ECHA dodaje jedną niebezpieczną substancję chemiczną do listy kandydackiej

ECHA dodaje jedną niebezpieczną substancję chemiczną do listy kandydackiej

ECHA dodaje jedną niebezpieczną substancję chemiczną do listy kandydackiej

ECHA/NR/24/19

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 241 pozycji dotyczących substancji chemicznych. Które mogą szkodzić ludziom lub środowisku. Firmy są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem związanym z tymi chemikaliami oraz udzielanie klientom i konsumentom informacji na temat ich bezpiecznego stosowania.

Helsinki, 27 czerwca 2024 r
. – Nowo dodana substancja chemiczna, nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu). Jest toksyczny dla rozrodczości i jest stosowany jako substancja pomocnicza w przetwórstwie, np. jako środek zmniejszający palność.

Wpis dodany do listy kandydackiej w dniu 27 czerwca 2024 r.:

Komitet Państw Członkowskich (MSC) ECHA potwierdził dodanie tej substancji do listy kandydackiej. Lista zawiera obecnie 241 pozycji – niektóre z nich to grupy substancji chemicznych. Więc ogólna liczba substancji chemicznych, których dotyczy problem, jest wyższa.

Substancja ta może w przyszłości zostać umieszczona w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Jeśli substancja znajduje się w tym wykazie, przedsiębiorstwa nie mogą jej stosować. Chyba że złożą wniosek o zezwolenie, a Komisja Europejska zezwoli na jej dalsze stosowanie.

Inne substancje

Porozumienie MSC w procesie identyfikacji fosforanu trifenylu (TPhP; WE nr 204-112-2) jako SVHC przewidziano na czerwcowe posiedzenie komitetu. Jednakże po konsultacji z członkami komitetu i podmiotem przedkładającym dokumentację ECHA podjęła decyzję o zawieszeniu procesu ubiegania się o zgodę na tę substancję, ponieważ w dniach poprzedzających posiedzenie pojawiły się istotne nowe informacje.

Zawieszenie to gwarantuje, że nowo dostarczone dane zostaną odpowiednio ocenione i uwzględnione w procesie identyfikacji SVHC. Jest to rozwiązanie wyjątkowe i ma zastosowanie wyłącznie w warunkach właściwych dla danego przypadku.

Strona ECHA: https://echa.europa.eu/pl/-/echa-adds-one-hazardous-chemical-to-the-candidate-list

Konferencja REACH 2024: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/