2031 r. 
 • W przypadku D5 jako rozpuszczalnika w pralni chemicznej tekstyliów, skóry i futer ustępy 1 i 2 stosuje się po 6 czerwca 2034 r. 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401328 

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/ 

Konferencja REACH 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/ 

Przegląd unijnej dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Przegląd unijnej dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Parlament Europejski przyjął nowe środki mające na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru opakowań i zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych w UE. 

Przepisy, które zostały wstępnie uzgodnione z Radą, obejmują cele w zakresie redukcji opakowań (5% do 2030 r., 10% do 2035 r. i 15% do 2040 r.). I nakładają na kraje UE obowiązek zmniejszenia w szczególności ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Aby zmniejszyć liczbę niepotrzebnych opakowań. Maksymalny współczynnik pustej przestrzeni wynosi 50% dla opakowań grupowych, transportowych i e-commerce; Producenci i importerzy będą również musieli zadbać o to. Aby masa i objętość opakowań były zminimalizowane. 

Od 1 stycznia 2030 r. zakazane zostaną niektóre rodzaje opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Należą do nich opakowania na nieprzetworzone świeże owoce i warzywa, opakowania na żywność i napoje napełniane i spożywane w kawiarniach i restauracjach, pojedyncze porcje (np. przyprawy, sosy, śmietanka, cukier). Miniaturowe opakowania na kosmetyki oraz bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy (poniżej 15 mikronów). 

Aby zapobiec negatywnym skutkom zdrowotnym, w tekście zawarto zakaz stosowania tzw. „wiecznych chemikaliów” (per- i polifluorowanych substancji alkilowych lub PFAS) powyżej określonych progów w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Proponowane rozporządzenie określałoby przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju (np. w zakresie substancji potencjalnie niebezpiecznych, możliwości recyklingu oraz obowiązkowej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu i minimalizacji opakowań); etykietowania, znakowania i informacji (np. w zakresie składu materiałowego opakowań); obowiązków podmiotów gospodarczych (np. zakazu stosowania niektórych formatów opakowań oraz określenia celów w zakresie ponownego użycia i napełniania); gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (np. celów w zakresie ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych oraz systemów kaucji i zwrotu jednorazowych plastikowych butelek na napoje i metalowych pojemników na napoje); oraz zielonych zamówień publicznych. 

Strona internetowa PE: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20240419IPR20589/new-eu-rules-to-reduce-reuse-and-recycle-packaging 

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/ 

Konferencja REACH 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training 

Koncepcja niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów

Koncepcja niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów

Pojęcie niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów stanowi ramy mające na celu określenie, kiedy stosowanie niektórych substancji jest konieczne ze względu na potrzeby społeczne. Ma na celu zrównoważenie kwestii związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem z wymaganiami społecznymi. Koncepcja ta obejmuje identyfikację zastosowań, które mają kluczowe znaczenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społeczeństwa. Przy jednoczesnej ocenie dostępności rozwiązań alternatywnych.  
Dzięki ustrukturyzowanym ocenom można odfiltrować zastosowania inne niż niezbędne, upraszczając procesy regulacyjne i promując przejście na bezpieczniejsze alternatywy. Wdrożenie tej koncepcji wymaga starannego rozważenia konkretnych kryteriów i procedur w ramach poszczególnych ram prawnych, aby zapewnić jej skuteczność i możliwość zastosowania w różnych sektorach. 
 
1. Stosowanie najbardziej szkodliwej substancji jest konieczne dla zdrowia lub bezpieczeństwa w odniesieniu do co najmniej jednego z następujących elementów: 
– Rozwiązywanie problemów związanych z chorobami i porównywalnymi problemami zdrowotnymi; 
– Utrzymanie podstawowych warunków życia i zdrowia ludzi lub zwierząt; 
– Zarządzanie kryzysami zdrowotnymi i sytuacjami nadzwyczajnymi; 
– Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego; 
– Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

