EkotoxInfo06/2024 

EkotoxInfo06/2024 

EkotoxInfo06/2024 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem aktualności EkotoxInfo. W podsumowaniu zmian w dziedzinie prawodawstwa i zarządzania chemikaliami znajdą Państwo następujące tematy:

 1. Nanomateriały w produktach kosmetycznych
 2. Przedłużenie okresu trwania unijnego programu oceny substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych
 3. Przegląd dyrektywy UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
 4. Koncepcja niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów
 5. Ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)
 6. Wniosek w sprawie ograniczeń większej liczby substancji związków chromu (VI)
 7. Oktametylocyklotetrasiloksan (D4), dekametylocyklopentasiloksan (D5) i dodekametylocykloheksasiloksan (D6) – substancje podlegające ograniczeniom na mocy rozporządzenia Komisji UE.
 8. Składanie powiadomień dalszego użytkownika o dozwolonych zastosowaniach
 9. Konferencja REACH 2024 odbędzie się w Bratysławie w dniach 15-16 października 2024 r.
 • Nanomateriały w produktach kosmetycznych

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/858 (14 marca 2024 r.) Parlamentu Europejskiego i Rady 1223/2009/WE w sprawie kopolimeru styren/akrylan, kopolimeru styren/akrylan sodu, miedzi, koloidu miedzi, hydroksyapatytu, w sprawie modyfikacji nanomateriałów złota, koloidu złota, kwasu tioetyloaminohialuronowego złota, koloidu acetyloheptapeptydu-9 złota, platyny, koloidu platyny, koloidu acetylo-tetrapeptydu-17 platyny i koloidu srebra w produktach kosmetycznych.

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/unia-europejska-zmienia-zastosowania-niektorych-nanomaterialoww-produktach-kosmetycznych/

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca kosmetyków: https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/produkty-kosmetyczne/

 • Przedłużenie okresu trwania unijnego programu oceny substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1398 z dnia 14 marca 2024 r.

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/przedluzenie-okresu-trwania-unijnego-programu-oceny-substancji-czynnych-stosowanych-w-produktach-biobojczych/

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca produktów biobójczych: https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/produkty-biobojcze/

 • Przegląd dyrektywy UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Proponowane rozporządzenie określałoby przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju (np. w zakresie substancji potencjalnie niebezpiecznych, możliwości recyklingu oraz obowiązkowej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu i minimalizacji opakowań); etykietowania, znakowania i informacji (np. w zakresie składu materiałowego opakowań); obowiązków podmiotów gospodarczych (np. zakazu stosowania niektórych formatów opakowań oraz określenia celów w zakresie ponownego użycia i napełniania); gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (np. celów w zakresie ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych oraz systemów kaucji i zwrotu jednorazowych plastikowych butelek na napoje i metalowych pojemników na napoje); oraz zielonych zamówień publicznych.

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/przeglad-unijnej-dyrektywy-w-sprawie-opakowan-i-odpadow-opakowaniowych/

Strona Parlamentu Europejskiego: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20240419IPR20589/nowe-przepisy-unii-o-redukcji-ilosci-wielokrotnym-uzyciu-i-recyklingu-opakowan

Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

 • Koncepcja niezbędnego zastosowania (ang. essential use) w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów

Pojęcie niezbędnego zastosowania zawarte w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów stanowi ramy mające na celu określenie, kiedy stosowanie określonych substancji jest konieczne ze względu na potrzeby społeczne.  Ma ona na celu zrównoważenie kwestii dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska z potrzebami społecznymi. Koncepcja ta obejmuje identyfikację zastosowań o krytycznym znaczeniu dla zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społeczeństwa, przy jednoczesnej ocenie dostępności rozwiązań alternatywnych.

Dzięki ustrukturyzowanym ocenom można dokonać selekcji zastosowań innych niż niezbędne, upraszczając procesy regulacyjne i promując przejście na bezpieczniejsze alternatywy. Wdrożenie tej koncepcji wymaga dokładnego rozważenia konkretnych kryteriów i procedur w ramach poszczególnych ram prawnych, aby zapewnić jej skuteczność i zastosowanie w różnych sektorach.

