EkotoxInfo 09/2022 

EkotoxInfo 09/2022 

EkotoxInfo 09/2022 

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo. W podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:

  1. Karta charakterystyki 2022 – nie przegap terminu!
  2. Związki chromu – terminy uzyskanie zezwolenia
  3. Udzielenie zezwolenia na związki chromu(VI) – zmiany w sesjach informacyjnych
  4. Produkty biobójcze w procedurach europejskich – już dziś zacznij przygotowania
  5. Aktualizacja listy dostawców oraz substancji czynnych
  6. Aktualizacja danych na forum SIEF Concawe
  7. Limity zanieczyszczeń THC
  8. Propozycja identyfikacji dziewięciu nowych substancji jako SVHC
  9. Nowe terminy szkoleń Ekotox

Karta charakterystyki 2022 – nie przegap terminu!
Komisja Europejska w 2020 roku zmieniła załącznik II do rozporządzenia REACH dotyczący sporządzania oraz treści kart charakterystyki (SDS): ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
31 grudnia 2022 r. – po tej dacie wszystkie karty charakterystyki muszą być zgodne z nowymi wymaganiami, w związku z tym wszystkie obecne na rynku karty wymagają aktualizacji.
https://ekotox.pl/news/karta-charakterystyki-2022-nie-przegap-terminu/
Związki chromu – uzyskanie zezwolenia
Wnioski przedsiębiorstw dotyczące tritlenku chromu o autoryzację REACH nabierają coraz większego tempa. Wspólne zezwolenie pierwotnie zastosowane przez konsorcjum CETAC (i inne) będzie nieefektywne od września 2024 roku. W związku z tym jeżeli producenci korzystający z zezwolenia konsorcjum CETAC chcą nadal wykorzystywać trójtlenek chromu powinny już teraz podjąć odpowiednie działania.

Istnieją 2 główne obowiązki dla firm stosujących tritlenek chromu:
• Należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia REACH w odpowiednim terminie.
• Należy przestrzegać warunków przekazanych przez dostawców w rozszerzonych kartach charakterystyki oraz zgłosić swoje zastosowanie do ECHA w ciągu trzech miesięcy od pierwszej dostawy chemikaliów.

https://ekotox.pl/news/trojtlenek-chromu-uzyskanie-zezwolenia-na-stosowanie-w-ramach-reach/

Udzielenie zezwolenia na związki chromu(VI) – zmiany w sesjach informacyjnych
Ponieważ w nadchodzących latach spodziewana jest duża liczba wniosków o udzielenie zezwolenia na zastosowania sześciowartościowego chromu [Cr(VI)], ECHA zmieni sposób prowadzenia sesji informacyjnych dla tych zastosowań. Do tej pory sesje indywidualne zostaną zastąpione sesjami dla grup kilkuosobowych. Pierwsza sesja grupowa dla zastosowań sześciowartościowego chromu odbędzie się 15 lutego 2023 r., a kolejne będą organizowane w zależności od potrzeb podmiotów. Przyszłe terminy zostaną ogłoszone w biuletynie.
https://ekotox.pl/news/udzielenie-zezwolenia-na-zwiazki-chromuvi/

Produkty biobójcze w procedurach europejskich – już dziś zacznij przygotowania
Procedury europejskie dotyczą produktów biobójczych, których wszystkie substancje czynne zostały: zatwierdzone w danej grupie produktowej (PT) tzn. przeszły pozytywnie ocenę w programie przeglądu, albo znajdują się w załączniku I do rozporządzenia nr 528/2012, czyli są substancjami czynnymi o niskim ryzyku dla zdrowia człowieka i dla środowiska. Przygotowanie odpowiednich informacji, badań oraz dossier potrzebnego do rejestracji zajmuje około 2 lat. Aby utrzymać produkt na rynku już teraz warto rozpocząć przygotowania do rejestracji w nowych procedurach.
https://ekotox.pl/produkty-biobojcze-procedury-europejskie/

Aktualizacja listy dostawców oraz substancji czynnych
1 sierpnia 2022r.
ECHA zaktualizowała listę dozwolonych do stosowania substancji czynnych w wyrobach poddanych produktom biobójczym oraz listę dostawców substancji czynnych. Obie listy dostępne są na stronie internetowej ECHA.
Dostawcy substancji czynnych – ECHA (europa.eu)
Company name (europa.eu)
Aktualizacja danych na forum SIEF Concawe
W związku z sankcjami EU nałożonymi na Rosję, które weszły w życie 3 czerwca 2022r., zgodnie z informacją podaną przez forum SIEF, aby nadal korzystać z przestrzeni SIEF należy przedłożyć odpowiedni certyfikat zgodności handlowej do dnia 19 września 2022r. Szczegóły ograniczeń w handlu ujęte są w Rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) 2022/878.
https://www.siefspace.eu/archive/5cd63cfd-9b64-4e84-994d-3946761de46b-77J6Fs

Limity zanieczyszczeń THC
Ogłoszono dozwolone, maksymalne limity zanieczyszczenia THC w środkach spożywczych dla nasion konopii, częściowo zmielonych nasion konopii, a także dla oleju. Dodano również pozycję ekwiwalentów delta-9-tetrahydrokannabinolu. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2023r.
EUR-Lex – 32022R1393 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Propozycja identyfikacji dziewięciu nowych substancji jako SVHC
Weź udział w konsultacjach i wyraź swoją opinię na temat propozycji identyfikacji 9 nowych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Komentarze można przekazać do 17 października 2022 r.
https://ekotox.pl/news/propozycja-identyfikacji-dziewieciu-nowych-substancji-jako-svhc/

Nowe terminy szkoleń Ekotox
Na stronie internetowej Ekotox znajdują się nowe terminy webinarów na 2022 rok. Centra Ekotox organizują również szkolenia na zamówienie, dedykowane potrzebom danego przedsiębiorstwa. Zapraszamy na naszą stronę internetową!
https://ekotoxtraining.com/webinars-list/