 
2. Stosowanie najbardziej szkodliwej substancji ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa w odniesieniu do co najmniej jednego z następujących elementów:
– Zapewnianie zasobów lub usług, które muszą pozostać w służbie społeczeństwa, aby mogło funkcjonować; 
– Zapewnienie zasobów, takich jak infrastruktura i sprzęt, w celu zapewnienia społeczeństwu obronności i bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń konwencjonalnych, niekonwencjonalnych i hybrydowych; 
– Zarządzanie ryzykiem społecznym i skutkami kryzysów naturalnych i klęsk żywiołowych; 
– Ochrona i odbudowa środowiska naturalnego; 
– Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; 
– Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Równolegle, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznieStrona Centrum Ekotoksykologicznego NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIE: 
ECHA: Guiding criteria and principles for the essential use concept in EU legislation dealing with chemicals 
Konferencja REACH 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training  

Wniosek w sprawie ograniczeń większej liczby substancji związków chromu (VI) 

Wniosek w sprawie ograniczeń większej liczby substancji związków chromu (VI) 

ECHA/NR/24/13 

Komisja Europejska zwróciła się do ECHA o poszerzenie wykazu substancji podlegającym ograniczeniom REACH. Tak aby obejmował on co najmniej 12 związków chromu (VI). 

Helsinki, 8 maja 2024 r. – ECHA otrzymała od Komisji zaktualizowane pełnomocnictwo do przygotowania wniosku w sprawie ewentualnego ograniczenia dotyczącego substancji zawierających chrom (VI). Niniejsza aktualizacja uzupełnia pierwotny wniosek z września 2023 r. W którym skoncentrowano się na dwóch pozycjach znajdujących się obecnie w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń REACH. A mianowicie jest to tlenek chromu (VI) (pozycja 16) i kwas chromowy (VI) (pozycja 17). 

Zaktualizowany wykaz obejmuje obecnie substancje chromu (VI) określone w pozycjach 16–22 i 28–31 wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń REACH. Ponadto ECHA została poproszona o uwzględnienie we wniosku w sprawie ograniczeń innych substancji chromu (VI) niewymienionych w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. W szczególności chromianu (VI) baru (numer EC 233-660-5). Substancje te mogą stanowić zagrożenie dla pracowników i społeczeństwa, jeżeli są stosowane jako substytuty chromu (VI) podlegające obowiązkowi uzyskania zezwolenia. 

Biorąc pod uwagę szerszy zakres, ECHA przedłoży wniosek w sprawie ograniczeń do dnia 11 kwietnia 2025 r. 

Link do wiadomości ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/restriction-proposal-on-chromium-vi-to-cover-more-substances  

Strona internetowa Ekotox Chemicals Management: https://ekotox.eu/chemicals-management/ 

Konferencja REACH 2024: Konferencja REACH 2024 – Szkolenie Ekotox

Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Komisja Europejska opublikowała sześć nowych aktów prawnych w ramach dyrektywy w sprawie wody pitnej. Wyznaczają one ramy minimalnych wymagań higienicznych dla materiałów i certyfikacji produktów mających kontakt z naszą wodą pitną.

Nowe ramy regulacyjne obejmują:

• Europejskie wykazy pozytywne substancji wyjściowych, składów i składników. Które są dopuszczone do stosowania w materiałach produkcyjnych mających kontakt z wodą pitną.

• Metodologie oceny ryzyka i wymogi informacyjne dotyczące przeglądu substancji wyjściowych, składów i składników. Które mogłyby zostać dodane do wykazów pozytywnych.

• Procedury administracyjne dotyczące aktualizacji wykazów pozytywnych.


  Pod koniec 2025 r. podmioty gospodarcze i organy krajowe mogą zacząć powiadamiać ECHA o zamiarze zaproponowania zmian w europejskich wykazach pozytywnych. Od końca 2026 r. mogą zacząć składać do ECHA wnioski o dodanie nowych wpisów oraz o zmianę. Lub usunięcie istniejących wpisów z europejskich list pozytywnych.


  Europejskie listy pozytywne: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L_202400367#msdynttrid=6_Z9sTlh8PoLztrQtvysrxrmCVrOQCTxjZpy8JpfjFw

  Strona internetowa Ekotox Chemicals Management: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

  Konferencja REACH 2024: Konferencja REACH 2024 – Szkolenie Ekotox

  Wspólna ogólnoeuropejska ocena czynników powodujących zanieczyszczenie chemiczne i jego wpływ przeprowadzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) 

  Wspólna ogólnoeuropejska ocena czynników powodujących zanieczyszczenie chemiczne i jego wpływ przeprowadzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) 

  ECHA/NR/24/11

  Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju w kierunku środowiska wolnego od toksyn (CSS) obejmuje dwa nadrzędne cele prawodawstwa w zakresie chemikaliów: zapobieganie szkodom dla ludzi i planety powodowanym przez niebezpieczne chemikalia i ich toksyczne skutki oraz wspieranie przemysłu EU w produkcji bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów.