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/koncepcja-niezbednego-zastosowania-w-prawodawstwie-ue-dotyczacym-chemikaliow/

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca REACH: https://ekotox.pl/reach/reach-management/

 • Ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)

PFAS są lub ostatecznie przekształcają się w substancje trwałe, prowadząc do nieodwracalnego narażenia środowiska i akumulacji. Ze względu na ich rozpuszczalność w wodzie i mobilność, w UE doszło do skażenia wód powierzchniowych, gruntowych i pitnych oraz gleby.

Jedną z głównych obaw społecznych jest nieodwracalność skażenia, wraz z efektami zaburzającymi gospodarkę hormonalną, rakotwórczością, toksycznością dla reprodukcji, wpływem na układ odpornościowy i metabolizm lipidów dla szerokiej gamy PFAS.

Propozycja powszechnego ograniczenia PFAS jest w trakcie procesu legislacyjnego

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/organiczenie-produkcji-pfas/

Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

 • Wniosek w sprawie ograniczeń większej liczby substancji związków chromu (VI)

Komisja Europejska zwróciła się do ECHA o rozszerzenie zakresu wniosku w sprawie ograniczeń REACH, aby objąć co najmniej 12 substancji chromu (VI).

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/wniosek-w-sprawie-ograniczen-wiekszej-liczby-substancji-zwiazkow-chromu-vi/

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca procedury udzielania zezwoleń: https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/

 • Oktametylocyklotetrasiloksan (D4), dekametylocyklopentasiloksan (D5) i dodekametylocykloheksasiloksan (D6) – substancje podlegające ograniczeniom na mocy rozporządzenia Komisji UE.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1328 z dnia 16 maja 2024 r.

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/oktametylocyklotetrasiloksan-d4-dekametylocyklopentasiloksan-d5-i-dodekametylocykloheksasiloksan-d6-substancje-podlegajace-ograniczeniom-na-mocy-rozporzadzenia-komisji-ue/

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

 • Składanie powiadomień dalszego użytkownika o dozwolonych zastosowaniach

Dalsi użytkownicy substancji wymienionej w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) stosujący ją na podstawie zezwolenia udzielonego dostawcy znajdującemu się dalej w łańcuchu dostaw muszą powiadomić ECHA o takim zastosowaniu.  

Strona Centrum Ekotoksykologicznego z aktualnościami: https://ekotox.pl/news/skladanie-powiadomien-dalszego-uzytkownika-o-dozwolonych-zastosowaniach/

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca procedury udzielania zezwoleń: https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/

 • Konferencja REACH 2024 

Konferencja REACH 2024 odbędzie się w dniach 15-16 października 2024 r. w Bratysławie.

Konferencja REACH 2024 organizowana jest już po raz czternasty, gromadząc wykładowców i uczestników z różnych sektorów przemysłu, władz, środowisk akademickich i innych zainteresowanych stron.

Obecnie prawodawstwo UE w zakresie chemikaliów osiągnęło istotny etap dzięki nowym politykom Strategii Chemikaliów na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wprowadzonym w ramach Europejskiego Ładu Przemysłowego jako uzupełnienie Zielonego Ładu. Zarządzanie wszystkimi nowymi wymogami będzie wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych stron.

Konferencja REACH 2024 webpage: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/

—————————————————————————————————————————

EKOTOX CENTERS – grupa konsultacyjno-doradcza koncentrująca się głównie na wymaganiach prawnych na rynku UE w przypadku produktów (wyrobów), mieszanin i substancji chemicznych, oceny zagrożeń i ryzyka. Obejmujemy szeroki zakres obszarów regulacyjnych, aby pomóc naszym klientom w spełnieniu określonych wymagań dotyczących ich produktów na rynku UE.

CENTRA EKOTOX:

Ekotox Hungary Kft., WĘGRY

CENTRUL EKOTOX S.R.L. RUMUNIA

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLSKA

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECHY

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SŁOWACJA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINA

————————————————————————————————————————

EKOTOX CENTERS wsparcie doradcze https://ekotox.pl/

Konsultacje online, szkolenia i webinary: https://ekotoxtraining.com/