Ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji per – i polifluoroalkilowych (PFAS)

Ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji per – i polifluoroalkilowych (PFAS)

Ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji per – i polifluoroalkilowych (PFAS)

PFAS są lub ostatecznie przekształcają się w substancje trwałe, co prowadzi do nieodwracalnego narażenia i akumulacji w środowisku. Ze względu na ich rozpuszczalność w wodzie i mobilność w środowisku w UE doszło do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i pitnych oraz gleby.

Jednym z głównych problemów społecznych jest nieodwracalność zanieczyszczenia, wraz z efektami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego, rakotwórczością, szkodliwością dla rozrodczości, wpływem na układ odpornościowy i metabolizm lipidów w przypadku szerokiej gamy PFAS.

Wniosek dotyczący powszechnego ograniczenia PFAS jest w trakcie procesu legislacyjnego:

Komitety ECHA ds. Oceny Ryzyka i ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych spotykają się w czerwcu w celu omówienia:

* Powlekanie metalami i produkcja wyrobów metalowych; oraz

* Dodatkowa dyskusja na temat zagrożeń (tylko przez RAC).

Posiedzenia RAC i SEAC we wrześniu 2024 r.:

Tekstylia, tapicerka, skóra, odzież, dywany (TULAC);

Materiały i opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością; oraz

Ropa naftowa i górnictwo.

Zgłoszone ograniczenia są rozpatrywane: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/72301/term

Strona internetowa ECHA dotycząca PFAS: https://echa.europa.eu/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

Konferencja REACH 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/