Oktametylocyklotetrasiloksan (D4), dekametylocyklopentasiloksan (D5) i dodekametylocykloheksasiloksan (D6) substancje podlegające ograniczeniom na mocy rozporządzenia Komisji UE 

Oktametylocyklotetrasiloksan (D4), dekametylocyklopentasiloksan (D5) i dodekametylocykloheksasiloksan (D6) substancje podlegające ograniczeniom na mocy rozporządzenia Komisji UE 

Oktametylocyklotetrasiloksan (D4), dekametylocyklopentasiloksan (D5) i dodekametylocykloheksasiloksan (D6) substancje podlegające ograniczeniom na mocy rozporządzenia Komisji UE 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1328 z dnia 16 maja 2024 r

Pozycja 70 w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 otrzymuje brzmienie: 

Substancji nie wprowadza się do obrotu jako substancji w postaci własnej, jako składnika innych substancji lub w mieszaninach. Jeżeli ich stężenie jest równe lub większe niż 0,1% wagowo po dniu 6 czerwca 2026 r. (ust. 1). 

Ponadto substancja nie może być stosowana jako rozpuszczalnik do czyszczenia na sucho tekstyliów, skóry i futer po 6 czerwca 2026 r. (ust. 2). 

W drodze odstępstwa (między innymi):

  • W przypadku D4 i D5 w zmywalnych produktach kosmetycznych, jeżeli występuje w mieszaninach, stosuje się je po 31 stycznia 2020 r. 
  • W odniesieniu do wszystkich produktów kosmetycznych innych niż wymienione powyżej ustęp 1 będzie miał zastosowanie po 6 czerwca 2027 r. 
  • W odniesieniu do wyrobów medycznych i akcesoriów do wyrobów medycznych ust. 1 stosuje się po dniu 6 czerwca 2031 r. 
  • W odniesieniu do produktów leczniczych i weterynaryjnych produktów leczniczych ustęp 1 stosuje się po dniu 6 czerwca 2031 r. 
  • W przypadku D5 jako rozpuszczalnika w pralni chemicznej tekstyliów, skóry i futer ustępy 1 i 2 stosuje się po 6 czerwca 2034 r. 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401328 

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/ 

Konferencja REACH 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/