Koncepcja niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów

Koncepcja niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów

Koncepcja niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów

Pojęcie niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów stanowi ramy mające na celu określenie, kiedy stosowanie niektórych substancji jest konieczne ze względu na potrzeby społeczne. Ma na celu zrównoważenie kwestii związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem z wymaganiami społecznymi. Koncepcja ta obejmuje identyfikację zastosowań, które mają kluczowe znaczenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społeczeństwa. Przy jednoczesnej ocenie dostępności rozwiązań alternatywnych.  
Dzięki ustrukturyzowanym ocenom można odfiltrować zastosowania inne niż niezbędne, upraszczając procesy regulacyjne i promując przejście na bezpieczniejsze alternatywy. Wdrożenie tej koncepcji wymaga starannego rozważenia konkretnych kryteriów i procedur w ramach poszczególnych ram prawnych, aby zapewnić jej skuteczność i możliwość zastosowania w różnych sektorach. 
 
1. Stosowanie najbardziej szkodliwej substancji jest konieczne dla zdrowia lub bezpieczeństwa w odniesieniu do co najmniej jednego z następujących elementów: 
– Rozwiązywanie problemów związanych z chorobami i porównywalnymi problemami zdrowotnymi; 
– Utrzymanie podstawowych warunków życia i zdrowia ludzi lub zwierząt; 
– Zarządzanie kryzysami zdrowotnymi i sytuacjami nadzwyczajnymi; 
– Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego; 
– Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

 
2. Stosowanie najbardziej szkodliwej substancji ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa w odniesieniu do co najmniej jednego z następujących elementów:
– Zapewnianie zasobów lub usług, które muszą pozostać w służbie społeczeństwa, aby mogło funkcjonować; 
– Zapewnienie zasobów, takich jak infrastruktura i sprzęt, w celu zapewnienia społeczeństwu obronności i bezpieczeństwa w obliczu zagrożeń konwencjonalnych, niekonwencjonalnych i hybrydowych; 
– Zarządzanie ryzykiem społecznym i skutkami kryzysów naturalnych i klęsk żywiołowych; 
– Ochrona i odbudowa środowiska naturalnego; 
– Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; 
– Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Równolegle, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznieStrona Centrum Ekotoksykologicznego NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIE: 
ECHA: Guiding criteria and principles for the essential use concept in EU legislation dealing with chemicals 
Konferencja REACH 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training