  Jako jedno z działań CSS, Europejska Agencja Środowiska (EEA), Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) i Komisja Europejska (KE). Opracowały ramy wskaźników dotyczących chemikaliów, aby wspierać te cele. Celem tych ram jest monitorowanie czynników i skutków zanieczyszczenia chemicznego oraz pomiar skuteczności przepisów dotyczących chemikaliów.

  Platforma ma pulpit nawigacyjny online dostępny tutaj:

  https://www.eea.europa.eu/en/european-zero-pollution-dashboards/chemicals-strategy-for-sustainability

  Strona ECHA: https://echa.europa.eu/pl/-/eu-agencies-more-work-needed-to-make-chemicals-safe-and-sustainable

  Strona Centrum Ekotoksykologicznego: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

  Konferencja REACH 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training

  Unia Europejska zmienia zastosowania niektórych nanomateriałóww produktach kosmetycznych

  Unia Europejska zmienia zastosowania niektórych nanomateriałóww produktach kosmetycznych

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/858 z dnia 14 marca 2024 r.


  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 obejmuje regulacje dotyczące wielu składników, takich jak kopolimer styren/akrylan. Wprowadza również ograniczenia dotyczące soli sodowej kopolimeru styren/akrylan i innych substancji, stosowanych w produktach kosmetycznych.

  Badania Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów w sprawie bezpieczeństwa nanomateriałów w produktach kosmetycznych wykazały, że w/w nanomateriały mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, jeśli zostaną wykorzystane jako składnik w produktach kosmetycznych.

  Zastosowanie hydroksyapatytu w produktach kosmetycznych

  Rozporządzenie Komisji (EU) 2024/858: Rendelet – EU – 2024/858 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

  Ekotox kosmetyki: https://ekotox.eu/cosmetics-2/

  Diizocyjaniany w miejscu pracy: OEL i BEL dla ołowiu i jego związków nieorganicznych 

  Diizocyjaniany w miejscu pracy: OEL i BEL dla ołowiu i jego związków nieorganicznych 

  DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/869  

  w sprawie zmiany dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 98/24/WE w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla ołowiu i jego związków nieorganicznych oraz dla  

  Po raz pierwszy Parlament Europejski przyjął nowe limity narażenia na diizocyjaniany. 

  Dyrektywa (EU) 2024/869: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400869 

  Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami:https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/ 

  Konferencja REACH 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training 

  Wpływ 21. ATP na rozporządzenie CLP 

  Wpływ 21. ATP na rozporządzenie CLP 

  Wchodzi w życie najnowsza aktualizacja 21. ATP – dostosowanie do postępu technicznego do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Nowelizacja ta wporwadza znaczące zmiany w klasyfikacji i oznakowaniu niebezpiecznych chemikaliów, ma to na celu wzmocnienie środków bezpieczeństwa i ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska.  

  Najważniejsze punkty 21. ATP obejmują: 
  1. Zmienione kryteria klasyfikacji: Wprowadzono zaktualizowane kryteria, aby zapewnić zgodność klasyfikacji niebezpiecznych chemikaliów z najnowszą wiedzą naukową i międzynarodowymi standardami. 
  1. Zharmonizowane wymogi dotyczące etykietowania: Zmiany w wymaganiach dotyczących etykietowania mają na celu zapewnienie jaśniejszych informacji dotyczących zagrożeń chemicznych. Dążą one do ułatwienia bezpiecznego obchodzenia się z tymi substancjami i ich przechowywania poprzez bardziej znormalizowane oznakowanie.
  1. Zaktualizowana informacja o zagrożeniach: Ulepszona komunikacja o zagrożeniach obejmuje wprowadzenie nowych piktogramów i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia. Dzięki temu poprawiła się przejrzystość i skuteczność informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów chemicznych.

  Zharmonizowana Klasyfikacja z Załącznika VI będzie obowiązywać w UE (i Irlandii Północnej) od 1 września 2025 roku. 

  Istnieją znaczne rozbieżności między UE a Wielką Brytanią w odniesieniu do 28 dodanych i 24 zmienionych substancji, co stanowi wyzwanie dla firm handlujących na obu rynkach w zakresie zarządzania kartami charakterystyki i etykietami. 

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy w zrozumieniu wpływu 21. ATP na rozporządzenie CLP na Twoje procesy zarządzania chemikaliami, skontaktuj się z nami pod adresem ekotoks@ekotoks.pl.  

  Rozporządzenie (EU) 2024/197: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400197 

  Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/ 

  EkotoxInfo 03/2024  

  EkotoxInfo 03/2024  

  ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE DETERGENTÓW (REFIT) 

  Detergenty, jako codzienny produkt konsumencki i przemysłowy, mają znaczący wpływ na środowisko poprzez zanieczyszczenie wody. Poziomy związków fosforu i azotu prowadzą do eutrofizacji rzek, wody gruntowe mogą być zanieczyszczone, jeśli składniki detergentów nie są w pełni biodegradowalne, a mikrodrobiny plastiku z opakowań gromadzą się w środowisku. Ponadto detergenty nadal zawierają substancje, które mają wpływ na zdrowie ludzi. Wiele detergentów dostępnych na rynku nadal zawiera niebezpieczne substancje, które zaburzają układ hormonalny.  

  W dniu 28 kwietnia 2023 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie detergentów, który stanowi okazję do poprawy kontroli detergentów na rynku europejskim, a tym samym zminimalizowania wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 

  Projekt rozporządzenia ma na celu wdrożenie Planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia (ZPAP) oraz Strategii zrównoważonego rozwoju w zakresie chemikaliów (CSS).  

  • Zminimalizowanie stosowania substancji niebezpiecznych (CMR, substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, substancji toksycznych dla określonych narządów docelowych w przypadku narażenia jednorazowego lub powtarzanego, substancji uczulających drogi oddechowe, PBT, vPvB, PMT, vPvM, substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego, substancji wpływających na układ odpornościowy, neurologiczny lub oddechowy oraz substancji toksycznych dla określonych narządów). 
  • Ograniczenie stosowania fosforanów i związków fosforu – ustalenie limitów zgodnie z oznakowaniem ekologicznym UE
  • Zakaz stosowania jakichkolwiek plastikowych opakowań na tabletki lub kapsułki detergentów. 
  • Rozszerzenie wymogów dotyczących biodegradowalności na wszystkie detergenty i środki powierzchniowo czynne.  

  Celem proponowanego rozporządzenia jest: 

  • Uproszczenie zasad rynkowych 

  i.  Zniesienie obowiązku dostarczania arkusza danych dotyczących składu niebezpiecznych detergentów  

  ii. Usunięcie obowiązkowej interwencji zatwierdzonych laboratoriów, które przeprowadziły testy zgodnie z rozporządzeniem 

  iii. Możliwość ubiegania się o zwolnienie dla środków powierzchniowo czynnych, które nie spełniają kryterium całkowitej biodegradowalności 

  iv. Producent detergentów i środków powierzchniowo czynnych z siedzibą w UE 

  • Uproszczenie i usprawnienie oznakowania 

  v. Wprowadzenie dobrowolnego oznakowania cyfrowego, co zmniejszy koszty dla przemysłu i zwiększy przejrzystość etykiet dla użytkowników końcowych.  

  vi. Rozróżnianie produktów pakowanych i produktów sprzedawanych w formie kartridży oraz sposób ich etykietowania  

  • Ułatwienie sprzedaży innowacyjnych bezpiecznych produktów (np. detergentów na bazie mikroorganizmów) 
  • Wprowadzenie wymogów bezpieczeństwa dla producentów detergentów zawierających mikroorganizmy   

  vii. Obowiązek oznaczania przez producentów obecności mikroorganizmów w detergentach w celu lepszego informowania konsumentów  

  • zwiększenie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa dzięki jasnym zasadom dotyczącym uzupełniania  

  viii. Konsumenci otrzymują informacje, których potrzebują przy zakupie detergentów uzupełniających 

  Wizja zerowego zanieczyszczenia do 2050 r. ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody do poziomu, który nie jest już uważany za szkodliwy dla zdrowia i naturalnych ekosystemów.   Projekt rozporządzenia jest dostępny na stronie: https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2023/0217/COM_COM(2023)0217_PL.pdf 

    Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca detergentów: https://ekotox.pl/detergenty-i-srodki-powierzchniowo-czynne/  

  Ekotox webinary: https://ekotoxtraining.com/